สืบค้นงานวิจัย
การพัฒนาช่อดอกของสายพันธุ์เรณูเป็นหมัน (สายพันธุ์ A) และสายพันธุ์แก้การเป็นหมัน (สายพันธุ์ R) ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวลูกผสม
อัญชลี ประเสริฐศักดิ์ - กรมการข้าว
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาช่อดอกของสายพันธุ์เรณูเป็นหมัน (สายพันธุ์ A) และสายพันธุ์แก้การเป็นหมัน (สายพันธุ์ R) ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวลูกผสม
ชื่อเรื่อง (EN): Panicle development of (A lines) and (R lines) in hybrid rice seed production
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: อัญชลี ประเสริฐศักดิ์
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Anchalee Prasertsak
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวลูกผสมมักประสบปัญหา การออกดอกไม่ตรงกันของสายพันธุ์แม่ (สายพันธุ์ A) และสายพันธุ์พ่อ (สายพันธุ์ R) ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เมล็ดพันธุ์ลูกผสมที่ได้มีปริมาณน้อย การศึกษาการพัฒนาช่อดอกของสายพันธุ์เรณูเป็นหมัน (สายพันธุ์ A) และสายพันธุ์แก้การเป็นหมัน (สายพันธุ์ R) มีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการปลูกของสายพันธุ์พ่อหรือแม่ ช่วยให้ออกดอกตรงกันมากขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวลูกผสม ดำเนินการที่ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ปี 2549-2551 โดยใช้ สายพันธุ์เรณูเป็นหมัน (สายพันธุ์ A) จำนวน 5 สายพันธุ์ คือ IR79128A, IR79156A, IR80151A, IR80154A และ IR80156A และสายพันธุ์แก้การเป็นหมัน (สายพันธุ์ R) จำนวน 7 สายพันธุ์ คือ Jai Nong 43-1-5-5-1-3-1R, HR02001-2-3-3-1-7-2R, HR93001-4-1-2-1-4-1R, Jai Nong29-11-1-B-5-4-8R, Jai Nong29-11-1-B-5-4-1R, Jai Nong29-11-1-B-12-5-5R และ Jai Nong29-12-1-B-12-3-2R แบ่งออกเป็น 2 การทดลอง คือ (1) อิทธิพลของวันปลูกต่อการพัฒนาช่อดอกของสายพันธุ์เรณูเป็นหมัน (สายพันธุ์ A) และสายพันธุ์แก้การเป็นหมัน (สายพันธุ์ R) ในสภาพแปลงนา โดยทำการตกกล้าสายพันธุ์เรณูเป็นหมัน (สายพันธุ์ A) และสายพันธุ์แก้การเป็นหมัน (สายพันธุ์ R) ทุก 15 วัน เมื่อต้นกล้ามีอายุ 20 วัน จึงทำการปักดำ โดยข้าวชุดที่1 เริ่มปลูก 8 มิ.ย. 49 ปักดำ 4 ก.ค. 49 ข้าวชุดสุดท้าย ปลูก 8 พ.ค. 51 ปักดำ 5 มิ.ย. 51 โดยมีระยะระหว่างกอxระยะระหว่างแถว 20x20 เซนติเมตร จำนวน 20x3 แถว ใส่ปุ๋ยเคมี 2 ครั้ง ครั้งแรกก่อนปักดำ 1 วัน ใส่ปุ๋ย 16-20-0 อัตรา 40 กก./ไร่ ครั้งที่ 2 ใส่ยูเรีย อัตรา 15 กก./ไร่ หลังปักดำ ประมาณ 50 วัน บันทึกการพัฒนาช่อดอก การกำเนิดช่อดอก และการออกดอก (2) อิทธิพลของวันปลูกต่อการสร้างใบบนลำต้นหลักและการพัฒนาช่อดอกของสายพันธุ์เรณูเป็นหมัน (สายพันธุ์ A) และสายพันธุ์แก้การเป็นหมัน (สายพันธุ์ R) ในสภาพเรือนทดลอง โดยปลูกข้าวในกระถาง เดือนละ 1 ครั้ง ใช้ข้าวชุดเดียวกับที่ปลูกในแปลงนา บันทึกจำนวนใบบนต้นหลัก สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง จนถึงระยะที่ข้าวออกรวง บันทึกวันออกดอก และคำนวณอัตราการสร้างใบ การพัฒนาช่อดอกของสายพันธุ์เรณูเป็นหมันและสายพันธุ์แก้การเป็นหมัน ทั้ง 12 สายพันธุ์ แตกต่างกันเมื่อช่วงปลูกต่างกัน สายพันธุ์เรณูเป็นหมัน (สายพันธุ์ A) IR79128A, IR79156A, IR80151A, IR80154A และ IR80156A มีวันออกดอก อยู่ในช่วง 75-89, 71-91, 75-90, 75-90 และ 75-86 วันหลังจากปลูกตามลำดับ สายพันธุ์แก้การเป็นหมัน (สายพันธุ์ R) Jai Nong 43-1-5-5-1-3-1R, HR02001-2-3-3-1-7-2R, HR93001-4-1-2-1-4-1R, Jai Nong29-11-1-B-5-4-8R, Jai Nong29-11-1-B-5-4-1R, Jai Nong29-11-1-B-12-5-5R และ Jai Nong29-12-1-B-12-3-2R มีวันออกดอกอยู่ในช่วง 84-102, 84-103, 84-103, 81-102, 81-102, 81-98 และ 84-103 วันหลังจากปลูก ตามลำดับ สายพันธุ์เรณูเป็นหมัน (สายพันธุ์ A) ที่มีความแปรปรวนของวันออกดอกมากที่สุด คือ IR79156A และ IR80156A สายพันธุ์ที่มีความแปรปรวนของวันออกดอกน้อยที่สุด คือ IR80151A ส่วนสายพันธุ์แก้การเป็นหมัน (สายพันธุ์ R) ที่มีความแปรปรวนของวันออกดอกมากที่สุด คือ HR02001-2-3-3-1-7-2R สายพันธุ์ที่มีความแปรปรวนของวันออกดอกน้อยที่สุดคือ Jai Nong29-11-1-B-12-5-5R ข้าวสายพันธุ์เรณูเป็นหมัน (สายพันธุ์ A) มีการพัฒนาช่อดอกและการโผล่ของช่อดอกเร็วกว่าสายพันธุ์แก้การเป็นหมัน (สายพันธุ์ R) ดังนั้นในการวางแผนการปลูก ต้องปลูกสายพันธุ์แก้การเป็นหมัน (สายพันธุ์ R) ก่อนสายพันธุ์เรณูเป็นหมัน (สายพันธุ์ A) อัตราการสร้างใบบนลำต้นหลักของสายพันธุ์เรณูเป็นหมัน (สายพันธุ์ A) มีค่าอยู่ในช่วง 5.0-5.6 วัน/ใบ อัตราการสร้างใบบนลำต้นหลักของสายพันธุ์แก้การเป็นหมัน (สายพันธุ์ R) มีค่าอยู่ในช่วง 5.4-6.2 วัน /ใบจำนวนใบทั้งหมดบนต้นหลักของสายพันธุ์เรณูเป็นหมัน (สายพันธุ์ A) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 13.5-15.4 ใบ จำนวนใบทั้งหมดบนต้นหลักของสายพันธุ์แก้การเป็นหมัน (สายพันธุ์ R) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง15.7-17.5 ใบ การวางแผนการปลูกข้าวลูกผสมสายพันธุ์ดี 4 คู่ผสมคือ สายพันธุ์ PTT06001H ซึ่งได้จากการผสมของ IR79156Aและ Jai Nong 43-1-5-5-1-3-1R, สายพันธุ์ PTT06029H ซึ่งได้จากการผสมของ IR80154A และ Jai Nong 43-1-5-5-1-3-1R, สายพันธุ์ PTT06008H ซึ่งได้จากการผสมของ IR79156Aและ Jai Nong29-11-1-B-12-5-5R และสายพันธุ์ PTT06022H ซึ่งได้จากการผสมของ IR80151A และ Jai Nong29-11-1-B-12-5-5R ควรตกกล้าสายพันธุ์แก้การเป็นหมัน (สายพันธุ์ R) ซึ่งเป็นสายพันธุ์พ่อก่อนสายพันธุ์เรณูเป็นหมัน (สายพันธุ์ A) เป็นเวลา 3-20 วัน ทั้งนี้ขึ้นกับคู่ผสมและช่วงปลูก หรือ อีกวิธีหนึ่งคือ ตกกล้าสายพันธุ์ A เมื่อสายพันธุ์ R สร้างใบ 2.0-6.1 ใบ ทั้งนี้ขึ้นกับคู่ผสมและช่วงปลูกเช่นกัน
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2551
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2552
เอกสารแนบ: https://agkb.lib.ku.ac.th/rd/search_detail/result/328971
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมการข้าว
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การพัฒนาช่อดอกของสายพันธุ์เรณูเป็นหมัน (สายพันธุ์ A) และสายพันธุ์แก้การเป็นหมัน (สายพันธุ์ R) ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวลูกผสม
กรมการข้าว
2552
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
กรมการข้าว
การพัฒนารูปแบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยเกษตรกร การพัฒนารูปแบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยเกษตรกร (ต่อเนื่องปีที่ 2) การปรับปรุงพันธุ์ข้าวลูกผสมเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพสำหรับการแปรรูปเชิงอุตสาหกรรม การประเมินศักยภาพการให้ผลผลิต การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์และการเพาะปลูกข้าวลูกผสมระบบ 2 สายพันธุ์ การประเมินศักยภาพการให้ผลผลิต การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์และการเพาะปลูกข้าวลูกผสมระบบ 2 สายพันธุ์ (ส่วนไบโอเทค) การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่ว American Jointvetchสายพันธุ์ Leeและสายพันธุ์Glenn เพื่อใช้เป็นพืชอาหารสัตว์ในที่ลุ่ม (1) การเร่งความงอกของเมล็ดถั่ว American Jointvetch สายพันธุ์ Lee และสายพันธุ์ Glenn การประเมินศักยภาพการให้ผลผลิต การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวลูกผสมและการเพาะปลูกข้าวลูกผสมระบบ 2 สายพันธุ์ (โครงการต่อเนื่องปีที่ 2) การประเมินศักยภาพการให้ผลผลิตการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวลูกผสมและการเพาะปลูกข้าวลูกผสมระบบ 2 สายพันธุ์ (โครงการต่อเนื่องปีที่ 2) ข้าวลูกผสมในประเทศไทย แป้งข้าวก่ำดัดแปรและผลิตภัณฑ์จากข้าวก่ำเพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพ เชิงป้องกัน

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก