สืบค้นงานวิจัย
เปรียบเทียบการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ระหว่างตำบลหลักและกลุ่มตำบลบริวารในจังหวัดระยอง
สมชาย เฮงวัชรไพบูลย์ - กรมส่งเสริมการเกษตร
ชื่อเรื่อง: เปรียบเทียบการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ระหว่างตำบลหลักและกลุ่มตำบลบริวารในจังหวัดระยอง
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: สมชาย เฮงวัชรไพบูลย์
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การศึกษาวิจัย เรื่องการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล กลุ่มตำบลหลักและกลุ่มตำบลบริวารในจังหวัดระยอง โดยศึกษาเฉพาะคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ กลุ่มตำบลหลักและกลุ่มตำบลบริวารของจังหวัดระยอง ในปี 2548 โดยไม่ร่วมถึงเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล ซึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการศูนย์บริการ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจ การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารศูนย์ และศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษาเฉพาะคณะกรรมการศูนย์ทุกอำเภอ/กิ่งอำเภอ จำนวน 53 ศูนย์ 245 คน มีศูนย์ตำบลหลัก 13 ศูนย์ 96 คน ตำบลบริวาร 40 ศูนย์ 149 คน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการสัมภาษณ์ตามแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม SPSS for window วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ซึ่งประกอบด้วยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ สภาพพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจ พบว่า คณะกรรมการบริหารศูนย์ทั้งกลุ่มตำบลหลักและตำบลบริวาร ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุเฉลี่ย 48.2 จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา ตำแหน่งทางสังคมส่วนมากมาจากผู้นำกลุ่มอาชีพ ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งเฉลี่ย 2.7 ปี มีอาชีพหลักทำสวน ส่วนอาชีพรองรับจ้าง มีแรงงานในครัวเรือน 2.6 คน ส่วนใหญ่มีหนี้สิน ข่าวสารที่ได้รับมาจากโทรทัศน์ มีพาหนะของตนเอง เดินทางโดยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ บริหารศูนย์ ด้านการบริหารงาน ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารศูนย์ กลุ่มตำบลหลักในจังหวัดระยอง พบว่าการจัดทำข้อตำลงร่วม จัดการประชุม การกระตุ้นผู้นำชุมชนในการวางแผนการปฏิบัติงาน การประสานงานกับส่วนราชการ ตลอดจนการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านการจัดกิจกรรมสนับสนุนศูนย์ คณะกรรมการได้จัดทำข้อมูลประจำตำบล การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี การสนับสนุนการจัดทำวิสาหกิจชุมชน การเตือนภัย การรับรองรายงานต่าง ๆ ตลอดจนการสนับสนุนการสร้างและพัฒนาเครือข่าย มีการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก ส่วนการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ของศูนย์มีการดำเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารศูนย์ ฯ กลุ่มตำบลหลักโดยรวมมีการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก ส่วนผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารศูนย์ กลุ่มตำบลบริวารในจังหวัดระยอง ด้านการบริหารจัดการศูนย์ พบว่า การจัดทำข้อตกลงร่วม จัดการประชุม การกระตุ้นผู้นำชุมชนในการวางแผนการปฏิบัติงาน การประสานงานกับหน่วยงาน ตลอดจนการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับน้อย ส่วนด้านการจัดกิจกรรมสนับสนุนศูนย์ คณะกรรมการได้จัดทำข้อมูลประจำตำบล การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี การสนับสนุนการจัดทำวิสาหกิจชุมชน การเตือนภัย การรับรองรายงานต่าง ๆ ตลอดจนการสนับสนุนการสร้างและพัฒนาเครือข่าย มีการดำเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ของศูนย์ฯ มีการดำเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารศูนย์กลุ่มตำบลบริวารโดยรวมมีการดำเนินงานอยู่ในระดับปานกลางน้อยกว่ากลุ่มตำบลหลัก ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงานศูนย์ทั้งกลุ่มตำบลหลักและกลุ่มตำบลบริวาร ด้านการขาดการสนับสนุนจากครอบครัว หรือไม่มีเวลามาดำเนินงานที่ศูนย์ ตลอดจนด้านสุขภาพ มีปัญหาน้อย ส่วนที่มีปัญหามากจะเป็นด้านการขาดวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้บริการแก่เกษตรกร การสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐและเอกชนยังมีน้อย
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2548
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2548
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
พื้นที่ดำเนินการ: จังหวัดระยอง
เผยแพร่โดย: กรมส่งเสริมการเกษตร
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
เปรียบเทียบการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ระหว่างตำบลหลักและกลุ่มตำบลบริวารในจังหวัดระยอง
กรมส่งเสริมการเกษตร
2548
การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลในจังหวัดมุกดาหาร บทบาทของคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลต่อการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ในจังหวัดสกลนคร บทบาทการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลในอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี บทบาทการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลในอำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี บทบาทขององค์กรบริหารส่วนตำบลต่อการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลในจังหวัดอำนาจเจริญ บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลต่อการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลในจังหวัดสกลนคร ความพึงพอใจของคณะกรรมการบริหารและเกษตรกรในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล จังหวัดสงขลา ปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ในจังหวัดปราจีนบุรี ผลการดำเนินงานเรื่องการศึกษาบทบาทของคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก