สืบค้นงานวิจัย
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจกำหนดขนาดพื้นที่ปลูกยางพาราของเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด
สกล คุณอุดม - กรมส่งเสริมการเกษตร
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจกำหนดขนาดพื้นที่ปลูกยางพาราของเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: สกล คุณอุดม
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การศึกษาในเรื่องนี้ได้กำหนดวัตถุประสงค์ในการศึกษาไว้ดังนี้ 1) สภาพพื้นฐานบางประการของเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา 2) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจกำหนดขนาดพื้นที่ปลูกยางพารา 3) ปัญหา และความต้องการขอวงเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา วิธีการศึกษาได้ใช้การวิจัยเชิงปริมาณผสมกับการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาเอกสารวิชาการการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 79 ครัวเรือน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS/PC และใช้วิธีการทางสถิติบรรยาย ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้วิธีวิเคราะห์ค่า Chi-square เพื่อหาความสัมพันธ์และทดสอบสมมติฐาน ซึ่งปรากฎผลดังนี้ เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นชาย อายุเฉลี่ย 51.8 ปี จบการศึกษาชั้นประถม มีพื้นที่ปลูกยางพาราเฉลี่ย 10.57 ไร่ ดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย อยู่ในพื้นที่เกษตรน้ำฝน พืชหลักที่ปลูกคือ ข้าวนาปี เป็นลูกค้า ธสก.กู้เงินมากกว่า 20,000 บาท มีรายได้เฉลี่ย 27,150 บาท ความรู้ด้านการเกษตรได้รับจากเพื่อนบ้าน และจากการเยี่ยมของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร รวมทั้งจากการติดต่อสัมพันธ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปัญหาในการผลิตที่เกษตรกรประสบ ได้แก่ ดิน มีอินทรีย์วัตถุต่ำและธาตุอาหารน้อย มีแรงงานไม่เพียงพอต่อการผลิต ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญต่อการตัดสินใจกำหนดขนาดพื้นที่ปลูกยางพาราของเกษตรกร ได้แก่ เรื่องรายได้ การเป็นผู้นำ พื้นที่ถือครอง ระยะทางระหว่างที่พักอาศัยกับพื้นที่เกษตรกรรม พืชหลักที่เกษตรกรปลูก พื้นที่ถือครอง และแหล่งที่มาของความรู้ทางการเกษตร จากผลการศึกษา มีข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานส่งเสริมการปลูกยางพารา ดังนี้ 1) เนื่องจากพื้นที่ปลูกยางพารา ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ซึ่งเคยปลูกมันสำปะหลังมาก่อน ทำให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ส่งผลให้ต้นยางที่ปลูกมีอัตราการเจริญเติบโตค่อนข้างต่ำ ดังนั้น ควรส่งเสริมให้เกษตรกรมีการปรับปรุงบำรุงดิน ในสวนยาง โดยการส่งเสริมให้เกษตรกรทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด แล้วนำมาใส่ในสวนยาง 2) ด้านเงินทุน รัฐควรมีมาตรการในการช่วยเหลือโดยการให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อใช้ในการผลิต 3) จัดการฝึกอบรมความรู้เรื่องการปฏิบัติดูแลรักษา และการกรีดยางให้แก่สมาชิกครัวเรือนเกษตรกร เพื่อเป็นการกระจายแรงงาน และใช้แรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2542
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2543
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมส่งเสริมการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจกำหนดขนาดพื้นที่ปลูกยางพาราของเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด
สกล คุณอุดม
กรมส่งเสริมการเกษตร
2543
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจปลูกยางพาราของเกษตรกร อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจปลูกยางพาราของเกษตรกรในอำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของเกษตรกรในการเปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวไปปลูกอ้อยโรงงาน จังหวัดขอนแก่น ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ของเกษตรกร อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจทำนาตลอดปีของเกษตรกรในเขตชลประทาน : กรณีศึกษาในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ จ.นนทบุรี (ปีที่ 1) การประเมินศักยภาพการเจริญเติบโตและผลผลิตของยางพาราและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจปลูกยางพาราในพื้นที่นาร้าง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการเกษตรแบบยั่งยืนเพื่อสิ่งแวดล้อมของเกษตรกรจังหวัดสกลนคร ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจปลูกอ้อยของเกษตรกร อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น การตัดสินใจปลูกหญ้าแฝกของเกษตรกรในจังหวัดเลย ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดศัตรูพริกของเกษตรกรจังหวัดนครพนม

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก