สืบค้นงานวิจัย
การคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 พันธุ์กลายที่ได้จากเทคนิคลำไอออนพลังงานต่ำที่ให้ผลผลิตสูงสำหรับปลูกในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย
ดร.บุญรักษ์ พันธ์ไชยศรี - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อเรื่อง: การคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 พันธุ์กลายที่ได้จากเทคนิคลำไอออนพลังงานต่ำที่ให้ผลผลิตสูงสำหรับปลูกในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย
ชื่อเรื่อง (EN): Selection of high yielding KDML 105 mutants obtained from using low-energy ion beam bombardment for planting areas in the north of Thailand
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ดร.บุญรักษ์ พันธ์ไชยศรี
คำสำคัญ: ลำไอออนพลังงานต่ำ
คำสำคัญ (EN): Ion beam
บทคัดย่อ:  การคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 พันธุ์กลายที่ได้จากเทคนิคลำไอออนพลังงานต่ำที่ให้ผลผลิตสูงสำหรับปลูกในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย          <-span><-b><-p>

ได้คัดเลือกสายพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ <-span>105 พันธุ์กลาย<-span><-span> <-span>ที่ได้จากเทคนิคลำไอออนพลังงานต่ำที่ให้ผลผลิตสูงสำหรับปลูกในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย<-span> <-span>โดยพิจารณาจากข้อมูลวิจัย การให้ผลผลิตที่สูง การต้านทานต่อโรคและแมลงในสภาพแปลงปลูก ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อสายพันธุ์ข้าว คุณภาพของเมล็ดข้าวในด้านต่าง ๆ ได้แก่ คุณภาพการหุงต้ม การยอมรับของผู้บริโภค ความหอม คุณภาพทางเคมีและคุณค่าทางโภชนาการ สามารถคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ <-span>105 พันธุ์กลาย<-span><-span>จำนวน<-span> 5 สายพันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ปลูกในภาคเหนือ<-span> <-span>เพื่อแก้ปัญหาการเพาะปลูกข้าวในพื้นที่ภาคเหนือเพื่อทดแทนการเพาะปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 และเพื่อใช้ในการผลิตข้าวหอมมะลิแบบอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก คือสายพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ <-span>105 พันธุ์กลาย สายพันธุ์ <-span>HyKOS3 สายพันธุ์ <-span>HyKOS3-1 สายพันธุ์ <-span>HyKOS16 สายพันธุ์ <-span>HyKOS21 และสายพันธุ์ <-span>HyKOS22<-span>      <-span><-p>

บทคัดย่อ (EN): (being processed)
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2555-06-26
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2556-06-25
ปีที่ได้รับงบประมาณ (ระบุได้มากกว่า 1 ปี): 2555
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 พันธุ์กลายที่ได้จากเทคนิคลำไอออนพลังงานต่ำที่ให้ผลผลิตสูงสำหรับปลูกในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
25 มิถุนายน 2556
การคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 พันธุ์กลายที่ได้จากเทคนิคลำไอออนพลังงานต่ำ ที่ให้ผลผลิตสูงสำหรับปลูกในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย การคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 พันธุ์กลายที่ได้จากเทคนิคลำไอออนพลังงานต่ำที่ให้ผลผลิตสูงสำหรับปลูกในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย การศึกษาสายพันธุ์ข้าวที่ได้จากการกลายพันธุ์โดยใช้ลำไอออนพลังงานต่ำ การรวบรวมข้อมูลข้าวขาวดอกมะลิ 105 พันธุ์กลายเพื่อการขอรับรองพันธุ์ การศึกษาการคงที่ของการกลายพันธุ์และผลผลิตของสายพันธุ์ข้าวให้ผลผลิตสูงที่ได้จากการชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในข้าวหอมมะลิ 105 ด้วยลำไอออนพลังงานต่ำ ข้าวให้พลังงานผสานคุณค่าอาหาร การศึกษาสายพันธุ์ข้าวที่ได้จากการกลายพันธุ์โดยใช้ลำไอออนพลังงานต่ำ การศึกษาสายพันธุ์ข้าวที่ได้จากการกลายพันธุ์โดยใช้ลำไอออนพลังงานต่ำ การศึกษาสายพันธุ์ข้าวที่ได้จากการกลายพันธุ์โดยใช้ลำไอออนพลังงานต่ำ แป้งข้าวก่ำดัดแปรและผลิตภัณฑ์จากข้าวก่ำเพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพ เชิงป้องกัน
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก