สืบค้นงานวิจัย
การบริหารจัดการน้ำ และการบริหารองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน
สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน - กรมชลประทาน
ชื่อเรื่อง: การบริหารจัดการน้ำ และการบริหารองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
บทคัดย่อ: ในปัจจุบัน ประเทศต่างๆ ในโลก รวมทั้งประเทศไทย ต่างก็ประสบ ปัญหาการขาดแคลนน้ำในทุกภาคส่วน โดยทวีความถี่และความรุนแรงยิ่งขึ้น น้ำเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่จำกัด แต่ความต้องการใช้น้ำทุก ภาคส่วน เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการ อุปโภคบริโภค ตามการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร การขยายตัวของเมือง และความต้องการอาหารเพิ่มขึ้น รวมทั้งปริมาณน้ำที่จำเป็นต่อการรักษาระบบ นิเวศและสัตว์น้ำ ฯลฯ ภาคเกษตรกรรม ซึ่งเป็นภาคที่ใช้น้ำมาก และถูกเพ่งเล็งว่า เป็นภาคที่ ใช้น้ำเปลืองและได้ผลตอบแทนต่ำกว่าภาคอื่นๆ จึงถูกเรียกร้องให้ใช้น้ำอย่าง ประหยัดและมีความยั่งยืน ดังนั้น ทิศทางการบริหารจัดการน้ำชลประทานใน อนาคต จึงมุ่งไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากน้ำชลประทานที่ ได้รับการพัฒนาแล้ว แทนการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อขยายพื้นที่ชลประทาน เป็น หลัก โดยการปรับเปลี่ยนจากการพัฒนาเชิงปริมาณ (Quantitative Oriented) ไปเป็นการพัฒนาเชิงคุณภาพ (Qualitative Oriented) ด้วย “ยุทธศาสตร์การ พัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Approaches)” เป็นการเพิ่ม ประสิทธิภาพการชลประทาน ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Appropriate Technology) เพื่อเพิ่มคุณค่าของน้ำชลประทาน โดยมีขบวนการที่สำคัญที่สุด คือการส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ใช้น้ำมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ น้ำชลประทานอย่างจริงจัง
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
เผยแพร่โดย: สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมชลประทาน
คำสำคัญ:
หมวดหมู่: อื่นๆ
หมวดหมู่ AGRIS: C การศึกษา การส่งเสริม และการเผยแพร่ (Education, extension, and advisory work)
เจ้าของลิขสิทธิ์: กรมชลประทาน
รายละเอียด: Submitted by รดา รุจณรงค์ กรมชลประทาน (rada_ru@rid.go.th) on 2018-04-27T10:29:06Z No. of bitstreams: 2 10.การบริหารจัดการน้ำและการบริหารองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน.pdf: 35321605 bytes, checksum: e579aebfcceb0c11799f4c7afa84df75 (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: 53b05846eb6eeb1c33891ab08e36a383 (MD5)
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การบริหารจัดการน้ำ และการบริหารองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน
สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมชลประทาน
ไม่ระบุวันที่เผยแพร่
กรมชลประทาน
การจัดตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน การบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม ด้านการส่งน้ำและบำรุงรักษา คู่มือการบริหารจัดการน้ำโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ พร้อมจัดฝึกอบรมและให้ค้าแนะนำกลุ่มผู้ใช้น้ำ ของสำนักงานชลประทานที่ 9 การบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม ชุด 2 การจัดตั้งและบริหารกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน การบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม ด้านการส่งน้ำและบำรุงรักษา (VDO) คู่มือการบริหารจัดการน้ำระดับฝ่ายส่งน้ำฯ ของสานักงานชลประทานที่ 9 กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน ก้าวสู่ความสำเร็จการบริหารจัดการชลประทาน โดยเกษตรกรมีส่วนร่วม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี คณะกรรมการจัดการชลประทาน
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก