สืบค้นงานวิจัย
การศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าอาหารของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ซากีรา โมฮารา - มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ชื่อเรื่อง: การศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าอาหารของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ซากีรา โมฮารา
คำสำคัญ: การศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าอาหาร
บทคัดย่อ: การศึกษาเรื่อง " พฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร" เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ โดยศึกษาพฤติกรรมการซื้ออาหารของผู้บริโภคในเขต กรุงเทพมหานครของผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าอาหารจากตลาดสดหรือซุปเปอร์มาร์เก็ต โดยมีวัตถุ ประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้ออาหารของผู้บริโภค และเพื่อศึกษาปัจจัยทางการ ตลาดและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ผู้บริโภคใช้เป็นเกณฑ์ ในการซื้ออาหาร ผู้วิจัยได้ทำการ สุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญจากผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าอาหารจากตลาดสด จำนวน 200 คน และ จากซุปเปอร์มาร์เก็ตจำนวน 200 คน เพื่อทำการสำรวจ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน การวิจัย
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2548
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2548
เอกสารแนบ: https://searchlib.utcc.ac.th/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=199702&query_desc=%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าอาหารของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2548
เอกสารแนบ 1
พฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์: กรณีศึกษาผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล การศึกษาพฤติกรรมการเลือกที่อยู่อาศัยของหมึกสายขาว (Octopus aegina Gray, 1849) ในห้องปฏิบัติการ ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อสินค้าเกษตรปลอดสารพิษของผู้บริโภค ผ่านทางตลาดสินค้าออนไลน์ อาหารบำรุงสมอง การพัฒนาอาหารนกกระจอกเทศ ชนิดของผ้าไหมเป็นที่นิยมของผู้บริโภค อนาคตของอาหารโลกอยู่ในมือของคุณ ความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย โครงการศึกษาสินค้าเกษตรเพื่อความมั่นคงทางอาหาร : กรณีสินค้าข้าว ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้สารชีวภาพของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก