สืบค้นงานวิจัย
ความต้องการฝึกอบรมด้านการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรภายใต้โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลจังหวัดขอนแก่น
สุเทพ เหลาทอง - กรมปศุสัตว์
ชื่อเรื่อง: ความต้องการฝึกอบรมด้านการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรภายใต้โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลจังหวัดขอนแก่น
ชื่อเรื่อง (EN): ----
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: สุเทพ เหลาทอง
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: ปัญญา มูลคำกาเจริญ
คำสำคัญ: ความต้องการฝึกอบรมด้านการเลี้ยงสัตว์
บทคัดย่อ: บทคัดย่ออยู่ที่ไฟล์แนบ
บทคัดย่อ (EN): Abstract is in the attached file.
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกรม: สำนักงานปศุสัตว์เขต 4
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2554
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2554
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: ร้านสามพี่น้อง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ความต้องการฝึกอบรมด้านการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรภายใต้โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลจังหวัดขอนแก่น
ร้านสามพี่น้อง
2554
เอกสารแนบ 1
กรมปศุสัตว์
การศึกษาการใช้เทคโนโลยีในการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรภายใต้โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล จังหวัดระยอง การประเมินผลศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล การประเมินผลศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลปี 2546 ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลในจังหวัดบุรีรัมย์ ความต้องการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ในจังหวัดสกลนคร ความต้องการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อการส่งเสริมการเกษตรของผู้อำนวยการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลในจังหวัดขอนแก่น ความต้องการของเกษตรกรต่อการให้บริการของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ในจังหวัดอุดรธานี การเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวโพดข้าวเหนียวพันธุ์ดีและถ่ายทอดงานวิจัยสู่เกษตรกรจังหวัดสระบุรี รูปแบบการทำไร่นาสวนผสมของเกษตรกรในจังหวัดขอนแก่น ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อการดำเนินงาน ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก