สืบค้นงานวิจัย
ผลของการให้ความร้อนด้วยคลื่นความถี่วิทยุต่อผีเสื้อข้าวเปลือกและคุณภาพการสีของข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105
อัมพร บัวผุด - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อเรื่อง: ผลของการให้ความร้อนด้วยคลื่นความถี่วิทยุต่อผีเสื้อข้าวเปลือกและคุณภาพการสีของข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105
ชื่อเรื่อง (EN): Effects of Radio Frequency Heating on Sitotroga cerealella (Olivier) and Milling Quality of Rice cv. Khao Dawk Mali 105
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: อัมพร บัวผุด
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Amporn Buapud
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการให้ความร้อนด้วยคลื่นความถี่วิทยุ (RF) ที่ความถี่ 27.12  MHz ในการกำจัดผีเสื้อข้าวเปลือกและผลของคลื่นความถี่วิทยุต่อคุณภาพและการสีของข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 โดยให้ความร้อนที่พลังงาน 700 วัตต์ ทดลองกับผีเสื้อข้าวเปลือกในระยะ ไข่ หนอน และดักแด้ เพื่อหาระยะทนทาน โดยนำผีเสื้อข้าวเปลือกระยะ ไข่ หนอน และดักแด้ ที่อยู่ในเมล็ดข้าวเปลือก มาบรรจุถุงกระสอบป่านขนาด 20 x 25 เซนติเมตร พร้อมกับข้าวเปลือกที่มีความชื้น 14 เปอร์เซ็นต์ น้ำหนัก 800 กรัม โดยให้ความร้อนด้วยคลื่นความถี่วิทยุ ที่ระดับพลังงาน 700 วัตต์ เวลา 120 วินาที พบว่า ระยะไข่ หนอน และดักแด้  มีอัตราการตายแตกต่างกันทางสถิติ (P<0.05) เท่ากับ 80.04, 88.82 และ 68.7  เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ เมื่อใช้ระยะดักแด้ซึ่งเป็นระยะที่ทนทานต่อคลื่นความถี่วิทยุ  เป็นตัวแทนของระยะต่าง ๆ ไปผ่านคลื่นความถี่วิทยุ ที่ระยะ เวลา 140, 160, 180, 200 และ 220 วินาที พบว่า ดักแด้มีอัตราการตายอย่างสมบูรณ์ ที่ระยะเวลา 220 วินาที ด้านคุณภาพหลังการสี โดยการให้ความร้อนด้วยคลื่นความถี่วิทยุ ที่ 220 วินาที พบว่า เปอร์เซ็นต์ต้นข้าวเพิ่มขึ้น สีของข้าวสารมีสีเหลืองเพิ่มขึ้น (b*) และค่าเปอร์เซ็นต์ความชื้นลดลง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) ส่วนเปอร์เซ็นต์ข้าวกล้อง ข้าวขาว ค่าความสว่าง (L*) และปริมาณอะไมโลสไม่เปลี่ยนแปลง
บทคัดย่อ (EN): The objectives of this experiment were to study effects of radio frequency heating at  27.12  MHz to control Angoumois grain moth, Sitotroga cerealella (Olivier) and to examine radio frequency (RF) effects on milling quality of Rice cv. Khao Dawk Mali 105. By heating the RF power of 700 watts to egg, larval and pupal stages of Angoumois grain moth a tolerant  stage was evaluated. The rough rice containing egg, larva and pupa of  Angoumois grain moth mixed with 800 g of rough rice at 14% moisture content  were packed  separately in 20 x 25 cm jute bag and then treated with 700 watts RF at 120 seconds.  The result found that the mortality was ignificantly different (P< 0.05) among egg (80.04%), larval (88.82%) and pupal  (68.75%) stages respectively. Pupal stage as an RF tolerant stage of Angoumois grain moth was treated for 140, 160, 180, 200 and 220 seconds. The result showed that RF heating for 700 watts for 220 seconds caused 100% pupal mortality.  The milling quality by heating with 700 watts RF for 220 seconds was assayed. There was significantly higher percentage of head rice compared with control. The color of milled rice was significantly changed to more yellow (higher b*) and the percentage of moisture was also significantly decreased. The percentage of brown rice, white rice, color brightness (L*), and amylose content showed no significantly changed.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2554
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2555
เอกสารแนบ: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/joacmu/article/view/245980/168149
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ผลของการให้ความร้อนด้วยคลื่นความถี่วิทยุต่อผีเสื้อข้าวเปลือกและคุณภาพการสีของข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2555
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
คุณภาพข้าวสุกจากการผสมข้าว กข 23 และ ชัยนาท 1 ในขาวดอกมะลิ 105 แป้งข้าวก่ำดัดแปรและผลิตภัณฑ์จากข้าวก่ำเพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพ เชิงป้องกัน ข้าวให้พลังงานผสานคุณค่าอาหาร โภชนาการและประโยชน์ต่อสุขภาพของข้าวกล้องงอกนึ่งสายพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ผลของปุ๋ยไนโตรเจนต่อคุณภาพเมล็ดข้าวขาวดอกมะลิ 105 ผลของปุ๋ยฟอสฟอรัสต่อคุณภาพเมล็ดข้าวขาวดอกมะลิ 105 ผลของปุ๋ยโพแทสเซียมต่อคุณภาพเมล็ดข้าวขาวดอกมะลิ 105 การใช้เทคโนโลยีในการผลิตข้าวขาวดอกมะลิ 105 ของเกษตรกรในจังหวัดอุบลราชธานี ผลของปุ๋ยกำมะถันต่อคุณภาพเมล็ดข้าวขาวดอกมะลิ 105 การปรับปรุงเนื้อสัมผัสหลังการหุงต้มของข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 และ พันธุ์พิษณุโลก 2 ให้ใกล้เคียงข้าวขาวดอกมะลิ 105

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก