สืบค้นงานวิจัย
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาการเริ่มต้นให้น้ำและอัตราปลูกของข้าวโพดหวาน
วันชัย ถนอมทรัพย์ - กรมวิชาการเกษตร
ชื่อเรื่อง: ปฏิสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาการเริ่มต้นให้น้ำและอัตราปลูกของข้าวโพดหวาน
ชื่อเรื่อง (EN): Interation Between Irrigation Initiation and Plant Density in sweet Corn
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: วันชัย ถนอมทรัพย์
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Wanchai Thanomsub
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การตรวจสอบการตอบสนองของข้าวโพดหวาน (Zea may L.) ต่อระยะเวลาการเริ่มต้นให้น้ำและอัตราปลูกบนดินเหนียวชุดราชบุรี ที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ชัยนาท ระหว่างพฤศจิกายน 2541 ถึงกุมภาพันธ์ 2542 พบว่า มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเริ่มต้นให้น้ำและอัตราปลูก ในส่วนของการเจริญเติบโตและผลผลิตตลอดฤดูปลูกมีการให้น้ำ 3-5 ครั้ง และมีปริมาณน้ำที่ให้ 90-200 มม. ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเริ่มต้นให้น้ำ การเริ่มต้นให้น้ำที่ระยะ V2 ให้ค่า leaf area index, leaf area duration และ crop growth rate ไม่แตกต่างกับการเริ่มต้นให้น้ำที่ระยะ V4 แต่สูงกว่าการเริ่มต้นให้น้ำที่ระยะ V4 แต่สูงกว่าการเริ่มต้นให้น้ำที่ระยะ V8 และ VT อย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเพิ่มอัตราปลูกจาก 8,533 เป็น 12,767 ต้น/ไร่ มีผลให้ leaf area index, leaf area duration และ crop growth rate เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ การเริ่มให้น้ำที่ระยะ V2 ให้น้ำหนักฝักสดปอกเปลือก (1,327-1,782 กก./ไร่) ไม่แตกต่างกับการเริ่มต้นให้น้ำที่ระยะ V4 แต่สูงกว่าการเริ่มต้นให้น้ำที่ระยะ V8 และ VT ระหว่าง 33-36 และ 50-56% ตามลำดับ เมื่อเริ่มต้นให้น้ำที่ระยะ V2 และ V4 พบว่า การปลูกที่อัตรา 12,767 ต้น/ไร่ ให้น้ำหนักฝักสดปอกเปลือก (1,778-1,782 กก./ไร่) ไม่แตกต่างกับการเริ่มต้นให้น้ำที่ระยะ V4 แต่สูงกว่าการเริ่มต้นให้น้ำที่ระยะ V8 และ VT ระหว่าง 33-36 และ 50-56% ตามลำดับ เมื่อเริ่มต้นให้น้ำที่ระยะ V2 และ V4 พบว่า การปลูกที่อัตรา 12,767 ต้น/ไร่ ให้น้ำหนักฝักสดปอกเปลือก (1,778-1,782 กก./ไร่) สูงกว่า การปลูกอัตรา 10,683 และ 8,533 ต้น/ไร่ จำนวน 10 และ 26% ตามลำดับ แต่ถ้าเริ่มต้นให้น้ำที่ระยะ V8 และ VT พบว่า การปลูกอัตรา 12,767 ต้น/ไร่ ให้น้ำหนักฝักสดปอกเปลือก ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับการปลูกอัตรา 10,683 ต้น/ไร่ แต่สูงกว่าการปลูกอัตราปลูก 8,533 ต้น/ไร่ จำนวน 22 และ 17% ตามลำดับ การเพิ่มขึ้นของผลผลิตของการเริ่มให้น้ำที่ระยะ V2 และ V4 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนฝักเก็บเกี่ยวและจำนวนฝักขนาดใหญ่ ขณะที่การปลูกในอัตราต่ำมีเปอร์เซ็นต์ฝักขนาดใหญ่สูงกว่าการปลูกในอัตราสูง แต่ชดเชยไม่เพียงพอกับจำนวนฝักเก็บเกี่ยวที่น้อยกว่า เป็นผลให้ผลผลิตต่ำกว่าการปลูกในอัตราสูง
บทคัดย่อ (EN): Irrigation frequency and plant density directly influence variable costs of sweet corn (Zea may L.) production. Reduction in the number of irrigation can be achieved by delaying irrigation during growth stages. Responses of a seet corn to initiation of irrigation and plant density were investigated on a clay soil during November 1998 and February 1999 at Chai Nat Field Crops Research Center. The number of irrigation throughout the season was between 3 and 5, and total amounts of water applications were between 90 and 200 mm, depending up on timing of irrigation initiation. there were interactions in growth and yield between irrigation initiationand plant density. Leaf area index, leaf area duration and crop growth rate significantly decreased with delaying irrigation from V4 to V8 and VT, and reducing plant densities from 12,676 to 8,533 plants/rai. Irrigation initiated at V2 and V4 showed no significant differences in ear fresh weight (1,327-1,782 kg/rai), but irrigation intitiations at V8 and VT, respectively. when irrigation was initiated at V2 and V4, plant density of 12,767 plants/rai produced 10 and 26% greater ear fresh weight than plant densities of 10,683 and 8,533 plants/rai, respectively. If irrigation was initiated at V8 and VT, plant density of 12,767 plants/rai, but it gave 17-22% greater ear fresh weight than plant density of 8,533 plants/rai. Number of ears harvested and ear size were major yield components determining viely differences among irrigation initiations. A greater yield of the higher planting densities was mainly due to higher numbers of ears harvested.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2545
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2545
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมวิชาการเกษตร
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาการเริ่มต้นให้น้ำและอัตราปลูกของข้าวโพดหวาน
กรมวิชาการเกษตร
2545
เอกสารแนบ 1
ปกป้องสายตาด้วยข้าวโพด การปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดเพื่อเพิ่มคุณภาพโปรตีน การกำหนดปริมาณและช่วงเวลาการให้น้ำชลประทานที่เหมาะสมในการปลูกข้าวโพดหวาน โดยใช้โปรแกรม CROPWAT จังหวัดกาญจนบุรี ความลึกและความหนาแน่นของรากข้าวโพดและข้าวฟ่างที่ปลูกภายใต้สภาพการใช้น้ำฝน การตอบสนองของข้าวโพดคั่วต่อบริมาฯการให้น้ำและอัตราปลูก การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดหวานในระบบการปลูกแบบอินทรีย์ ในหลายฤดูปลูก การทดลองหาปริมาณการใช้น้ำที่เหมาะสมของข้าวโพดหวานที่ปลูกโดยระบบเกษตรอินทรีย์ (ปีที่ 1) ประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนของข้าวโพดเทียนพันธุ์สังเคราะห์ที่ปลูกในด้วยอัตราปลูกต่างกัน อิทธิพลของอัตราปลูกและวิธีการให้น้ำที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพันธุ์ข้าวโพดไร่หลังข้าว ผลของการใช้น้ำหมักจุลินทรีย์ชีวภาพอัตราต่างๆ ร่วมกับระยะเวลาในการหมักตอซังข้าวเพื่อควบคุมวัชพืชข้าว

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก