สืบค้นงานวิจัย
ระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในอาหารสำหรับปลากระดี่หม้อ
สุจิตรา สรสิทธิ์, สุพัตร์ ศรีพัฒน์, อนุวัติ อุปนันไชย, สุจิตรา วรรณพัฒน์, สุจิตรา สรสิทธิ์, สุพัตร์ ศรีพัฒน์, อนุวัติ อุปนันไชย, สุจิตรา วรรณพัฒน์ - กรมประมง
ชื่อเรื่อง: ระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในอาหารสำหรับปลากระดี่หม้อ
ชื่อเรื่อง (EN): ORIGINAL
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: ระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในอาหารสำหรับปลากระดี่หม้อ สุจิตรา วรรณพัฒน์๑ สุจิตรา สรสิทธิ์๒ สุพัตร์ ศรีพัฒน์๓?อนุวัติ อุปนันไชย๔ ๑สำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ๒สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดเพชรบูรณ์ กรมประมง ๓สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดเพชรบูรณ์ กรมประมง ๔ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตาก กรมประมง บทคัดย่อ การศึกษาระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในอาหารสำหรับปลากระดี่หม้อดำเนินการทดลองที่สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคม 2550 เป็นระยะเวลา 14 สัปดาห์ โดยเลี้ยงปลากระดี่หม้อน้ำหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 1.05?0.09-1.16?0.11 กรัม ความยาวเริ่มต้นเฉลี่ย 4.2?0.20- 4.4?0.17 เซนติเมตร ในตู้กระจกขนาด 45?90?45 เซนติเมตร จำนวน 24 ตู้ ในอัตราความหนาแน่น 50 ตัวต่อตู้ โดยใช้ระบบน้ำไหลผ่าน ให้อาหารทดลอง 8 สูตร ประกอบด้วยอาหารที่มีระดับโปรตีน 4 ระดับ คือ 30, 35, 40 และ 45 เปอร์เซ็นต์ แต่ละระดับโปรตีนมีพลังงานรวม (GE) 2 ระดับ คือ 400 และ 450 กิโลแคลอรีต่ออาหาร 100 กรัม ให้กินอาหารจนอิ่มวันละ 2 ครั้ง ผลการทดลอง พบว่าปลากระดี่หม้อที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มีโปรตีน 40 เปอร์เซ็นต์ มีการเจริญเติบโตที่ดี โดยมีน้ำหนักสุดท้ายเฉลี่ย 3.61?0.20 กรัม เปอร์เซ็นต์น้ำหนักเพิ่ม 240.83?38.48 เปอร์เซ็นต์ และ อัตราการเจริญเติบโตจำเพาะ 1.25?0.12 ตามลำดับ ซึ่งมีค่าแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) กับลูกปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มีโปรตีน 35 และ 45 เปอร์เซ็นต์ แต่มีค่ามากกว่าปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มีระดับโปรตีน 30 เปอร์เซ็นต์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p0.05) ด้านอัตราแลกเนื้อพบว่าปลากระดี่หม้อที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มีโปรตีน 40 เปอร์เซ็นต์ มีค่าเท่ากับ 2.00?0.12 มีค่าแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับปลาที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มีโปรตีน 35 เปอร์เซ็นต์ และมีค่าประสิทธิภาพของโปรตีนในอาหารลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อระดับโปรตีนในอาหารเพิ่มสูงขึ้น จากผลการทดลองในครั้งนี้พบว่าอาหารที่มีโปรตีน 40 เปอร์เซ็นต์และพลังงาน 400 กิโลแคลอรีต่ออาหาร 100 กรัม เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของปลากระดี่หม้อ คำสำคัญ: ปลากระดี่หม้อ โปรตีน พลังงาน อาหาร ?ผู้รับผิดชอบ: ๙๙/๑ หมู่ ๓ ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐๐ e-mail: supatsripat5@yahoo.com
บทคัดย่อ (EN): OPTIMAL DIETARY PROTEIN AND ENERGY LEVELS FOR THREE-SPOT GOURAMI Trichogaster trichopterus (Pallas, 1770) Suchitra Wanapat1 Suchitra Sorasit2 Supat Sripat3? and Anuwat uppanunchai4 1Inland Fisheries Research and Development Bureau 2Phetchabun Inland Fisheries Station, Department of Fisheries 3Phetchabun Inland Fisheries Station, Department of Fisheries 4Tak Inland Fisheries Research and Development Center, Department of Fisheries Experiment on optimal dietary protein and energy levels for three-spot gourami was conducted at Phetchabun Inland Fisheries Station from February to May 2007 for 14 weeks. Fish with initial size of 1.05?0.09-1.16?0.11 g in weight and 4.2?0.20- 4.4?0.17 cm in length were reared in twenty four 45?90?45 cm glass aquaria under flow-through water system at a stocking rate of 50 fish per aquarium. Fish were fed to apparent satiation twice daily by eight formulated diets containing protein levels of 30, 35, 40 and 45 % and energy levels of 400 and 450 kcal/100 g feed in each protein level. The results showed that fish fed 40 % dietary protein had good growth. Body weight , percentage growth gain and specific growth rates were 3.61+0.20 g, 240.83+38.48 % and 1.25+0.12 %/day, respectively. There was no significant difference (p>0.05) compare to fish fed by 35 and 45 % dietary protein. However, there was significantly higher than those of fish, fed by 30 % dietary protein. There was no significant difference (p>0.05) among treatments in total length and survival rate. Feed conversion ratio of fish fed 40 % dietary protein was not significantly different (p>0.05) compare to fish fed 35 % dietary protein. Protein efficiency ratios were decreased significantly (p<0.05) with increasing of protein levels. By the results, it could be concluded that the 40 % dietary protein contaning 400 kcal/100 g feed was optimum for promoting growth performances of three-spot gourami. Key words: Three-Spot Gourami, Trichogaster trichopterus, protein, energy, diet ?Corresponding author: 99/1 Mu 5, Tumbon Sadiang, Amphoe Mueang, Phetchabun Province e-mail: supatsripat5@yahoo.com
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2550-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2551-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมประมง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในอาหารสำหรับปลากระดี่หม้อ
กรมประมง
30 กันยายน 2551
กรมประมง
ระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในอาหารสำหรับปลากระดี่นาง ระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในอาหารปลาสลิด ระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในอาหารปลาอีกงวัยรุ่น ระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในอาหารสำหรับปลาเทพาขนาดเล็ก ระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในอาหารสำหรับปลาเทพา ระดับโปรตีนและพลังงานในอาหารที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของปลาไหลนาขนาดเล็ก ระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในอาหารปลาสวายโมงขนาดเล็ก ระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในอาหารปลาสวายโมงขนาดกลาง ผลของระดับโปรตีนและพลังงานในอาหารสำหรับห่านที่ช่วงอายุต่างๆ ระดับโปรตีนและพลังงานในอาหารสำหรับลูกโคที่หย่านมก่อนกำหนด

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก