สืบค้นงานวิจัย
การศึกษาประสิทธิภาพของสารเร่ง พด.7 ในการป้องกันกำจัดหนอนชอน เปลือกลองกอง
สุชน คชาทอง - กรมพัฒนาที่ดิน
ชื่อเรื่อง: การศึกษาประสิทธิภาพของสารเร่ง พด.7 ในการป้องกันกำจัดหนอนชอน เปลือกลองกอง
ชื่อเรื่อง (EN): Study on herbal plantation for organicproduction insecticide to reduce chemical substance using
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: สุชน คชาทอง
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Suchon Khachathong
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การศึกษาการปลูกพืชสมุนไพรโดยการเปรียบเทียบระหว่างการใช้ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยหมัก ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์น้ำต่อผลผลิตของพืชสมุนไพร คือ หางไหล บอระเพ็ด ตะไคร้ ตะไคร้หอม ข่าแดง ข่าขาว โดยดำเนินการทดลองแบบ T-test จำนวน 2 ชุด การทดลองๆ 10 ซ้ำ ชุดการทดลอง ที่ 1 (TI) พืชสมุนไพร ใส่ปุ๋ยเคมี อัตรา 10 กรัมต่อหลุมต่อเดือน ชุดการทดลองที่ 2 (T2) พืชสมุนไพร ใส่ปุ๋ยหมัก อัตรา 200 กรัมต่อหลุมต่อเดือน ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์น้ำ จากการทดลองผลผลิตของพืชสมุนไพร โดยการชั่งน้ำหนักสด พืชสมุนไพรทุกชนิด คือ หางไหล บอระเพ็ด ตะไคร้ ตะไคร้หอม ข่าแดง ข่าขาวที่ปลูกโดยใช้ปุ๋ยเคมี (T1) ให้ผลผลิตสูงกว่าพืชสมุนไพรที่ปลูกโดยใช้ปุ๋ยหมัก ร่วมกับ ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ (T2) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P <0.01) และให้ผลผลิตสูงกว่าโดยเฉลี่ย 72.72 47.61, 56.34 50.09, 57.33, 59.21 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ พื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติของดินอยู่ในระดับต่ำมาก สมบัติทางเคมีบางประการ เช่น ค่าความเป็นกรด-ด่างของดิน (pH) ค่าการนำไฟฟ้า (ECe) เมื่อผ่านการปลูกพืช สมุนไพรจะมีการลดลง ส่วนปริมาณอินทรียวัตถุ ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ ปริมาณแคลเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ และปริมาณ แมกนีเซียมที่แลกเปลี่ยนได้มีปริมาณเพิ่มขึ้น
วิธีการจ้างทำงานวิจัย: ได้รับทุนวิจัย
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2550-01-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2551-12-31
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมพัฒนาที่ดิน
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การศึกษาประสิทธิภาพของสารเร่ง พด.7 ในการป้องกันกำจัดหนอนชอน เปลือกลองกอง
สุชน คชาทอง
กรมพัฒนาที่ดิน
31 ธันวาคม 2551
การติดตามตรวจสอบสารกลุ่มโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในอากาศริมถนนโดยใช้ใบไม้ในเขตจังหวัดนนทบุรี การใช้น้ำหมักชีวภาพควบคุมแมลงศัตรูพืชในการควบคุมหนอนชอนใต้ผิวเปลือกลองกอง การลดการเกิดสีน้ำตาลของเปลือกผลลองกองด้วยสารแอนตี้บราวนิ่ง การใช้สารแคลเซียมในช่วงก่อนการเก็บเกี่ยวเพื่อเพิ่มคุณภาพและการเก็บรักษาของผลลองกอง ผลของสารป้องกันการเกิดสีน้ำตาล สารเคลือบผิวไคโตซาน และการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ ต่อการยืดอายุการเก็บรักษาผลลองกอง ศึกษาอิทธิพลของปุ๋ยหมักจากสารเร่งพด.1 ร่วมกับสารป้องกันแมลงศัตรูพืชจากสารเร่งพด.7 เพื่อผลิตผักกาดหัว การสาธิตทดสอบสารป้องกันแมลงศัตรูพืชร่วมกับสารเร่งเพื่อละลายฟอสฟอรัสสำหรับการผลิตพริก ในกลุ่มชุดดินที่ 21 และ 22 ผลของเมทิลจัสโมเนตร่วมกับสารเคลือบผิวไคโทซานต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาลองกอง การจัดการดินสำหรับปลูกลองกองเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดการใช้สารเคมี ในกลุ่มชุดดินที่ 26 การศึกษาการปลูกพืชสมุนไพรสำหรับผลิตสารป้องกันแมลงศัตรูพืชเพื่อลดการใช้สารเคมี

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก