สืบค้นงานวิจัย
การเจริญเติบโต ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ และคุณภาพซากและเนื้อของไก่เบตงภายใต้ระบบการเลี้ยงที่ต่างกัน
ธีระชัย ช่อไม้ - กรมปศุสัตว์
ชื่อเรื่อง: การเจริญเติบโต ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ และคุณภาพซากและเนื้อของไก่เบตงภายใต้ระบบการเลี้ยงที่ต่างกัน
ชื่อเรื่อง (EN): Growth Performance ,Economic Return and Carcass and Meat Qualities of Betong Chicken under Different Raising Systems
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ธีระชัย ช่อไม้
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: วัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อศึกษาการเจริญเติบโต ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ และคุณภาพซากและเนื้อของไก่เบตง ภายใต้รูปแบบการเลี้ยงที่ต่างกัน 3 กลุ่ม คือ เลี้ยงขังคอก เลี้ยงกึ่งขังกึ่งปล่อย และเลี้ยงแบบปล่อยอิสระ โดยศึกษาในไก่เบตงอายุ 4 สัปดาห์ จำนวน 360 ตัว เมื่อถึงอายุ 20 สัปดาห์ สุ่มเพื่อศึกษาซากจำนวน 72 ตัว ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบการเลี้ยงไก่เบตงไม่มีผลต่อน้ำหนักตัว การเจริญเติบโตต่อวัน ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหาร ของไก่เบตง แต่ไก่เบตงที่เลี้ยงแบบปล่อยอิสระกินอาหารต่อวันน้อยที่สุด(P < 0.05) ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจไม่แตกต่างกันทางสถิติ การศึกษาลักษณะซาก ไม่พบความแตกต่างของเปอร์เซ็นต์ซากในทุกรูปแบบการเลี้ยง แต่เปอร์เซ็นต์แข้ง+เท้า และอวัยวะภายในของไก่ที่เลี้ยงปล่อยอิสระมีค่าสูง(P < 0.05) การศึกษาส่วนประกอบทางเคมีของเนื้อไก่เบตงพบว่า เปอร์เซ็นต์โปรตีน ความชื้น ไขมันและปริมาณคอเลสเตอรอลไม่แตกต่างกันทางสถิติ การศึกษาค่าสี พบค่า b* เนื้ออกไก่เบตงที่เลี้ยงแบบปล่อยอิสระมีค่าสูงกว่า(P < 0.05) ค่าpH หลังฆ่า 24 ชั่วโมงของเนื้อไก่ที่เลี้ยงแบบปล่อยอิสระสูงกว่า(P < 0.05) และรูปแบบการเลี้ยงไก่เบตงมีผลต่อความนุ่ม รสชาติ ความชุ่มฉ่ำ (P < 0.05) แต่ไม่มีผลต่อความพึงพอใจโดยรวมของผู้บริโภค
บทคัดย่อ (EN): The objective of this study were growth performance, economic returns, carcass and meat quality of betong chicken under three different raising system; raised on floor(RF), semi intensive(SI) and free range(FR). Three hundred and sixty betong chickens at 4 weeks of age raised to 20 weeks, randomly selected and slaughtered 72 heads. It was found that no significant differences on body weight, growth rate and feed conversion ratio, but feed intake of free rang group had lower (P <0.05). The economic returns were no significant differences. The carcass yield were no significant differences. Although the percentage shank + toe and heart + liver+ gizzard of free range system were higher (P<0.05). The chemical composition, protein fat moisture and cholesterol of three different raising systems were no difference. The b* value of breast betong chicken on free rang system was higher(P<0.05). The pH of value at 24 hours post mortem of free rang groups was higher(P <0.05). The panel test; flavor, tenderness and juiciness had differences (P <0.05). But overall acceptability was no significant differences.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2552-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2553-12-31
เอกสารแนบ: http://www.tnrr.in.th/?page=result_search&record_id=10465491
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมปศุสัตว์
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การเจริญเติบโต ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ และคุณภาพซากและเนื้อของไก่เบตงภายใต้ระบบการเลี้ยงที่ต่างกัน
กรมปศุสัตว์
31 ธันวาคม 2553
เอกสารแนบ 1
กรมปศุสัตว์
การเจริญเติบโต ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ และคุณภาพซากและเนื้อของไก่เบตงภายใต้ระบบการเลี้ยงที่ต่างกัน ผลของระบบการเลี้ยงไก่แบบอินทรีย์ ต่อสมรรถนะการเจริญเติบโต ส่วนประกอบซาก และคุณภาพเนื้อของไก่พื้นเมืองลูกผสม ศึกษาสภาวะการติดเชื้อ Brachyspira ในไก่ ผลของระดับโปรตีนและระบบการเลี้ยงต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตและลักษณะซากของไก่พื้นเมืองลูกผสม การเลี้ยงไก่เบตงในหมู่บ้าน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย: การศึกษาลักษณะปรากฏการเจริญเติบโตเปอร์เซ็นต์ซาก และลักษณะการผลิตไข่ของไก่เบตง ผลของการทดแทนกากถั่วเหลืองด้วยไมยราบยักษ์ต่อลักษณะการเจริญเติบโต คุณภาพซากและเนื้อของนกกระทาญี่ปุ่น น้ำหนักเริ่มขุนที่มีผลต่ออัตราการเจริญเติบโตและลักษณะซากของโคพื้นเมืองเพศผู้ในสภาพการเลี้ยงแบบขังคอก ผลการใช้กากเนื้อในเมล็ดปาล์มระดับสูงในสูตรอาหารต่อสมรรถภาพ การเจริญเติบโตและลักษณะซากของเป็ดเทศสายพนธุ์กบินทร์บุรี ผลของการเลี้ยงไก่พื้นเมืองแบบกึ่งปล่อยต่อสมรรถนะการเจริญเติบโต ปริมาณคอเลสเตอรอล และองค์ประกอบของกรดไขมันในเนื้อ การปรับปรุงพันธุ์แพะเนื้อ 2. สมรรถภาพการเจริญเติบโตและคุณภาพซากของแพะลูกผสม 50 % แองโกลนูเบียน – พื้นเมือง 50 % ซาเนน – พื้นเมือง

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก