สืบค้นงานวิจัย
ผลของการใช้สาร pendimethalin ร่วมกับสารสกัดด้วยน้ำจากหญ้าโขย่งสำหรับการควบคุมวัชพืช ในข้าวโพดหวาน
อภิรัฐ บัณฑิต - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อเรื่อง: ผลของการใช้สาร pendimethalin ร่วมกับสารสกัดด้วยน้ำจากหญ้าโขย่งสำหรับการควบคุมวัชพืช ในข้าวโพดหวาน
ชื่อเรื่อง (EN): Effects of pendimethalin in combination with itchgrass water extracts for weed control in sweet corn
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: อภิรัฐ บัณฑิต
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Apirat Bundit
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: สารอัลลีโลเคมิคอลจากพืชสามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อควบคุมวัชพืชในระบบการปลูกพืชได้ โดย การใช้สารสกัดจากพืชร่วมกับการลดอัตราการใช้สารกำจัดวัชพืช ดังนั้นวัตถุประสงค์ของการวิจัยจึงศึกษาผล ของการใช้สารสกัดด้วยน้ำจากหญ้าโขย่ง (Rottboellia cochinchinensis (Lour.) W.D. Clayton) ร่วมกับการ ลดอัตราการใช้สาร pendimethalin เพื่อควบคุมวัชพืชในข้าวโพดหวานในสภาพแปลงทดลองของภาควิชาพืช ไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ. นครปฐม ในช่วงเดือนมกราคม ถึง เมษายนพ.ศ. 2559 วางแผ่นการทดลองแบบ RCBD จำนวน 4 ซ้ำ โดยใช้สาร pendimethalin อัตรา 21, 41 และ 62 กรัม สารออกฤทธิ์ต่อไร่ ร่วมกับสารสกัดด้วยน้ำจากหญ้าโขย่ง 60, 40 และ 20 ลิตรต่อไร่ ตามลำดับ และทำการพ่น สารแบบก่อนงอกเปรียบเทียบกับชุดควบคุม บันทึกข้อมูลจากอาการที่ข้าวโพดหวานได้รับพิษ การตอบสนอง ต่อการเจริญเติบโต องค์ประกอบผลผลิต ผลผลิตของข้าวโพดหวาน ประสิทธิภาพการควบคุมวัชพืช และความ หนาแน่นของวัชพืชต่อพื้นที่ พบว่า การใช้สาร pendimethalin อัตรา 41 และ 62 กรัมสารออกฤทธิ์ต่อไร่ ร่วม กับสารสกัดด้วยน้ำจากหญ้าโขย่ง 40 และ 20 ลิตรต่อไร่ ตามลำดับ จะมีประสิทธิภาพในการควบคุมวัชพืชได้ดี ที่สุด ที่ 60 วันหลังการพ่นสาร โดยที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโต องค์ประกอบผลผลิต และผลผลิตของ ข้าวโพดหวาน แสดงให้เห็นว่า การใช้สาร pendimethalin ร่วมกับสารสกัดด้วยน้ำจากหญ้าโขย่ง สามารถช่วย ลดอัตราการใช้สาร pendimethalin ได้มากถึง 25 - 50 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราแนะนำ
บทคัดย่อ (EN): Allelochemicals form plant can be manipulated for weed control in crop production which a one of alternative methods is a combination of allelopathic water extracts form plant with lower dosage of the herbicide. Thus, this research aimed to study an effect of itchgrass (Rottboellia cochinchinensis (Lour.) W.D. Clayton) water extracts combined with reduced dosages of pendimethalin on weed control in sweet corn under the experiment field at Department of Agronomy, Faculty of Agriculture at Kamphaeng Sean, Kasetsart University, Nakorn Pathom on January – April, 2016. The experiment was laid out in a randomized complete block design (RCBD) and replicated four times. Itchgrass water extracts (IWE) was tank mixed at 60, 40 and 20 L/rai in different combinations with reduced doses of pendimethalin by 21, 41 and 62 g a.i./rai, respectively and sprayed as pre-emergence herbicide to compare with the control. The crop injury, growth response, yield component and yield of sweet corn, weed control efficacy and weed density per area were determined. The result showed that pendimethalin at 41 and 62 g a.i./rai combined with IWE treatments at doses of 40 and 20 L/rai showed good suppression of weeds at 60 days after application and no effects on growth, yield component and yield of sweet corn. The result suggested that the combination between pendimethalin and IWE can reduce pendimethalin dosage, which reduced by 25 – 50% when compared with the recommend dose.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2561
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2562
เอกสารแนบ: https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=1_148_616.pdf&id=3909&keeptrack=2
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ผลของการใช้สาร pendimethalin ร่วมกับสารสกัดด้วยน้ำจากหญ้าโขย่งสำหรับการควบคุมวัชพืช ในข้าวโพดหวาน
ไม่ระบุผู้เผยแพร่
2562
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
โครงการทดสอบปริมาณน้ำใช้ที่เหมาะสมของข้าวโพดหวาน (ปีที่ 2) ผลของสารเคลือบเมล็ดด้วยสารป้องกันราน้ำค้างต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานพิเศษลูกผสมหลังการเคลือบและการเก็บรักษา ผลของสารเคลือบที่มีต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานพิเศษ การศึกษาผลกระทบการพร่องน้ำในแต่ละช่วงส่งน้ำของข้าวโพดหวาน ในระบบเกษตรอินทรีย์ ศูนย์สาธิตฯ แม่กลอง(ปีที่ 2) ผลของสารสกัดจากรากกระพังโหมต่อการเกิดเจลซูริมิจากปลาชะโด การใช้สารเคมีควบคุมวัชพืชสาบเสือ (Chromolaena Odorata) องค์ประกอบและการออกฤทธิ์ของสารสกัดชีวภาพจากพืชป่าชายเลน และแนวทางการใช้ประโยชน์จากสารสกัดในการป้องกัน และควบคุม การระบาดของโรคและปรสิตในระบบการเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง การสร้างพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสมคุณภาพเพื่ออุตสาหกรรมการเกษตร การควบคุมโรคข้าวโดยใช้สารเคมี ผลของการใช้แบคทีเรียละลายฟอสเฟตในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวในสภาพแอโรบิก

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก