สืบค้นงานวิจัย
การวิจัยเพื่อพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางในรถจักรยาน
นิชาภา บัวสุวรรณ - สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ชื่อเรื่อง: การวิจัยเพื่อพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางในรถจักรยาน
ชื่อเรื่อง (EN): Research in the Development of Industrial Standard for Bicycle Rubber Inner Tubes
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: นิชาภา บัวสุวรรณ
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: อนุรักษ์ ศรีสมศักดิ์
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
หมวดหมู่:
หมวดหมู่ AGRIS:
บทคัดย่อ: ยางในรถจักรยานเป็นส่วนประกอบที่มีความสำคัญส่วนประกอบหนึ่งของยางรถจักรยาน ยางในรถจักรยานนอกจากทำหน้าที่ช่วยรักษารูปทรงของยางล้อและช่วยลดการสั่นสะเทือนขณะขับขี่แล้ว ยังเป็นส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยอีกด้วย ปัจจุบันมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางในรถจักรยาน มาตรฐานเลขที่ 652-2529 เป็นมาตรฐานที่ประกาศใช้มาเป็นระยะเวลาเกือบ 30 ปีแล้ว อีกทั้งเอกสารอ้างอิงต่างๆ ที่ใช้ในการจัดทำมาตรฐานดังกล่าวได้ประกาศยกเลิกไปแล้ว ทำให้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางในรถจักรยานที่ประกาศใช้ในปัจจุบันไม่มีความทันสมัยกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้ งานวิจัยนี้จึงมีจุดประสงค์หลักเพื่อจัดทำร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางในรถจักรยาน และนำเสนอให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) พิจารณาและประกาศใช้เพื่อควบคุมคุณภาพของยางในรถจักรยานให้มีความสม่ำเสมอและตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ในการจัดทำร่างมาตรฐานฯ เริ่มจากการจัดประชุมเพื่อขอความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ผลิต ผู้ใช้ และนักวิชาการ แล้วทำการศึกษาวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพของยางในรถจักรยานที่มีจำหน่ายในท้องตลาด จาก 5 บริษัท และนำผลที่ได้จากการวิเคราะห์มาเป็นข้อมูล ประกอบในการจัดทำร่างมาตรฐานฯ พร้อมทั้งส่งเวียนร่างมาตรฐานฯ ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ข้อคิดเห็น เพื่อนำเสนอต่อสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พิจารณาประกาศใช้เป็นมาตรฐานของประเทศต่อไป
บทคัดย่อ (EN): An inner tube is one of the essential components of the bicycle. It plays a major role not only in maintaining the shape of the tyre and dampening the vibration while riding, but being a safety part. At the present time, the Thai industrial standard for bicycle tyres or TIS 652-2529 has been promulgated for more than 30 years. In addition, the reference standards previously utilized as a guideline for TIS 652-2529 have been withdrawn resulting in the obsolescence of this Thai standard. For this reason, this research project aims to make a standard draft for the inner tubes and propose this draft to the Thai Industrial Standards Institute (TISI) to consider and implement as a national standard in order to control the uniform quality of the inner tubes and satisfy the consumer needs. The project was initially carried out by organizing the group meetings that were comprised of the representatives from the producers, consumers, and academic experts in order to gather the useful comments. The samples of inner tubes from five producers were collected from the market and tested to examine their quality. The test data were then employed as part of the standard draft. The final draft was again circulated to the representatives involved and lastly proposed to TISI for consideration and implementation.
ชื่อแหล่งทุน: T2558003 ทุนวิจัยมุ่งเป้า ปีงบประมาณ 2558 : ยางพารา
เลขทะเบียนวิจัยแหล่งทุน: RDG5850092V02
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2558
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2561
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-SA 3.0 TH)
ปีที่ได้รับงบประมาณ (ระบุได้มากกว่า 1 ปี): 2558
เผยแพร่โดย: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การวิจัยเพื่อพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางในรถจักรยาน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
2561
การวิจัยเพื่อพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางในและยางนอกรถจักรยาน การวิจัยเพื่อพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางนอกรถจักรยาน การวิจัยเพื่อการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางไทย ปี 2 อุตสาหกรรมอาหารไทย ปลอดภัยเชื่อถือได้ การวิจัยเชิงนโยบายเพื่อการประหยัดพลังงานและคาร์บอนไดออกไซด์ สำหรับประเทศไทยและภาคอุตสาหกรรม โครงการศึกษาสถานภาพการใช้เทคโนโลยีแก็สซิฟิเคชันสำหรับ ผลิตความร้อนและไฟฟ้าในระดับอุตสาหกรรม ชุมชน หรือ วิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดเล็กของประเทศไทย รายงานการศึกษาองค์ประกอบในน้ำนมกับการพัฒนามาตรฐานคุณภาพน้ำนมดิบในโครงการวิจัยแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ โครงการวิจัยพัฒนาแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์นม ประจำปีงบประมาณ 2546 โครงการสร้างมาตรฐานและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวหลาม การวิจัยเพื่อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์แผ่นยางปูพื้นสำหรับผู้พิการทางสายตา การศึกษามาตรฐาน ฤทธิ์ทางชีวภาพ และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารสกัดตำรับ ยาสมุนไพรเพื่อใช้เป็นยารักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก