สืบค้นงานวิจัย
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลังผงกึ่งสำเร็จรูปจากมันสำปะหลังสายพันธุ์หวาน
วราภรณ์ ประเสริฐ - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลังผงกึ่งสำเร็จรูปจากมันสำปะหลังสายพันธุ์หวาน
ชื่อเรื่อง (EN): Process Development of Ready-to-use Cassava Powder from Sweet Cassava Cultivar
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: วราภรณ์ ประเสริฐ
คำสำคัญ: มันสำปะหลัง สายพันธุ์หวาน ผง กึ่งสำเร็จรูป คุณสมบัติทางเคมี คุณสมบัติทางกายภาพ คุณสมบัติทางเคมีกายภาพ
คำสำคัญ (EN): cassava; sweet cultivar; powder; ready-to-use; chemical properties; physical properties; physic-chemical property
บทคัดย่อ: การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากมันสำปะหลัง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ซึ่งสามารถแปรรูป<br />มันสำปะหลังสายพันธุ์หวานเป็นอาหารได้หลากหลายชนิด โดยการแปรรูปอาหารจากมันสำปะหลังหัวสด มีหลายขั้นตอนและอายุการเก็บของมันสำปะหลังหัวสดสั้น ซึ่งจากการพัฒนาอาหารต่าง ๆ นั้น สามารถต่อยอดเกิดเป็นผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังผง<br />กึ่งสำเร็จรูป ที่มีสะดวกในการแปรรูปและเก็บรักษา ได้ในปี พ.ศ. 2561 อย่างไรก็ตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและการพัฒนาผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังผงกึ่งสำเร็จรูป ที่ผ่านมาเกิดจากการลองผิดลองถูกและยังไม่มีการศึกษาข้อมูลเชิงลึกในทางวิทยาศาสตร์ ดังนั้นโครงการจึงวัตถุประสงค์หลักในการต่อยอดเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตในรองรับการผลิตเชิงพาณิชย์ และพัฒนาให้ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังผงกึ่งสำเร็จรูปที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย พร้อมทั้งการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ คุณสมบัติทางเคมี คุณสมบัติทางเคมีกายภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลสำหรับการพัฒนาและต่อยอดการใช้ประโยชน์จากมันสำปะหลังพันธุ์หวานและผลิตภัณฑ์</p>
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2562
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2563
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลังผงกึ่งสำเร็จรูปจากมันสำปะหลังสายพันธุ์หวาน
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
2563
อาหารจากมันสำปะหลัง มันสำปะหลังพันธุ์ใหม่ "ระยอง 3" สถานการณ์ปัจจุบันและศักยภาพการผลิตมันสำปะหลังของไทย การพื้นฟูดินสันป่าตองด้วยหญ้าแฝกเพื่อเพิ่มผลิตมันสำปะหลัง ผลผลิตของมันสำปะหลังที่เก็บเกี่ยวอายุสั้นในสภาพปริมาณน้ำฝนต่างกัน ความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีพืชพรรณผล ต่างแบบนอร์แมลไลซ์กับผลผลิตมันสำปะหลังในจังหวัดกำแพงเพชร สภาวะที่เหมาะสมต่อการวัดปริมาณไชยาไนด์อิสระในมันสำปะหลัง (Manihot esculenta Crantz) การเพิ่มโปรตีนของมันสำปะหลังโดยใช้น้ำกากผงชูรสเพื่อใช้เป็นอาหารโค การผลิต Inulin และ Oligofructose จากกล้วยเพื่อใช้เป็นสารเสริมอาหาร แนวทางการลดต้นทุนการผลิตมันสำปะหลังและพัฒนาเครือข่ายของเกษตรกรผู้ผลิตมันสำปะหลังจังหวัดนครราชสีมา

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก