สืบค้นงานวิจัย
การประเมินสภาวะทรัพยากรกุ้งแชบ๊วยบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง
จินดา เพชรกำเนิด, โรจนรุตม์ รุ่งเรือง, นันทพล สุขสำราญ, จินดา เพชรกำเนิด, โรจนรุตม์ รุ่งเรือง, นันทพล สุขสำราญ - กรมประมง
ชื่อเรื่อง: การประเมินสภาวะทรัพยากรกุ้งแชบ๊วยบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง
ชื่อเรื่อง (EN): Stock Assessment of Banaa Shrimp in the Middle Gulf of Thailand
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: ประเมินสภาวะทรัพยากรกุ้งแชบ๊วยบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง โดยรวบรวมข้อมูลทรัพยากรกุ้งแชบ๊วยจากเครื่องมือประมงอวนลาก อวนรุน และอวนลอยกุ้งสามชั้นเป็นประจาทุกเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2552 ถึงธันวาคม 2553 บริเวณท่าเทียบเรือประมงในอ่าวไทยตอนกลางตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี พบวาอัตราการจับเฉลี่ยของกุงแชบวยมีคา 2.11 กิโลกรัม/ชั่วโมง 95.14 กิโลกรัม/เที่ยว และ 0.17 กิโลกรัม/อวน 100 เมตร ตามลาดับ คิดเป็นองคประกอบร้อยละโดยน้าหนักของสัตวน้าที่จับได้ทั้งหมดเท่ากับ 10.74 2.76 และ 6.07 ตามลาดับ กุงแชบวยที่พบมีความยาว 7.50-23.00(13.71?2.12) เซนติเมตร สมการการเติบโตตาม von Bertalanffy คือ Lt = 24.01 (1-e-1.51(t-(-0.0048))) มีคาสัมประสิทธิ์การตายรวม (Z) เทากับ 6.54 ตอปคาสัมประสิทธิ์การตายโดยธรรมชาติ (M) เท่ากับ 2.54 ตอปและคาสัมประสิทธิ์การตายเนื่องจากการทาประมง (F) เทากับ 4.00 ตอปขนาดความยาวที่เริ่มเขาสูขายการประมงของกุงแชบวยเทากับ 7.50 เซนติเมตร และมีจานวน 15 ลานตัว มีผลผลิตสูงสุดที่ยั่งยืน (MSY)เทากับ 123.78 ตัน ที่ระดับการลงแรงประมงสัมพัทธ (F-factor) เทากับ 1.50 และมูลคาสูงสุดที่ยั่งยืน (MEY)เทากับ 18.88 ลานบาท ที่ระดับการลงแรงประมงสัมพัทธเทากับ 0.95 โดยป 2552 ปริมาณการจับและมูลคาของกุงแชบวย มีคาเทากับ 121.28 ตัน และ 18.87 ลานบาท
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2551-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2554-08-31
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมประมง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การประเมินสภาวะทรัพยากรกุ้งแชบ๊วยบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง
กรมประมง
31 สิงหาคม 2554
กรมประมง
สรุปชุดโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเลี้้ยงกุ้งแชบ๊วย (Penaeus merguiensis) เพื่อการส่งออก ปีงบประมาณ 2545 - 2547 ประเมินสภาวะทรัพยากรปลาข้างเหลือง Selaroides leptolepis (Cuvier, 1833)ในอ่าวไทย การประมงอวนล้อมจับบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง ประเมินสภาวะทรัพยากรปลาปากคมชนิด Saurida elongata และ S. undosquamis ในอ่าวไทย สภาวะแวดล้อมเขตชายฝั่งในอ่าวไทย สภาวะทรัพยากรกุ้งทรายชนิด Trachypenaeus fulvus (Dall,1957) ในบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ผลกระทบของการประมงลอบหมึกสายบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง ประเมินสภาวะทรัพยากรปลาทูแขกชนิด Decapterus maruadsi ในอ่าวไทย การประเมินสภาวะทรัพยากรปลาแป้นกระดาน (Photopectoralis bindus (Valenciennes,1835) ในอ่าวไทย การประเมินสภาวะทรัพยากรปลาแป้นกระดาน (Photopectoralis bindus (Valenciennes,1835) ในอ่าวไทย

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก