สืบค้นงานวิจัย
ศักยภาพของแม่ปุ๋ยบางชนิดต่อการยับยั้งและป้องกันการเกิดโรครากขาวของยางพารา สาเหตุจากเชื้อรา Rigidoporus microporus ในยางปลูกใหม่
อารมณ์ โรจน์สุจิตร - การยางแห่งประเทศไทย
ชื่อเรื่อง: ศักยภาพของแม่ปุ๋ยบางชนิดต่อการยับยั้งและป้องกันการเกิดโรครากขาวของยางพารา สาเหตุจากเชื้อรา Rigidoporus microporus ในยางปลูกใหม่
ชื่อเรื่อง (EN): Efficacy of some Fertilizers to Inhibit and Protect White Root Disease Caused by Rigidoporus microporus in the Newly Plants
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: อารมณ์ โรจน์สุจิตร
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: โรครากขาวเป็นโรคที่เกิดกับระบบราก และมีความสัมพันธ์กับปัจจัยดิน ดังนั้นการจัดการดินจึงเป็นมาตรการที่สำคัญที่มีผลต่อการป้องกันกำจัดโรคราก การศึกษาศักยภาพของแม่ปุ๋ยบางชนิดต่อการป้องกันการเกิดโรครากขาวของยางพาราสาเหตุจากเชื้อรา Rigidoporus microporus (Fr.) Overeem ในยางปลูกใหม่ เพื่อพัฒนาอัตราการใช้และวิธีการที่เหมาะสมต่อการนำไปใช้ในสภาพแปลงปลูกต่อไป ดำเนินการทดลองปี 2551-2553 ทำการศึกษาทั้งในสภาพเรือนทดลองและในแปลงยางที่เป็นโรครากขาวรุนแรง ในสภาพเรือนทดลอง ทำการทดสอบโดยการปลูกต้นยางชำถุงอายุ 6 เดือนในดินที่ผสมด้วยสารทดลองและปลูกเชื้อราโรครากขาว ทำการทดลอง 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ทำการทดลอง 11 กรรมวิธี คือ ปุ๋ยทริปเปิลซุปเปอร์ฟอสเฟต ปุ๋ยยูเรีย ปุ๋ยร็อกฟอสเฟต ซิลิกอนผง และกำมะถันผง (80%) ผสมดินปลูกอัตรา 0.5 และ 1.0% และกรรมวิธีควบคุม(ดินปกติ) ครั้งที่ 2 ทำการทดลอง 10 กรรมวิธี คือ ปุ๋ยทริปเปิลซุปเปอร์ฟอสเฟต ปุ๋ยยูเรีย กำมะถันผง(80%) ผสมดินปลูกอัตรา 0.25 และ 0.50 % ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต อัตรา 0.25, 0.50 และ 1.0% และกรรมวิธีควบคุม และหลังปลูก 6 เดือนใส่สารทดลองซ้ำตามกรรมวิธี ผลการทดลองพบว่า ปุ๋ยร็อกฟอสเฟต และซิลิกอนผง ไม่มีประสิทธิภาพในการป้องกันกำจัดเชื้อราโรครากขาว ในขณะที่ปุ๋ยยูเรีย ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต กำมะถัน อัตรา 0.25-1.0% และปุ๋ยทริปเปิลซุปเปอร์ฟอสเฟตอัตรา 1.0% เชื้อราโรครากไม่สามารถเจริญและต้นยางไม่เป็นโรค จึงได้ศึกษาพัฒนาการใช้เพื่อป้องกันโรคในแปลงปลูกยางที่เป็นโรครากขาว โดยการปลูกต้นยางชำถุงอายุ 6 เดือน ในดินปลูกที่ผสมด้วย ปุ๋ยยูเรีย ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต กำมะถัน และ ปุ๋ยทริปเปิลซุปเปอร์ฟอสเฟต อัตรา 100, 200 และ 300 กรัม/หลุมปลูก ผลปรากฏว่า ปุ๋ยทริปเปิลซุปเปอร์ฟอสเฟตทุกอัตรา ไม่มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคพบว่า มีต้นยางเป็นโรคไม่แตกต่างกับกรรมวิธีควบคุม ส่วนปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต ปุ๋ยยูเรีย และกำมะถันทุกอัตรา มีประสิทธิภาพในการป้องกันการเกิดโรครากขาวของยางพาราปลูกใหม่ได้ 92-100% ซึ่งแตกต่างจากกรรมวิธีควบคุมอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ แต่ปุ๋ยยูเรีย และกำมะถัน มีข้อจำกัดคือ ที่อัตราสูงมีความเสี่ยงต่อการเป็นพิษกับต้นยางหากผสมดินและปลูกยางทันที
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2553
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2553
เอกสารแนบ: https://www.doa.go.th/research/attachment.php?aid=950
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: การยางแห่งประเทศไทย
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ศักยภาพของแม่ปุ๋ยบางชนิดต่อการยับยั้งและป้องกันการเกิดโรครากขาวของยางพารา สาเหตุจากเชื้อรา Rigidoporus microporus ในยางปลูกใหม่
การยางแห่งประเทศไทย
2553
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ประเมินความสูญเสียทางเศรษฐกิจของยางพาราสาเหตุจากโรครากขาว ในพื้นที่ปลูกยางของประเทศไทย กลุ่มวิจัยยางพารา การยับยั้งอย่างจำเพาะเจาะจงต่อการแสดงออกของยีน Rubber Elongation Factor (REF) ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างโปรตีนก่อภูมิแพ้ในยางพาราด้วยเทคโนโลยีแอนติเซน โปรแกรมฐานข้อมูลแนะนำการใช้ปุ๋ย dbFRec for DOS การศึกษาเบื้องต้นในการส่งถ่ายยีนเข้าสู่ยางพาราด้วยเทคนิค Agrobacterium transformation ราที่มีศักยภาพในอุตสาหกรรมการย่อยสลายแป้งและวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรจากระบบนิเวศวิทยาป่าอุทยานสัตว์ป่าอุบลราชธานี การรวบรวมและศึกษาแหล่งเกิดโรครากขาวของยางพาราในเขตปลูกยางภาคใต้ การจัดจำแนกเชื้อสาเหตุโรคที่ก่อให้เกิดโรครากขาวในยางพารา (Havea brasiliensis Muell;Arg) การคัดเลือกสายพันธุ์ยางพาราที่ต้านทานโรครากขาว (Rigidoporus lignosus) เพื่อใช้เป็นต้นตอ การควบคุมเชื้อรา Rigidoporus lignosus สาเหตุโรครากขาวในยางพารา (Havea brasiliensis Muell. Arg)

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก