สืบค้นงานวิจัย
การศึกษาเทคนิคการสกัดพืชสมุนไพรทางชีวภาพที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันโรคพืชในดินและผลผลิตการเกษตร
จันจิรา แสงสีเหลือง - กรมพัฒนาที่ดิน
ชื่อเรื่อง: การศึกษาเทคนิคการสกัดพืชสมุนไพรทางชีวภาพที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันโรคพืชในดินและผลผลิตการเกษตร
ชื่อเรื่อง (EN): Appropriate biological herbal plants extract for increasing efficiency of plant diseases control in soil and crop yield
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: จันจิรา แสงสีเหลือง
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: จากการศึกษาเทคนิคการสกัดพืชสมุนไพรทางชีวภาพที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน โรคพืชในดินและผลผลิตการเกษตร ในการป้องกันขับยั้งการเจริญของเชื้อs Pyhium aphanidenatum และ Sclerotium rolfsii บนอาหารแข็ง potato dextrose agar สมุนไพร 11 ชนิด มีเพียง 2 ชนิดคือ ใบพลูและ กานพลูที่มีประสิทธิภาพสูงในการขับยั้งการเจริญของเชื้อทั้ง 2 ไว้ดีที่สุด และเมื่อเปรียบเทียบวิธีการสกัด 3 วิธี ได้แก่ น้ำกลั่น cthano! 95% และ สารเร่ง พด. 7 พบว่า การสกัดสมุนไพรด้วย ethanol 95% มีผลยับยั้ง การเจริญของเชื้อได้ดีที่สุดที่ความเข้มข้น 10,000 ppm ในการควบคุมเชื้อ Pyhium aphanidernatum และที่ ความเข้มข้น20,000 pm ในการควบคุมเชื้อ Scleroium rolsi และรองลงมาคือการสกัดด้วยสารเร่งพด. 7 การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดต่อการควบคุมโรคเน่าคอดินในถั่วเหลือง วางแผนการ ทดลองแบบ CRD ทั้งหมด 14 ตำรับ จำนวน 5 ซ้ำดังนี้ การไม่ใส่เชื้อ ใส่เชื้อ การใช้สารสกัดใบพลู กานพลูที่ จากน้ำ สารเร่งพด.7 cthanol 95% ที่ความเข้มข้น 40,000 ppm และ60,000 ppm โดยวิธีการคลุกเมล็ดและ รดลงดิน ปรากฎว่าสารสกัดใบพลูและกานพลู ที่ระดับความเข้มข้น 40,000 ppm และ 60,000 ppm ช่วยทำ ให้เปอร์เซนต์การงอกของเมล็ดสูงขึ้นและเปอร์เซ็นต์ต้นรอดตายสูงกว่าตำรับควบคุม แต่การใช้สารสกัดที่ ความเข้มขันสูงเกินไป อาจส่งผลต่อการงอกของเมล็ดด้วยเช่นกันดังนั้นความเข้มขันที่เหมาะสมที่สุดคือ 40,000 pm สำหรับความเสถียรของสารสกัดเมื่อทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องพบว่า ใบพลูจากน้ำกลั่น, สารเร่ง พด. 7 และ ehano! 95% สารสกัดขังคงประสิทธิภาพสามารถควบคุมการเจริญของเชื้อได้ เมื่อทิ้งไว้ที่ อุณหภูมิห้องมากกว่า 14 วัน ส่วนสารสกัดกานพลูจากน้ำ และ สารเร่ง พด. 7 ไม่สามารถควบคุมการเจริญ ของเชื้อได้เลย แม้ทิ้งไวัที่อุณหภูมิห้องเพียง 1 วัน และสารสกัดกานพลูจาก cthan0l 95% สามารถควบคุม การเจริญของเชื้อได้ เมื่อทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องมากกว่า 14 วัน และการศึกษาสารออกฤทธิ์ที่สำคัญของสมุนไพรใบพลูและกานพลู มืองค์ประกอบสารออกฤทธ์คือ สารยูจีนอล การใช้ eihanol 95% เป็นตัวทำ ละลายสารออกฤทธิ์นั้นมีประสิทธิภาพสูงสุด
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2549-05-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2551-09-30
เผยแพร่โดย: กรมพัฒนาที่ดิน
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การศึกษาเทคนิคการสกัดพืชสมุนไพรทางชีวภาพที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันโรคพืชในดินและผลผลิตการเกษตร
กรมพัฒนาที่ดิน
30 กันยายน 2551
ฤทธิ์ของสารสกัดสมุนไพรบางชนิดในการยับยั้งโรคพืชที่เกิดจากเชื้อ Xanthomonas campestris การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าผลผลิตจากพืชสมุนไพรท้องถิ่น ในพื้นที่สะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ การใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรในการควบคุมโรคติดเชื้อแบคทีเรีย ในปลาที่มีศักยภาพในการเลี้ยง การศึกษาการปลูกพืชสมุนไพรสำหรับผลิตสารป้องกันแมลงศัตรูพืชเพื่อลดการใช้สารเคมี ศึกษาการผลิตและองค์ประกอบของน้ำสกัดจากปุ๋ยหมักต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และควบคุมโรคพืช การปลูกพืชสมุนไพรแบบเกษตรอินทรีย์เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพสมุนไพรสู่อุตสาหกรรมการแปรรูป การรวบรวมข้อมูลโรคพืชและเชื้อราสาเหตุชนิดต่างๆด้วยระบบดิจิตอล ประสิทธิภาพของสารสกัดพืชสมุนไพรไทยในการควบคุมโรคติดเชื้อแบคทีเรียในปลากัด การใช้พืชตระกูลถั่วในระบบการปลูกพืชเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังที่ปลูกบนดินลูกรัง การศึกษาสารสกัดชีวภาพไล่แมลงศัตรูพืชจากสมุนไพรผู้ไท จังหวัดกาฬสินธุ์
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก