สืบค้นงานวิจัย
ชุดโครงการศึกษาเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของดอกกุหลาบ โครงการย่อยที่ 1 การศึกษาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มคุณภาพกุหลาบ
สิรินทร์รัตน์ ผู้ยอดยิ่ง - สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ชื่อเรื่อง: ชุดโครงการศึกษาเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของดอกกุหลาบ โครงการย่อยที่ 1 การศึกษาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มคุณภาพกุหลาบ
ชื่อเรื่อง (EN): Study on Technologies for Increasing Rose Quality.
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: สิรินทร์รัตน์ ผู้ยอดยิ่ง
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการเพิ่มปริมาณและคุณภาพกุหลาบ ศึกษาวิธีการยืดอายุปักแจกันของกุหลาบและศึกษาความคุ้มทุนในการปลูกกุหลาบบนพื้นที่สูง โดยมีวิธีการคือ การทดสอบความเข้มแสงต่อการออกดอกของกุหลาบ 2 พันธุ์ ที่มีระดับความเข้มแสงต่างกันจากหลอดไฟ HPS การทดสอบน้ำยาปรับปรุงคุณภาพ (สารละลาย preservative) เพื่อส่งเสริมการบานของดอกกุหลาบและ/หรือการยืดอายุปักแจกันของกุหลาบ 2 พันธุ์ และศึกษารูปแบบบรรจุภัณฑ์ในระหว่างการขนส่ง และการศึกษาความคุ้มทุนในการปลูกกุหลาบในพื้นที่โครงการหลวง 4 พื้นที่ รวมทั้งศึกษาความคุ้มทุนของวิธีการให้แสงในการปลูกกุหลาบ ผลการศึกษาพบว่า การทดสอบความเข้มแสงต่อการออกดอกของกุหลาบอยู่ระหว่างเก็บข้อมูล การทดสอบน้ำยาปรับปรุงคุณภาพผลผลิตโดยใช้ การศึกษาความคุ้มทุนการปลูกกุหลาบในพื้นที่โครงการหลวง พบว่า การปลูกกุหลาบของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเราเป็นการปลูกกุหลาบนอกโรงเรือน สามารถคืนทุนได้ภายในระยะเวลา 1 ปี มีความเสี่ยงในการลงทุนต่ำ เนื่องจากเกษตรกรเช่าโรงเรือนจากศูนย์ฯ และศูนย์เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าต้นทุนคงที่ทั้งหมด คือ รายได้ 432.00 บาท/ตร.ม. ต้นทุนรวมทั้งหมด 249.05 บาท/ตร.ม.(รวมต้นทุนคงที่) กำไรสุทธิกรณีไม่จ้างแรงงาน 247.34 บาท/ตร.ม. กำไรกรณีจ้างแรงงานทั้งหมด 235.59 บาท/ตร.ม. สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง โรงเรือนขนาด 150 ตร.ม. สามารถคืนทุนได้ภายในระยะเวลา 5 ปี มีความเสี่ยงในการลงทุนต่ำ คือ รายได้ 1,080.00 บาท/ตร.ม. ต้นทุนรวมทั้งหมด 2,070.33 บาท/ตร.ม.(รวมต้นทุนคงที่) กำไรกรณีไม่จ้างแรงงาน 953.36 บาท/ตร.ม. กำไรกรณีจ้างแรงงานทั้งหมด 640.03 บาท/ตร.ม.ม. สถานีวิจัยโครงการหลวงอินทนนท์ โรงเรือนขนาด 96 ตร.ม. สามารถคืนทุนได้ภายในระยะเวลา 2 ปี มีความเสี่ยงในการลงทุนต่ำ คือ รายได้ 1,130.00 บาท/ตร.ม. ต้นทุนรวมทั้งหมด 965.26 บาท/ตร.ม.(รวมต้นทุนคงที่) กำไรกรณีไม่จ้างแรงงาน 1,030.68 บาท/ตร.ม. กำไรกรณีจ้างแรงงานทั้งหมด 776.51 บาท/ตร.ม. สำหรับสถานีเกษตรหลวงปางดะ อยู่ระหว่างจัดทำโรงเรือนใหม่ยังไม่สามารถเก็บข้อมูลสำหรับวิเคราะห์ได้ในปีงบประมาณนี้
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2556-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2557-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ชุดโครงการศึกษาเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของดอกกุหลาบ โครงการย่อยที่ 1 การศึกษาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มคุณภาพกุหลาบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
30 กันยายน 2557
โครงการวิจัยและพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีการเพิ่มคุณภาพผลผลิตพืชในโรงเรือน โครงการทดสอบและสาธิตเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของการปลูกพืชผัก การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตน้ำตาลด้วยเทคโนโลยีการวิเคราะห์คุณภาพแบบรวดเร็ว ชุดโครงการศึกษาเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของดอกกุหลาบ โครงการย่อยที่ 3 การศึกษาตลาดคู่แข่ง วิเคราะห์ศักยภาพการผลิตกุหลาบ การบูรณาการเทคโนโลยีการจัดการดินเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพอ้อยข้ามแล้งในจังหวัดสระแก้ว โครงการศึกษาเทคโนโลยีการผลิตหน่อไม้ฝรั่ง ชุดโครงการศึกษาเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดดอกเบญจมาศ โครงการย่อยที่ 1 การศึกษาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มคุณภาพเบญจมาศ โครงการวิจัยศักยภาพการผลิตและการตลาดไม้ดอกโครงการหลวง การศึกษาสภาพการผลิตและการตลาดผักพื้นบ้าน การรักษาคุณภาพของลองกองพร้อมบริโภคด้วยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก