สืบค้นงานวิจัย
ระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในอาหารปลาสวายโมงขนาดเล็ก
ดาราวรรณ ยุทธยงค์ - กรมประมง
ชื่อเรื่อง: ระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในอาหารปลาสวายโมงขนาดเล็ก
ชื่อเรื่อง (EN): Optimum of Protein and Energy Levels in Diet for Thai Panga (Pangasianodon hypohthalmus Sauvage, 1878 X P?angasius bocourti Sauvage, 1880) Fingerling
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ดาราวรรณ ยุทธยงค์
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Darawan Yuttayong
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: ปลาสวายโมงน้ำหนักตัวเฉลี่ย 1.66+0.01 กรัม เลี้ยงในตู้กระจกขนาด 45x90x45 เซนติเมตร จำนวน 36 ตู้ๆ ละ 20 ตัว (ระบบน้ำหมุนเวียน) ด้วยอาหาร 12 สูตร (ระดับโปรตีน 20, 25, 30 และ 35 เปอร์เซ็นต์ และระดับพลังงานรวม 400, 450 และ 500 กิโลแคลอรี/100 กรัมอาหาร) ให้อาหารกินจนอิ่ม วันละ 2 ครั้ง เป็นระยะ เวลา 10 สัปดาห์ พบว่าพบว่าไม่มีอิทธิพลร่วม (interaction) ระหว่างระดับโปรตีนและระดับพลังงาน โดยอิทธิพลของระดับโปรตีนในอาหารต่อการเจริญเติบโตของปลาสวายโมงที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มีโปรตีน 30 เปอร์เซ็นต์ ไม่แตกต่าง จาก 35 เปอร์เซ็นต์ (p>0.05) แต่มากกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ และ 25 เปอร์เซ็นต์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) การใช้ประโยชน์ได้ของอาหาร ได้แก่ โปรตีนที่สะสมในตัวปลาและพลังงานที่สะสมในตัวปลา พบว่าไม่แตกต่างกันในทุกชุดการทดลอง (p>0.05) แต่ที่ระดับโปรตีน 30 และ 35 เปอร์เซ็นต์ ให้ค่าอัตราแลกเนื้อต่ำกว่าที่ระดับโปรตีน 20 และ 25 เปอร์เซ็นต์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05) อิทธิพลของระดับพลังงานในอาหารต่อการเจริญเติบและการใช้ประโยชน์ได้ของอาหาร ของปลาสวายโมงที่เลี้ยงด้วยอาหารที่มีระดับพลังงาน 400 450 และ 500 กิโลแคลอรีต่ออาหาร 100 กรัม ให้ค่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ (p>0.05) องค์ประกอบทางเคมี ในเนื้อปลา หลังการทดลองพบว่าปริมาณไขมันมีค่าในทางตรงข้ามกับปริมาณโปรตีนในเนื้อ ผลการศึกษาครั้งนี้สรุปได้ว่าระดับโปรตีนและพลังงานรวมที่เหมาะสมสำหรับเลี้ยงปลาสวายโมงขนาดเล็กประมาณ 1.66 กรัม คือ ระดับโปรตีน 30 เปอร์เซ็นต์และพลังงานรวม 400 กิโลแคลอรีต่ออาหาร 100 กรัม
บทคัดย่อ (EN): No information found from agency.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2553-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2555-10-31
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
ประเภทชิ้นงาน: การวิจัยพื้นฐาน
เผยแพร่โดย: กรมประมง
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในอาหารปลาสวายโมงขนาดเล็ก
กรมประมง
31 ตุลาคม 2555
กรมประมง
ระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในอาหารปลาสวายโมงขนาดกลาง ระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในอาหารสำหรับปลาเทพาขนาดเล็ก ระดับโปรตีนและพลังงานในอาหารที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของปลาไหลนาขนาดเล็ก ระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในอาหารสำหรับปลาเทพา ระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในอาหารปลาสลิด ระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในอาหารปลาอีกงวัยรุ่น ชนิดและระดับคาร์โบไฮเดรตที่เหมาะสมในอาหารต่อการเจริญเติบโตของปลาสวายโมงขนาดเล็ก ระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในอาหารสำหรับปลากระดี่นาง ระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในอาหารเป็ดเทศสายพันธุ์กบินทร์บุรี 4) ผลของระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมสำหรับ เป็ดเทศสายพันธุ์กบินทร์บุรีช่วงระยะไข่ ระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมในอาหารเป็ดเทศสายพันธุ์กบินทร์บุรี 1) ผลของระดับโปรตีนและพลังงานที่เหมาะสมสำหรับเป็ดเทศสายพันธุ์กบินทร์บุรี ช่วงอายุ 0-3 สัปดาห์

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก