สืบค้นงานวิจัย
ผลของวัสดุหลบซ่อนต่ออัตราการรอดตายของกุ้งก้ามกราม
เมธาวี รอตมงคลดี - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชื่อเรื่อง: ผลของวัสดุหลบซ่อนต่ออัตราการรอดตายของกุ้งก้ามกราม
ชื่อเรื่อง (EN): Effect of Shelter Materials on Survival Rate in Giant Freshwater Prawn (Macrobrachium rosenbergii de Man)
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: เมธาวี รอตมงคลดี
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Methawee Rodmongkoldee
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: การศึกษาผลของการใช้วัสดุหลบซ่อนต่ออัตราการรอดตายของกุ้งก้ามกราม วางแผนการทดลองแบบสุ่มตลอด โดยเลี้ยงกุ้งก้ามกรามแบบรวมเพศในถังที่ใส่วัสดุหลบซ่อนแตกต่างกัน 5 ชุดการทดลอง ชุดการทดลองละ 3 ซ้ำ คือ ไม่ใส่วัสดุหลบซ่อน (ชุดควบคุม) ใส่วัสดุหลบซ่อนรังเทียมทำด้วยเชือกฟาง ใส่วัสดุหลบซ่อนตาข่าย PVC.ใส่วัสดุหลบซ่อนกระเบื้องทำเป็นจั่วหลังคา.และใส่วัสดุหลบซ่อนขวดพลาสติกทึบแสง ใช้ระยะเวลา 120 วัน.เมื่อสิ้นสุดการทดลอง พบว่า กุ้งก้ามกรามที่เลี้ยงในถังใส่กระเบื้องทำเป็นจั่วหลังคามีอัตราการรอดตายสูงกว่าชุดการทดลองอื่นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) กุ้งก้ามกรามที่เลี้ยงในถังที่ใส่รังเทียมทำด้วยเชือกฟางมีน้ำหนักสุดท้าย น้ำหนักที่เพิ่มขึ้น อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน และอัตราการเจริญเติบโตจำเพาะสูงกว่าชุดการทดลองอื่นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05).ความยาวสุดท้ายของกุ้งก้ามกรามแต่ละชุดการทดลองไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) และผลของคุณภาพน้ำระหว่างการเลี้ยง พบว่า อุณหภูมิ ความเป็นกรดด่าง ออกซิเจนละลาย และความเป็นด่างในน้ำทุกชุดการทดลองไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) จากการศึกษาครั้งนี้แนะนำให้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามโดยใช้วัสดุหลบซ่อนกระเบื้องทำเป็นจั่วหลังคาเพื่อให้ได้อัตราการรอดตายสูงสุด
บทคัดย่อ (EN): This study was conducted to evaluate the effect of shelter materials on growth rate and survival rate of giant freshwater prawns reared in fiberglass tanks. The experiment was divided into 5 randomized treatment trials. Each treatment had 3 replications. The effect of five types of shelters materials, without shelter materials (control group), plastic rope, PVC blue net, ceramic tiles and plastic bottle were reared for 120 days. The result at the end of experiment show that, giant freshwater prawns reared in ceramic tiles had the highest survival rate (P<0.05). Giant freshwater prawns reared in plastic rope showed the highest final weight, weight gain, ADG and SGR and significantly difference (P<0.05). The final length was not significantly different (P>0.05) among treatments. For water quality, parameters such as temperature, pH, dissolve oxygen and alkalinity in all treatments were not significantly different (P>0.05). This study showed that, the use of ceramic tiles as a shelter material for rearing freshwater prawn achieve the maximum survival rate.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2559
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2560
เอกสารแนบ: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/joacmu/article/view/246028/168187
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ผลของวัสดุหลบซ่อนต่ออัตราการรอดตายของกุ้งก้ามกราม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2560
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
โครงการการผลิตกุ้งก้ามกรามปลอดโรค โครงการการผลิตกุ้งก้ามกรามปลอดโรค การศึกษาการแพร่กระจายเชื้อไวรัส Macrobrachium rosenbergii Nodavirus (MrNV) ในฟาร์มเลี้ยงกุ้งก้ามกรามจังหวัดชลบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทรา คุณลักษณะของ Complementary DNAs (cDNAs) และการตอบสนองต่อการเกิดความเครียดของยีน Heat Shock Protein 40, 90 และ Glucose Regulated Protein 78 ในกุ้งก้ามกราม การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามแบบพัฒนาโดยใช้อัตราปล่อยต่างๆกัน การพัฒนาเทคโนโลยีหลังการจับกุ้งก้ามกราม การอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามในอัตราความหนาแน่น 3 อัตรา การแปลงเพศกุ้งก้ามกรามโดยวิธี Andrectomy การนำน้ำที่ผ่านการอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามกลับมาใช้ใหม่ การศึกษาผลตอบแทนการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามแบบเดี่ยว กุ้งขาวแวนนาไมแบบเดี่ยว และกุ้งก้ามกรามร่วมกับกุ้งขาวแวนนาไม ในเขตพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก