สืบค้นงานวิจัย
ศึกษาผลการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตขิงอย่างยั่งยืน (กลุ่มชุดดินที่ 29) จ.พะเยา
เรืองรอง มอยสุรินทร์ - กรมพัฒนาที่ดิน
ชื่อเรื่อง: ศึกษาผลการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตขิงอย่างยั่งยืน (กลุ่มชุดดินที่ 29) จ.พะเยา
ชื่อเรื่อง (EN): Study for the effect of bio-organic fertilizer with increases ginger yield on soil group No.29 at Phayao Province
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: เรืองรอง มอยสุรินทร์
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: การศึกษาผลของการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตขิงอย่างยั่งยืนในชุดดินห้างฉัตร (กลุ่มชุดดินที่ 35) บริเวณบ้านโซ้ ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เริ่มดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2548 สิ้นสุดเดือนกันยายน พ.ศ. 2550 รวมระยะเวลา 2 ปี ในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง โดยวางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) ทำ 4 ซ้ำ 6 ตำรับการทดลอง ประกอบด้วย ตำรับที่ 1 การปลูกตามวิธีการของเกษตรกร (ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่และสูตร 13-13-21 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่) ตำรับที่ 2 ใส่ปุ๋ยครึ่งหนึ่งของวิธีการเกษตรกร(ใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่และสูตร 13-13-21 อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่) ตำรับที่ 3 ใส่ปุ๋ยครึ่งหนึ่งของวิธีการเกษตรกรร่วมกับปุ๋ยหมักอัตรา 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ ตำรับที่ 4 ใส่ปุ๋ยครึ่งหนึ่งของวิธีการเกษตรกรร่วมกับน้ำหมักชีวภาพ (อัตราส่วนน้ำหมักชีวภาพ : น้ำ เท่ากับ 1: 500) ตำรับที่ 5 ใส่ปุ๋ยครึ่งหนึ่งของวิธีการเกษตรกรร่วมกับปุ๋ยหมักอัตรา 1,000 กิโลกรัมต่อไร่และน้ำหมักชีวภาพ พด. 2 และ ตำรับที่ 6 การใช้ปุ๋ยตามวิธีการของเกษตรกรร่วมกับปุ๋ยหมักอัตรา 1,000 กิโลกรัมต่อไร่และน้ำหมักชีวภาพ (อัตราส่วนน้ำหมักชีวภาพ: น้ำ เท่ากับ 1: 500) ผลการทดลองพบว่า ตำรับการทดลองที่ 6 การใช้ปุ๋ยตามวิธีการของเกษตรกรร่วมกับปุ๋ยหมักอัตรา 1,000 กิโลกรัมต่อไร่และน้ำหมักชีวภาพ (อัตราส่วนน้ำหมักชีวภาพ: น้ำ เท่ากับ 1: 500) มีผลทำให้การเจริญเติบโตและน้ำหนักผลผลิตสูงที่สุด และมีผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปรสูงที่สุด ขณะที่ตำรับการทดลองที่ 2 การใช้ปุ๋ยครึ่งหนึ่งของวิธีการเกษตรกร มีแนวโน้มทำให้การเจริญเติบโตทางด้านความสูง น้ำหนักผลผลิตและผลตอบแทนเหนือต้นทุนผันแปรต่ำที่สุด ทั้งการปลูกขิงในฤดูแล้งและการปลูกขิงในฤดูฝน ในด้านการเปลี่ยนแปลงสมบัติของดิน พบว่า ตำรับการทดลองที่ 2, 3, 4, 5 และตำรับการทดลองที่ 6 มีผลทำให้สมบัติทางเคมีและกายภาพของดินดีขึ้น ส่วนตำรับการทดลองที่ 1 ปลูกขิงวิธีการปลูกของเกษตรมีแนวโน้มทำให้สมบัติทางกายภาพดินและเคมีของดินไม่เปลี่ยนแปลง
บทคัดย่อ (EN): Study on responses of biofertilizer to increasing yield of Ginger (Zingiber officinale Ross.) on Hang chat series (Soil group No.35) at Phayao province (October in 2006 until September 2007). It was set up in Randomized Complete Block Design (RCBD) with 4 replication and 6 treatments. There were consisted of T1= conventional practice, T2= half time fertilizer of conventional practice, T3= half time fertilizer of conventional practice incorporate with composted biofertilizer (at the rate 1,000 kg/rai), T4= half time fertilizer of conventional practice incorporate with liquid organic fertilizer (liquid organic fertilizer: H2O=1:500), T5= half time fertilizer of conventional practice incorporate with composted biofertilizer (at the rate 1,000 kg/rai) and liquid organic fertilizer and T6= conventional practice incorporate with composted biofertilizer (at the rate 1,000 kg/rai) and liquid organic fertilizer (liquid organic fertilizer: H2O=1:500). The result show that conventional practice incorporate with compost and liquid organic fertilizer (T6) was increased grown, yield and economic profit, while half time fertilizer of conventional practice (T2) resulted in the lowest grown, yield and economical profit either in dry and rainy season. The properties of soil, T2 T3 T4 T5 and T6 were improved chemical and physical of soil compared with the conventional growing (T1).
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2549-05-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2551-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมพัฒนาที่ดิน
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ศึกษาผลการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตขิงอย่างยั่งยืน (กลุ่มชุดดินที่ 29) จ.พะเยา
กรมพัฒนาที่ดิน
30 กันยายน 2551
การติดตามตรวจสอบสารกลุ่มโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในอากาศริมถนนโดยใช้ใบไม้ในเขตจังหวัดนนทบุรี การจัดการดินที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มผลผลิตขิงปลอดสารเคมีในกลุ่มชุดดินที่ 29 ผลของสมบัติทางกายภาพและเคมีของดินชุดบ้านจ้อง ( กลุ่มชุดดินที่ 29 ) ต่อการแพร่ระบาดของโรคเหี่ยวของขิงที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย เมื่อมีการจัดการดินเพื่อเพิ่มผลผลิตขิงในพื้นที่ อ. เวียงป่าเป้า จ. เชียงราย ผลของชนิดน้ำหมักชีวภาพที่มีต่อผลผลิต และคุณภาพของชา ในกลุ่มชุดดินที่ 29 ความสัมพันธ์ของการใช้สารอินทรีย์ต่างคุณภาพเพื่อฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมกับจุลินทรีย์ดิน ศึกษาอัตราปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงที่เหมาะสมร่วมกับพืชปุ๋ยสดเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวโพดฝักอ่อนในกลุ่มชุดดินที่ 29 การจัดการดินและปุ๋ยเพื่อเพิ่มผลผลิตและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดิน จังหวัดอุตรดิตถ์ (กลุ่มชุดดินที่ 35) การจัดการดินกลุ่มชุดดินที่ 29 ในการปลูกสับปะรดระบบเกษตรแบบลดการใช้สารเคมี วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพของปุ๋ยเคมีในการผลิตข้าวโพด ชุดดินหนองมด (Nm) กลุ่มชุดดินที่ 29 อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ผลของการใช้น้ำเสียจากฟาร์มเลี้ยงสุกรต่อผลผลิตอ้อยที่ปลูกบนดินร่วนปนดินเหนียว กลุ่มชุดดินที่ 29 ชุดดินบ้านจ้อง

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก