สืบค้นงานวิจัย
การศึกษาหาเชื้อแบคทีเรียกรดแลกติกจำเพาะ Lactobacillus reuteri KUB-AC5 ในลำไส้ไก่ และการตอบสนองของเชื้อแบคทีเรียกรดแลกติก ในการสร้างภูมิต้านทาน
สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อเรื่อง: การศึกษาหาเชื้อแบคทีเรียกรดแลกติกจำเพาะ Lactobacillus reuteri KUB-AC5 ในลำไส้ไก่ และการตอบสนองของเชื้อแบคทีเรียกรดแลกติก ในการสร้างภูมิต้านทาน
ชื่อเรื่อง (EN): Investigation of Lactobacillus reuteri KUB-AC5 existing in chicken intestine by FISH analysis and LAB having an immunological response
บทคัดย่อ: Lactobacillus reuteri KUB-AC5 เป็นแบคทีเรียกรดแลกติกชนิด heterofrmentative ซึ่งแยกจากลำไส้ของไก่เนื้อ มีสมบัติความเป็นโปรไบโอติก โดยเฉพาะด้านความสามารถในการเจริญได้ที่ผนังลำไส้ และการผลิตสารยับยั้งคล้ายแบคเทอริโอซิน KAC5 ในการฆ่าเชื้อ Salmonella. การศึกษานี้มีเป้าหมาย เพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์ปริมาณของเชื้อ Lb. reuteri ในสภาวะสิ่งแวดล้อมของลำไส้ โดยทำการออกแบบไพรเมอร์ และตัวติดตาม สำหรับวิธี TaqMan real time PCR assay จากบริเวณที่มีความแตกต่างของลำดับของนิวคลีโอไทด์ของเชื้อ 29 สปีชี่ที่พบโดยทั่วไปในลำไส้ไก่และเชื้อ Lb. reuteri KUB-AC5 บริเวณปลาย 5’ ของลำดับนิวคลีโอไทด์ตำแหน่ง 81-128 bp and 204-226 bp ประกอบด้วย forward primer (5’-TGC ACC TGA TTG ACG ATG GA-3’) , reverse primer (5’-CAA ACA AAA GCC ATG TGG CT-3’) and Taqman probe (5’-TAC CAG TGA GTG GCG GAC GG-3’) สภาวะที่เหมาะสมของปฏิกริยาพีซีอาร์คือ อุณหภูมิ annealing 60?C ความเข้มข้นของไพรเมอร์ และตัวติดตามเป็น 5 ?M ด้วยสภาวะดังกล่าวสามารถตรวจพบ Lb. reuteri ในลักษณะเชื้อเดี่ยว ที่ความเข้มข้นต่ำสุดเป็น 4.3 x 10 cells/reaction เมื่อทดสอบเชื้อ Lb. reuteri จากตัวอย่างลำไส้ไก่ 64 ตัวอย่าง พบว่าแนวโน้มความสามารถในการตรวจพบ Lb. reuteri โดยวิธี real time PCR และ PCR-DGGE ที่ความเข้มข้น 1.6 logCFU/g และ 2.8 logCFU/g ตามลำดับ ทำการศึกษาผลของเชื้อโปรไบโอติกจำนวน 12 สายพันธุ์ได้แก่ Lb. reuteri KUB-AC5, Lactobacillus fermentum KUB-C33, KUB-D18, KUB-D39, KUB-D73, KUB-J92; Lb. salivarius KUB-I48, KBB-I49, KUB-J61; KUB-D28 and Lactobacillus sp. KUB-C44, KUB-D26 ต่อการกระตุ้นภูมิคุ้มกันตของวัคซีน New Castle หลังจาก 2 สัปดาห์ และ ทุกสัปดาห์ เมื่อทำการคัดเลือกเชื้อและยืนยันผลการทดลองตามลำดับ ด้วยค่า Geometric mean antibody titres (GMT) ผลการทดลองพบว่าค่าไตเตอร์ของชุดทดลองโปรไบโอติก และชุดทดลองควบคุม แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญในทุกช่วงอายุของไก่เนื้อ สรุปให้เห็นว่าการเสริมโปรไบโอติก105 โคโลนีต่อกรัมอาหาร เป็นเวลา 7 วัน ไม่กระตุ้นระดับภูมิคุ้มกันที่จำเพาะต่อโรคนิวคาสเซิลในไก่เนื้อ อย่างไรก็ตามระดับภูมิคุ้มกันของชุดทดลองใช้เชื้อ Lb. reuteri KUB-AC5 มีแนวโน้มสูงกว่าชุดควบคุม และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในไก่อายุ 42 วัน Lactobacillus reuteri KUB-AC5 เป็นแบคทีเรียกรดแลกติกชนิด heterofrmentative ซึ่งแยกจากลำไส้ของไก่เนื้อ มีสมบัติความเป็นโปรไบโอติก โดยเฉพาะด้านความสามารถในการเจริญได้ที่ผนังลำไส้ และการผลิตสารยับยั้งคล้ายแบคเทอริโอซิน KAC5 ในการฆ่าเชื้อ Salmonella. การศึกษานี้มีเป้าหมาย เพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์ปริมาณของเชื้อ Lb. reuteri ในสภาวะสิ่งแวดล้อมของลำไส้ โดยทำการออกแบบไพรเมอร์ และตัวติดตาม สำหรับวิธี TaqMan real time PCR assay จากบริเวณที่มีความแตกต่างของลำดับของนิวคลีโอไทด์ของเชื้อ 29 สปีชี่ที่พบโดยทั่วไปในลำไส้ไก่และเชื้อ Lb. reuteri KUB-AC5 บริเวณปลาย 5’ ของลำดับนิวคลีโอไทด์ตำแหน่ง 81-128 bp and 204-226 bp ประกอบด้วย forward primer (5’-TGC ACC TGA TTG ACG ATG GA-3’) , reverse primer (5’-CAA ACA AAA GCC ATG TGG CT-3’) and Taqman probe (5’-TAC CAG TGA GTG GCG GAC GG-3’) สภาวะที่เหมาะสมของปฏิกริยาพีซีอาร์คือ อุณหภูมิ annealing 60?C ความเข้มข้นของไพรเมอร์ และตัวติดตามเป็น 5 ?M ด้วยสภาวะดังกล่าวสามารถตรวจพบ Lb. reuteri ในลักษณะเชื้อเดี่ยว ที่ความเข้มข้นต่ำสุดเป็น 4.3 x 10 cells/reaction เมื่อทดสอบเชื้อ Lb. reuteri จากตัวอย่างลำไส้ไก่ 64 ตัวอย่าง พบว่าแนวโน้มความสามารถในการตรวจพบ Lb. reuteri โดยวิธี real time PCR และ PCR-DGGE ที่ความเข้มข้น 1.6 logCFU/g และ 2.8 logCFU/g ตามลำดับ ทำการศึกษาผลของเชื้อโปรไบโอติกจำนวน 12 สายพันธุ์ได้แก่ Lb. reuteri KUB-AC5, Lactobacillus fermentum KUB-C33, KUB-D18, KUB-D39, KUB-D73, KUB-J92; Lb. salivarius KUB-I48, KBB-I49, KUB-J61; KUB-D28 and Lactobacillus sp. KUB-C44, KUB-D26 ต่อการกระตุ้นภูมิคุ้มกันตของวัคซีน New Castle หลังจาก 2 สัปดาห์ และ ทุกสัปดาห์ เมื่อทำการคัดเลือกเชื้อและยืนยันผลการทดลองตามลำดับ ด้วยค่า Geometric mean antibody titres (GMT) ผลการทดลองพบว่าค่าไตเตอร์ของชุดทดลองโปรไบโอติก และชุดทดลองควบคุม แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญในทุกช่วงอายุของไก่เนื้อ สรุปให้เห็นว่าการเสริมโปรไบโอติก105 โคโลนีต่อกรัมอาหาร เป็นเวลา 7 วัน ไม่กระตุ้นระดับภูมิคุ้มกันที่จำเพาะต่อโรคนิวคาสเซิลในไก่เนื้อ อย่างไรก็ตามระดับภูมิคุ้มกันของชุดทดลองใช้เชื้อ Lb. reuteri KUB-AC5 มีแนวโน้มสูงกว่าชุดควบคุม และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในไก่อายุ 42 วัน
บทคัดย่อ (EN): Lactobacillus reuteri KUB-AC5 is an obligate heterofermentative lactic acid bacteria isolated from chicken intestine. Its potential function of health promoting properties in re-colonization of the intestinal mucosa and production of bacteriocin like substance KAC5 inhibiting Salmonella are related to probiotic characters. This study was aimed to detect and quantify the specific species of Lb reuteri in intestinal environment. The primers and probe used for TaqMan real time PCR assay were designed from the nucleotide sequence of 16S rRNA from this species against other 29 bacterial species commonly found in chicken intestine. Two regions with high variation at 5’ end of 81-128 bp and 204-226 bp were designed for forward primer (5’-TGC ACC TGA TTG ACG ATG GA-3’) , reverse primer (5’-CAA ACA AAA GCC ATG TGG CT-3’) and TaqMan probe (5’-TAC CAG TGA GTG GCG GAC GG-3’). Optimum PCR reaction condition were 60?C annealing temperature and 5 ?M primers and probe concentration. The newly developed assay was enable to detect low cell concentration to 4.3 x 10 cells/reaction of Lb. reuteri KUB-AC5 in pure culture. When this technique was applied to analyse Lb reuteri existing in chicken intestine, detection and quantification of Lb. reuteri in 64 chicken intestine samples indicated that the potential concentration of 1.6 logCFU/g and 2.8 logCFU/g could be detected by real time PCR and PCR-DGGE, respectively. To investigate the impact of consumption of Lb. reuteri KUB-AC5, Lactobacillus fermentum KUB-C33, KUB-D18, KUB-D39, KUB-D73, KUB-J92; Lb. salivarius KUB-I48, KBB-I49, KUB-J61; KUB-D28 and Lactobacillus sp. KUB-C44, KUB-D26 on the immune response to New Castle vaccination in broiler chicken. Each probiotic of 105 CFU/g feed was fed for 7 d. Vaccination occurred after two weeks of product consumption. Geometric mean antibody titres (GMT) was measured at d 35 and every weeks for primary screening and confirnmatory study, respectively. The results showed that the Newcastle-specific antibody titres of both probiotic and control treatments increased after vacination for a week. However, the titres obtained from 1 week interval of probiotic and control treatments were not significant differences. These studies demonstrated that 7 d consumption of particular probiotic products did not increase specific antibody responses to New Castle vaccination in broiler chicken. However, Newcastle-specific antibody titres of Lb. reuteri KUB-AC5 treatment trended to increase higher than the control and continued its increment during chicken age of 42 d. Lactobacillus reuteri KUB-AC5 is an obligate heterofermentative lactic acid bacteria isolated from chicken intestine. Its potential function of health promoting properties in re-colonization of the intestinal mucosa and production of bacteriocin like substance KAC5 inhibiting Salmonella are related to probiotic characters. This study was aimed to detect and quantify the specific species of Lb reuteri in intestinal environment. The primers and probe used for TaqMan real time PCR assay were designed from the nucleotide sequence of 16S rRNA from this species against other 29 bacterial species commonly found in chicken intestine. Two regions with high variation at 5’ end of 81-128 bp and 204-226 bp were designed for forward primer (5’-TGC ACC TGA TTG ACG ATG GA-3’) , reverse primer (5’-CAA ACA AAA GCC ATG TGG CT-3’) and TaqMan probe (5’-TAC CAG TGA GTG GCG GAC GG-3’). Optimum PCR reaction condition were 60?C annealing temperature and 5 ?M primers and probe concentration. The newly developed assay was enable to detect low cell concentration to 4.3 x 10 cells/reaction of Lb. reuteri KUB-AC5 in pure culture. When this technique was applied to analyse Lb reuteri existing in chicken intestine, detection and quantification of Lb. reuteri in 64 chicken intestine samples indicated that the potential concentration of 1.6 logCFU/g and 2.8 logCFU/g could be detected by real time PCR and PCR-DGGE, respectively. To investigate the impact of consumption of Lb. reuteri KUB-AC5, Lactobacillus fermentum KUB-C33, KUB-D18, KUB-D39, KUB-D73, KUB-J92; Lb. salivarius KUB-I48, KBB-I49, KUB-J61; KUB-D28 and Lactobacillus sp. KUB-C44, KUB-D26 on the immune response to New Castle vaccination in broiler chicken. Each probiotic of 105 CFU/g feed was fed for 7 d. Vaccination occurred after two weeks of product consumption. Geometric mean antibody titres (GMT) was measured at d 35 and every weeks for primary screening and confirnmatory study, respectively. The results showed that the Newcastle-specific antibody titres of both probiotic and control treatments increased after vacination for a week. However, the titres obtained from 1 week interval of probiotic and control treatments were not significant differences. These studies demonstrated that 7 d consumption of particular probiotic products did not increase specific antibody responses to New Castle vaccination in broiler chicken. However, Newcastle-specific antibody titres of Lb. reuteri KUB-AC5 treatment trended to increase higher than the control and continued its increment during chicken age of 42 d.
ภาษา (EN): th
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คำสำคัญ:
เจ้าของลิขสิทธิ์: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การศึกษาหาเชื้อแบคทีเรียกรดแลกติกจำเพาะ Lactobacillus reuteri KUB-AC5 ในลำไส้ไก่ และการตอบสนองของเชื้อแบคทีเรียกรดแลกติก ในการสร้างภูมิต้านทาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
30 กันยายน 2552
การใช้แบคทีเรียโพรไบโอติกเพื่อควบคุมโรค black disease ในไรน้ำนางฟ้าไทย, Branchinella thailandensis Sanoamuang, Saengphan & Murugan, 2002 การผลิตกรดแลคติกจากแป้งด้วยเชื้อแบคทีเรียแลคติก การเพิ่มมูลค่าของฟ้าทะลายโจรเพื่อเสริมภูมิต้านทานโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอ อิทธิพลของการเสริมผักคาวตองต่อภูมิต้านทานในไก่เนื้อ การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดจากบัวบกต่อเชื้อ Staphylococcus spp. ที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดเต้านมอักเสบแบบแสดงอาการ และ แบบไม่แสดงอาการในโคนม ระดับความเค็มที่มีอิทธิพลต่อการผลิตแอสทาแซนทินในแบคทีเรียชนิด Rhodopseudomonas sp. การคัดแยกแบคทีเรียที่สามารถผลิตเซลลูเลสจากลำไส้ของแมลงสาบสุรินัม Pycnoscelus surinamensis การเพิ่มมูลค่าของฟ้าทะลายโจรเพื่อเสริมภูมิต้านทานโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอ การตรวจสอบชนิดของแบคทีเรียและการวิเคราะห์กิจกรรมของเอนไซม์ เซลลูเลสจากเพรียงเรือที่พบในป่าชายเลนแถบตะวันออกของประเทศไทย การคัดเลือกและผลิตแบคทีเรียกรดแลกติกเพื่อปรับปรุงคุณภาพกากถั่วเหลือง
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก