สืบค้นงานวิจัย
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการของสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
คุณนุชนาถ เหมือนทองดี - มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการของสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: คุณนุชนาถ เหมือนทองดี
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: (อยู่ระหว่างปรับปรุง)
บทคัดย่อ (EN): (being processed)
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2562-02-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2563-01-31
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภาษา (EN): th
รายละเอียด: เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการของสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการของสถานสัตว์ทดลองเพื่อการวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
31 มกราคม 2563
โครงการวิจัยเพื่อศึกษาสาเหตุ ปัจจัย กลไกในการเกิดและการควบคุมปฏิกิริยาสีน้ำตาลในผักกาดหอมเพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิต การวิเคราะห์ปัจจัยจำแนกรูปแบบพฤติกรรมการใช้บริการด้านสุขภาพในโรงพยาบาลเอกชนเปิดใหม่ ของประชากรในพื้นที่จังหวัดตาก อุตรดิตถ์ และกำแพงเพชร ปัจจัย พฤติกรรม และผลกระทบจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบให้เยาวชนของผู้ประกอบการร้านค้าปลีกในเขตบริการสุขภาพที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการเจริญเติบโตกับการให้ผลผลิตน้ำนมและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อลักษณะทางเศณษฐกิจบางลักษณะระยะให้นมครั้งแรกของโคพันธุ์โฮลสไตน์สายเลือดแคนาดา การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการทำงานของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เขตภาคเหนือ การศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ความสัมพันธ์ระหว่าง Macrophomina Phaseoli และ Mcloi dogyne javanica ต่อโรคโคนเน่าดำของถั่วเขียว ความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่กับปัจจัยสิ่งแวดล้อม บริเวณหาดหยงหลำ จ. ตรัง ผลของปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการผิดปกติทางสรีรวิทยาและคุณภาพของผลมะม่วงน้ำดอกไม้ใน อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก