สืบค้นงานวิจัย
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารเคมีกำจัดวัชพืชในสภาพที่มีการใส่ปุ๋ยและไม่ใส่ปุ๋ยในนาหว่านน้ำตม
ประสาน วงศาโรจน์ - กรมวิชาการเกษตร
ชื่อเรื่อง: การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารเคมีกำจัดวัชพืชในสภาพที่มีการใส่ปุ๋ยและไม่ใส่ปุ๋ยในนาหว่านน้ำตม
ชื่อเรื่อง (EN): Effectiveness of Some Herbicides in Fertilizing and Non-fertilizing Conditions in Pre-germinated Direct Rice
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ประสาน วงศาโรจน์
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Prasan Vongsaroj
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารเคมีกำจัดวัชพืช benthiocarb, butachlor, CNP, nitrofen, และ oxadiazon + 2, 4-D ในสภาพที่มีการใส่ปุ๋ยและไม่มีในนาหว่านน้ำตม ที่สถานีทดลองข้าวชัยนาท และราชบุรี ในปี พ.ศ. 2522 - 23 โดยทำทั้งนาปีและนาปรังที่สถานีทดลองข้าวชัยนาทและเฉพาะนาปี ที่สถานีทดลองข้าวราชบุรี ใช้พันธุ์ข้าว กข. 7 ทั้งสองสถานที่ยกเว้นนาปีที่ชัยนาทใช้พันธุ์ กข. 9 การทดลองวางแผนแบบ split plot โดยมีการใส่ปุ๋ยและไม่ใส่ปุ๋ยเป็นแปลงใหญ่ (main-plot) และกรรมวิธีในการควบคุมวัชพืชเป็นแปลงย่อย (sub-plot) ประกอบด้วย 4 ซ้ำ สำหรับที่ชัยนาทในฤดูนาปีเนื่องจากเกิดอุทกภัย แปลงทดลองได้รับความเสียหายขณะข้าวเริ่มตั้งท้อง จึงไม่ได้ทำการเก็บเกี่ยว แต่ก็ประเมินผลได้ในเรื่องความสามารถในการกำจัดวัชพืชและความเป็นพิษต่อต้นข้าว พบว่าสารเคมีทุกชนิดมีพิษต่อต้นข้าวน้อยมาก และมีความสามารถในการกำจัดวัชพืชพอ ๆ กัน ทั้งในสภาพที่มีการใส่ปุ๋ยและไม่ใส่ปุ๋ย ส่วนในนาปรังนั้น พบว่า CNP มีพิษน้อยที่สุดทั้งสภาพที่ใส่ปุ๋ยและไม่ใส่ปุ๋ย ในด้านการกำจัดวัชพืช oxadiazon, CNP, และ nitrofen มีประสิทธิภาพสูงตามลำดับ ทั้งสภาพที่มีการใส่ปุ๋ยหรือไม่มี ซึ่งเห็นได้ชัดจากน้ำหนักแห้งของวัชพืช สำหรับการทดลองที่สถานี่ทดลองราชบุรี ในด้านความเป็นพิษต่อต้นข้าวและความสามารถในการกำจัดวัชพืช มีผลใกล้เคียงกัน ทั้งในสภาพที่มีการใส่ปุ๋ยและไม่ใส่ปุ๋ย โดยพบว่า CNP มีพิษน้อยที่สุด และมีความสามารถกำจัดวัชพืชสูงสุด ทำให้ผลผลิตของข้าวสูงสุด ทั้งในสภาพที่มีการใส่ปุ๋ยและไม่ใส่ปุ๋ย
บทคัดย่อ (EN): Comparisons of the effectiveness of benthiocarb, butachlor, CNP, nitrofen, and oxadiazon + 2 4-D in fertilizing condition non-fertilizing condition in pre-germinated direct seeded rice were made at two places namely Chai Nat Rice Experiment Station and Ratchaburi Rice Experiment Station in 1979-80. At Chai Nat Rice Experiment Station, trials were set up in both dry and wet seasons. The experiment was designed as a sokut okitm fertukuzubg at tge rate if 6-4-0 kg/ri and non+fertilizing as main plots and weed control treatments as sub-pkits (4x8 m2) with 4 replications. It was found that yield losses due to weeds were statisicall, different at Chai Nat, but not at ratchaburi. the rating of weed control and toxicity to rice showed the same results either in fertilizing or non-fertilizing condition.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2526
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2526
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมวิชาการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารเคมีกำจัดวัชพืชในสภาพที่มีการใส่ปุ๋ยและไม่ใส่ปุ๋ยในนาหว่านน้ำตม
กรมวิชาการเกษตร
2526
เอกสารแนบ 1
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารเคมีกำจัดวัชพืชในนาหว่านข้าวแห้งในสภาพที่มีการใส่และไม่ใส่ปุ๋ย โปรแกรมฐานข้อมูลแนะนำการใช้ปุ๋ย dbFRec for DOS การติดตามตรวจสอบสารกลุ่มโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในอากาศริมถนนโดยใช้ใบไม้ในเขตจังหวัดนนทบุรี ผลของอัตราเมล็ดพันธุ์และปุ๋ยที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวสุพรรณบุรี 90 ในการทำนาหว่านน้ำตมในดินเปรี้ยว อิทธิพลของอัตราหว่านเมล็ดพันธุ์และปุ๋ยที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวพันธุ์เฉี้ยงในนาหว่านน้ำตม ผลของการใส่ปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตของต้นสาคู ประสิทธิภาพของสารกำจัดวัชพืชบางชนิดในไร่ชา ผลของอัตราและการแบ่งใส่ปุ๋ยไนโตรเจนที่มีต่อผลผลิตข้าวพันธุ์เฉี้ยงพัทลุงในนาหว่านน้ำตมและนาดำ ผลของอัตราปุ๋ยและระยะเวลาการใส่ปุ๋ยไนโตรเจนที่มีต่อผลผลิตและส่วนประกอบทางเคมี การทดสอบสารกำจัดวัชพืชควบคุมข้าววัชพืชในนาหว่านน้ำตม

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก