สืบค้นงานวิจัย
พฤติกรรมของเกษตรกรในการใช้สารเคมีกำจัดแมลง และศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อคุณภาพดิน และน้ำของชุมชนโดยรอบอุทยานแห่งชาติพุเตย จังหวัดสุพรรณบุรี
สิมนัส ตรีเดช - มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ชื่อเรื่อง: พฤติกรรมของเกษตรกรในการใช้สารเคมีกำจัดแมลง และศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อคุณภาพดิน และน้ำของชุมชนโดยรอบอุทยานแห่งชาติพุเตย จังหวัดสุพรรณบุรี
ชื่อเรื่อง (EN): Farmer’s Behavior of Pesticide Use and Long-Term Effect of Pastures on Soil Quality and Water of Community Around in Phutoei National Park of Suphanburi Province
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: สิมนัส ตรีเดช
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: สารเคมีๆ การศึกษาพฤติกรรมของเกษตรกรในการใช้สารเคมีกำจัดแมลง และศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อ คุณภาพดิน และน้ำของชุมชนโดยรอบอุทยานแห่งชาติพุเตย จังหวัดสุพรรณบุรี ในที่นี้ใช้หมู่บ้านตะเพินคี่ เป็นแหล่งตัวแทนในการศึกษา โดยมีชั้นตอนการดำเนินงาน 2 ส่วนหลัก คือ การศึกษาการตกค้างและ การกระจายตัวของสารเคมีกำจัดแมลงและศัตรูพืช และการศึกษาพฤติกรรมของเกษตรกรในการใช้ จากผลการศึกษาพบว่า ผู้คนในชุมชนทั้งหมดประกอบอาชีพทางด้านการกสิกรรม โดยการ เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ซึ่งพืชที่นิยมปลูกคือ มันสำปะหลัง, ข้าวโพด และข้าวเจ้า โดยผู้คนในชุมชน นิยมใช้สารเคมีกำจัดแมลงและศัตรูพืช โดยมีการใช้งานติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน ส่วนใหญ่อยู่ ในช่วง 10-20 ปี และผู้คนส่วนใหญ่พอใจในประสิทธิภาพการใช้งานของสารเคมีฯ ขณะเดียวกัน ก็ทราบว่าการใช้สารเคมีฯ มีอันตราย ซึ่งสอดคล้องกับการที่ผู้คนมีการป้องกันตัวเมื่อต้องใช้งาน แต่ไม่ค่อยมีผู้สนใจที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบการกำจัดแมลงและศัตรูพืช (เช่น การใช้สารชีวภาพ) เนื่องจากแนวโน้มในอนาคตยังคงพอใจที่จะใช้สารเคมีฯ ต่อไป นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้คนในชุมชน ยังขาดความรู้ความเข้าใจต่อเรื่องของสารเคมีฯ ดังกล่าว โดยเข้าใจเฉพาะในบางประเด็น แต่อาจจะยัง ไม่ครอบคลุมในแต่ละด้าน อาจจะมาจากปัจจัยด้านการศึกษาที่ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับ ประถมศึกษา ดังนั้น ถ้ามีการเผยแพร่ข้อมูลในส่วนนี้สู่ผู้คนในชุมชน น่าจะช่วยให้มีการจัดการในเรื่อง ดังกล่าวได้ดีมากยิ่งขึ้น และคาดว่าผู้คนในชุมชนน่าจะให้ความร่วมมือ เพราะจากข้อมูลจะทราบว่า ผู้คนมีความวิตกกังวลถึงปัญหาการปนเปื้อนของสารเคมีฯ ดังนั้นการเผยแพร่ความรู้น่าจะมีส่วน บรรเทาปัญหาดังกล่าวได้ไม่มากก็น้อย ประกอบกับพื้นที่บริเวณดังกล่าวจัดเป็นพื้นที่สูง และลักษณะ ชุดดินจัดอยู่ในประเภทที่ควรมีการอนุรักษ์เป็นแหล่งตันน้ำ รวมทั้งข้อมูลจากการวิเคราะห์ทางด้าน เคมีที่บ่งบอกว่ามีสารเคมีทางการกษตรตกค้างในดิน เช่น สารพาราควอตซ์ แต่กลับไม่พบการ กระจายตัวในแหล่งน้ำ อาจเนื่องจากคุณสมบัติของสาร และสภาพภูมิประเทศทำให้สารดังกล่าวอาจมี การกระจายตัวที่เร็วไปสู่บริเวณที่มีพื้นที่ต่ำกว่า
บทคัดย่อ (EN): Research of the Farmers Behavior of Pesticide Use and Long-Term Effect of Pastures on Soil Quality and Water of community around in Phutoei National Park of Suphanburi Province. Here, Select a study area is the Ta Purn khee village. Procedures are the second main part is to study the distribution of chemical residues and insects and pests. And the behavior of farmers in the use of chemicals. The study found that people of all occupations in the agriculture community. By planting crops. Widely cultivated cassava, maize and rice, by the people in the community use of chemical pesticides and pests. With the consecutive periods. Mostly in the range 10 to 20 years, and most people are satisfied with the performance of the same substance. I know the dangers of using chemicals. This is consistent with the fact that people are protected when in use. I do not have to modify the form of insects and pests (eg, biological). The trend continues in the future, preferring to use the following chemicals also found that people in the community. Lack of understanding on the subject of such chemicals in understanding some of the issues. But may still not be covered on each side. Factors may be from the field of education, most graduates elementary. So if the information in this section to the people in the community. It helps to have a good handle on it even more. And people in the community are expected to cooperate. Because of information to know that people are concerned about the problem of contamination of the chemical. Thus the knowledge seems to have alleviated the problem, more or less. With areas such as the highlands. And the soil should be classified as a conservation watersheds. Including data from the chemical analysis indicated that the agricultural chemical residues in soil chemical parameters such as quartz. But not found in the distribution of water resources. Probably due to the properties of the substance. The topography makes such compounds may be dispersed quickly into the area, with an area under.
วิธีการจ้างทำงานวิจัย: ได้รับทุนวิจัย
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2554-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2555-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
พฤติกรรมของเกษตรกรในการใช้สารเคมีกำจัดแมลง และศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อคุณภาพดิน และน้ำของชุมชนโดยรอบอุทยานแห่งชาติพุเตย จังหวัดสุพรรณบุรี
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
30 กันยายน 2555
ผลจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลของการเก็บรักษา พันธุ์ และการใช้สารเคมีต่อคุณภาพของแกลดิโอลัส ศักยภาพของฟอสเฟสที่ถูกดูดทางเคมีและความสามารถในการให้ฟอสเฟสแก่พืช แผนยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนของอุทยานแห่งชาติพุเตย จังหวัดสุพรรณบุรี โครงการวิจัยย่อยที่ 4 : การแยกและวิเคราะห์เชิงปริมาณของสารออกฤทธิ์จากรากหนอนตายหยากที่มีฤทธิ์ควบคุมประชากรแมลงศัตรูพืช. ผลกระทบจากการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดแมลง:กรณีศึกษาการยอมรับในในสิ่งไม่ควรยอมรับของเกษตรกรผู้ปลูกคะน้า ผลของสารเคมีต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของดอกอัลสโตรมีเรีย การใช้สารเคมีควบคุมวัชพืชสาบเสือ (Chromolaena Odorata) อิทธิพลของสารปรับปรุงดินที่มีผลต่อคุณสมบัติทางเคมีบางประการของดิน (pH) และการเพิ่มผลผลิตพืช การใช้สารเคมีกับกาแฟอราบีก้าเพื่อความทนแล้ง

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก