สืบค้นงานวิจัย
การปรับปรุงพันธุ์สบู่ดำโดยการใช้สารโคลชิชิน: การแปรผันทาง พันธุกรรมของลักษณะเมล็ดและปริมาณน้ำมันของสบู่ดำโคลชิพลอยด์
ดวงพร เปรมจิต - มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อเรื่อง: การปรับปรุงพันธุ์สบู่ดำโดยการใช้สารโคลชิชิน: การแปรผันทาง พันธุกรรมของลักษณะเมล็ดและปริมาณน้ำมันของสบู่ดำโคลชิพลอยด์
ชื่อเรื่อง (EN): Colchicine Breeding of Jatropha curcus Linn: Genetic variability studies in seed traits and oil content ofcolchiploidJatropha curcus Linn
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ดวงพร เปรมจิต
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: การศึกษาประสิทธิภาพของน้ำส้มไม้และสารสกัดจากสะเดา ตระไคร้หอม และเมล็ดมัน แกว ต่อลูกน้ำยุง (Culex quinquefasciatus) ใบห้องปฏิบัติการทั้ง 2 วิธีคือ Topical application (ถูก ตัวตาย) และ Dropping method (หยดสารลงในน้ำ) ตรวจผลการตายทุก 24 ชั่วโมงเป็นเวล1 3 วัน พบว่าน้ำส้มควันไม้ที่ระดับความเข้มข้น 2% มีผลต่ออัตราการตาขของลูกน้ำยุงรำคาญสูงถึง 96.25% โดยวิธีหยดสารลงในน้ำที่ถูกน้ำยุงอยู่อาศัยซึ่งแดกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ(P0.05) ส่วมวิธี ถูกตัวตายพบว่าน้ำส้มไม้ที่ระดับความเข้มข้น 20% จะทำให้ลูกน้ำยุงมีเปอร์เซ็นด์การตายสูงสุด เพียง 15.0% ซึ่งแดกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ(P:0.05) ในขณะที่น้ำส้มไม้ระดับความเข้มข้น ต่ำลงมาตั้งแต่ 10%, 5% และ 2% สามารถฆ่าลุกน้ำยุงได้ค่อนข้างต่ำคือ 10%, 5% และ 5% ตามลำดับและไม่มีผลต่อการตายของลูกน้ำงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และเมื่อนำน้ำสัมไม้ใน ระดับความเข้มข้น 2% มาผสมกับสารสกัดจากเมล็ดสะเดา เมล็ดมันแกวและตระไคร้หอม ใน อัตราส่วน 1:50 มล. พบว่าสามารถฆ่าลูกน้ำยุงได้สูงถึง 92.596. 50.0% และ 45.0% ตามลำดับ ในขณะที่จะมีผลทำให้เปอร์เซ็นต์การตายของลุกน้ำยุงได้สูงสุดถึง 100% ใบทุกกรรมวิธีไดยวิธีการ หยดสารลงในน้ำที่เลี้ยงลุกน้ำยุงดังกล่าว ส่วนการศึกษาผลของน้ำส้มไม้ต่อหนอบแมลงวันบ้าน (Musca Domestica L.) ระยะที่ 3 ใน ห้องปฏิบัติการไดยวิชี Topical application (ถูกตัวตาย) และ Feeding method (กินตาย) ตรวจผล การตายของหนอนทุก 24 ชั่โมงเป็นเวลา 3 วันหลังจากนั้นตรวจผลหนอนแมลงวันที่รอดตายที่ จะสามารถลอกคราบเจริญเติบไตเป็นดักแด้และตัวเต็มวัยได้ต่อไป พบว่าน้ำสัมควันไม้ทุกระดับ ความเข้มข้นไม่มีผลต่ออัตราการตายของหนอนแมลงวัน โดยวิธีถูกตัวตาย ส่วนวิธีกินตายนั้น น้ำส้มไม้ที่ระดับความเข้มข้นสูงขึ้นไปตั้งแต่ 10%,. 12.5% และเร% จะมีผลต่ออัตราการตายของ หนอนแมลงวันเท่ากับ 2.5%, 2.5% และ 3.3% ตามลำดับ ซึ่งแตกต่างจากอัตราความเข้มข้นอื่นและ control อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ(P<0.05) ในขณะที่น้ำส้มไม้ระดับความเข้มข้นต่ำตั้งแต่ .5% ลง มา ไม่มีผลต่ออัตราการตายของหนอนแมลงวันย่างไรก็ตามพบว่าหนอนแมลงวันที่รอดตาย สามารถเข้าดักแด้ได้ถึง 89.6% ที่ระดับความเข้มข้นต่ำสุด 0.5% ใบขณะที่ความสามารถในการ พัฒนาเป็นดักแด้เพียง 48.5 % และ 54.0% ที่ระดับความเข้มข้น 1% และ 12.5% ตามลำดับโดยวิชี ถูกตัวตาย ส่วนวิธีกินตายนั้นหนอนแมลงวันที่รอดตายสามารถเข้าดักแด้ต่ำน้อยกว่า 50% ตั้งแต่ ระดับความเข้มขับ 7.5% ขึ้นไปถึง 15% และพบว่าน้ำส้มไม้ที่อัตราความเข้มข้นตั้งแต่ 0.5% ถึง เระจะมีผลต่อการลอกคราบของคักแด้เปีนตัวเต็มวัยได้อยู่ในช่วงตั้งแต่ 19.5%ถึง 55.5%โดยวิธีถูก ตัวตาย ในขณะที่วิธีกินตาขนั้น ดักแด้แมลงวันสามารถพัฒนาเป็นตัวเต็มวัยได้น้อยอยู่ในช่วง ตั้งแต่ ร% ถึง ร3.8% ที่ระดับความเข้มข้นต่ำ 7.5% ลงมา และที่ระดับความเข้มข้นสูงขึ้นไปตั้งแต่10% ถึง15% ดักแด้แมลงวันจะไม่สามารถจริญติบโตลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยได้เลยในระยะเวลา เดียวกัน สำหรับผลการศึกษาในสภาพโรงเรือนเลี้ยงหมูหลุม พบว่าสารสกัดตะไคร้หอมให้ผลดี ที่สุด ไดยภายหลังการทาสารสกัดบนลำตัวสุกรตรวจนับจำนวนยุงและแมลงที่มาเกาะบนลำตัวสุกร ตั้งแต่ 10, 20, 30, 40, 50 และ 60 พาที พบว่าไม่มีซุงบินมาเกะบนบริเวณที่ทาสารดังกล่าวเลยสัก ตัวเดียวนับตั้งแต่ 10 นาทีแรกจนกระทั่ง ร0 นาทีผ่านไปหลังจากนั้นจึงมียุงบินมาเกาะเพียง 1 ตัว หลังจากนาทีที่ 60 ผ่านไปส่วนแมลงวันบินได้ผลเช่นเดียวกัน โดยมีแมลงวันมาเกาะเพียง 1 และ 4 ตัว หลังจากนาทีที่ 50 และนาทีที่ 60 ผ่านไปตามลำดับ.
วิธีการจ้างทำงานวิจัย: ได้รับทุนวิจัย
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2551-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2552-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การปรับปรุงพันธุ์สบู่ดำโดยการใช้สารโคลชิชิน: การแปรผันทาง พันธุกรรมของลักษณะเมล็ดและปริมาณน้ำมันของสบู่ดำโคลชิพลอยด์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
30 กันยายน 2552
การติดตามตรวจสอบสารกลุ่มโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในอากาศริมถนนโดยใช้ใบไม้ในเขตจังหวัดนนทบุรี การพัฒนาเครื่องหมาย EST-SSR จากฐานข้อมูล Expressed sequence tag เพื่อการปรับปรุงพันธุ์สบู่ดำ การปรับปรุงพันธุ์สบู่ดำเพื่อเพิ่มผลผลิตเมล็ดและปริมาณน้ำมันโดยการใช้เครื่องหมายโมเลกุล การเพิ่มศักยภาพการผลิตเมล็ดสบู่ดำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของต้นสบู่ดำในประเทศไทยโดยเทคนิค Random Amplified Polymorphic DNA การปรับปรุงพันธุ์สบู่ดำเพื่อการผลิตไบโอดีเซล ผลของแมกนีเซียมคลอไรด์ต่อกิจกรรมของเอนไซม์ Ribulose -1, 5-bisphosphate carboxylase ปริมาณแทนนินในใบสบู่ดำ และคาร์โรทีนอยด์ในน้ำมันไบโอดีเซลจากผลสบู่ดำ ผลของแมกนีเซียมคลอไรด์ต่อกิจกรรมของเอนไซม์ Ribulose -1, 5-bisphosphate carboxylase ปริมาณแทนนินในใบสบู่ดำ และคาร์โรทีนอยด์ในน้ำมันไบโอดีเซลจากผลสบู่ดำ การศึกษาพันธุ์และการปฎิบัติที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มผลผลิตสบู่ดำ การหาปริมาณการใช้น้ำของสบู่ดำ (ปีที่3)

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก