สืบค้นงานวิจัย
ชีววิทยาบางประการของปูทะเลชนิด Scylla serrata (Forskal, 1755) บริเวณอ่าวนครศรีธรรมราช
สมชาย วิบุญพันธ์, ธิดารัตน์ คงชัย, อุทิศ โชติธรรมโน, พิมพ์วิมล อินทร์แก้ว - กรมประมง
ชื่อเรื่อง: ชีววิทยาบางประการของปูทะเลชนิด Scylla serrata (Forskal, 1755) บริเวณอ่าวนครศรีธรรมราช
ชื่อเรื่อง (EN): Some Biology of Mud Crab, Scylla serrata (Forskal, 1755) in Nakhon Si Thammarat Bay
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การศึกษาชีววิทยาบางประการของปูทะเลชนิดScylla serrata (Forskal, 1755) บริเวณอ?าว นครศรีธรรมราช ระหว?างเดือนกุมภาพันธ?พ.ศ. 2550 ถึงกุมภาพันธ?พ.ศ. 2551 โดยการเก็บตัวอย?างทุกเดือน จากแพรับซื้อปูทะเลรอบอ?าวนครศรีธรรมราช จํานวน 4 แห?ง เพื่อศึกษาความสัมพันธ?ระหว?างความกว?าง กระดอง (CW) กับน้ําหนักตัว (W) อัตราส?วนเพศขนาดความกว?างกระดองแรกเริ่มสืบพันธุ?และฤดูวางไข? พบว?าปูทะเลไม?แยกเพศจํานวน 5,381 ตัว มีความกว?างกระดองระหว?าง 5.00-16.00 (9.70?2.40) เซนติเมตร น้ําหนัก 10.75-882.75 (184.94?146.00) กรัม เป?นเพศผู?จํานวน 2,710 ตัว มีความกว?างกระดองระหว?าง 5.00- 15.00 (9.43?2.27) เซนติเมตร น้ําหนัก 10.75-882.75 (188.32?161.36) กรัม และเพศเมียจํานวน 2,671 ตัว มีความกว?างกระดองระหว?าง 5.20-16.00 (9.96?2.47) เซนติเมตร น้ําหนัก 12.75-742.75 (181.51?130.31) กรัม มีความสัมพันธ?ระหว?างความกว?างกระดองกับน้ําหนักตัวของปูทะเลไม?แยกเพศ เพศผู?และเพศเมีย ในรูปสมการ W = 0.0684 CW3.3761 W = 0.0409 CW3.6408 W = 0.0955 CW3.1964 ความสัมพันธ?ระหว?างความ กว?างกระดองกับน้ําหนักตัวระหว?างปูทะเลเพศผู?กับปูทะเลเพศเมีย พบว?ามีความแตกต?างกันอย?างมีนัยสําคัญ (P0.05 ) ขนาดความ กว?างกระดองแรกเริ่มสืบพันธุ? (L50) ของปูทะเลเพศเมียเท?ากับ 10.32 เซนติเมตร จากขนาดความกว?าง กระดองระหว?าง 7.50-16.00 เซนติเมตรและฤดูวางไข?ซึ่งบ?งชี้จากจํานวนปูที่มีการพัฒนารังไข?ระยะที่ 4 พบ ได?ตลอดป?โดยพบมาก 2 ช?วงคือ ช?วงแรกในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน และช?วงที่สองในเดือนกันยายน- ตุลาคม
บทคัดย่อ (EN): Some biology of mud crab, Scylla serrata (Forskal, 1755) was studied in Nakhon Si Thammarat Bay. Data collection had been done since February 2007 to February 2008 from 4 local fish landings located along the Nakhon Si Thammarat Bay. Sampling analyze were the relationship equation between carapace width (CW) and body weight (W), sex ratio, size at first maturity and spawning seasons. The results showed that the total 5,381 mud crabs as had 5.00-16.00 (9.70?2.40) cm. of carapace width and body weight were 10.75-882.75 (184.94?146.00) gm. There were 2,710 males that had 5.00-15.00 (9.43?2.27) cm. of carapace width and body weight were 10.75-882.75 (188.32?161.36) gm. and 2,671 females that had 5.20-16.00 (9.96?2.47) cm. of carapace width and body weight 12.75-742.75 (181.51?130.31) gm. The relationship equation between carapace width and body weight of the total mud crabs, male and female were W = 0.0684 CW3.3761, W = 0.0409 CW3.6408 and W = 0.0955 CW3.1964 respectively. The width-weight relationships between male and female mud crab were significantly difference (P0.05). The average size of first maturity (L50) of female was 10.32 centimeters (7.50-16.00 cm). The spawning season (based on the abundance of development stage 4 female) was found throughout the year with two peaks. The first peak was in May-June and the second peak was in September-October.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2549-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2551-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมประมง
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ชีววิทยาบางประการของปูทะเลชนิด Scylla serrata (Forskal, 1755) บริเวณอ่าวนครศรีธรรมราช
กรมประมง
30 กันยายน 2551
กรมประมง
คุณภาพน้ำบริเวณอ่าวนครศรีธรรมราช ชีววิทยาบางประการปูทะเล Scylla olivacea บริเวณชายฝั่งชุมชน บ้านบางสะเก้า จังหวัดจันทบุรี การประมงทะเลพื้นบ้านบริเวณอ่าวนครศรีธรรมราช ชีววิทยาบางประการของปลาเขือแดงชนิด Trypauchen vagina (Bloch and Schneider, 1801) บริเวณอ่าวนครศรีธรรมราช ความชุกชุมของสัตว์น้ำบริเวณอ่าวนครศรีธรรมราช การศึกษาสภาวะทรัพยากรประมงทะเลเพื่อการฟื้นฟูอ่าวนครศรีธรรมราช ความหลากหลายทางชีวภาพของปูบริเวณหมู่เกาะมัน จังหวัดระยอง การศึกษาชีววิทยาของประชากรปูทะเล Scylla sp.ในอ่าวตราด จังหวัดตราด การศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องมือลอบปูทะเลแบบพับได้ บริเวณอ่าวตราด จังหวัดตราด การประมงปลาเขือแดง (Trypauchen vagina) บริเวณอ่าวนครศรีธรรมราช

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก