สืบค้นงานวิจัย
โครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเฮมพ์ โครงการย่อยที่ 5: การวิจัยและพัฒนาเฮมพ์พันธุ์ลูกผสม
วีรพันธ์ กันแก้ว - สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ชื่อเรื่อง: โครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเฮมพ์ โครงการย่อยที่ 5: การวิจัยและพัฒนาเฮมพ์พันธุ์ลูกผสม
ชื่อเรื่อง (EN): Research and Development on Cultivation and Their Processing of Products from Hemp Subproject 5: Research and Development on Hybrid Hemp Genotypes
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: วีรพันธ์ กันแก้ว
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: วีรพันธ์ กันแก้ว
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: ปี พ.ศ. 2557 โครงการวิจัยและพัฒนาเฮมพ์พันธุ์ลูกผสมได้ปลูกทดลองที่แปลงทดลองสถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ช่วงเดือน ตุลาคม 2556 ถึงเดือน สิงหาคม 2557 โครงการวิจัยฯ มี 2 การทดลอง คือ การทดลองที่ 1 การพัฒนาเฮมพ์สายพันธุ์แท้ ได้ปลูกเฮมพ์รุ่น S1 จำนวน 265 สายพันธุ์ จากทั้งหมด 549 สายพันธุ์ ทำการผสมพันธุ์ภายในตระกูล (sib-mating) ของเฮมพ์แต่ละตระกูล โดยการคลุมแปลงย่อยแต่ละแปลงด้วยมุ้งผ้าละเอียด แล้วเก็บเมล็ดแยกต้นของแต่ละตระกูล การทดลองที่ 2 การประเมินสายพันธุ์ดีเด่นของเฮมพ์รุ่น S2 ทำการคัดเลือกสายพันธุ์เฮมพ์ รุ่น S2 ที่มีปริมาณสาร THC ต่ำกว่า 0.3% และ CBD สูงกว่า 0.5% เปอร์เซ็นต์เส้นใยสูงกว่า 17% และมีน้ำหนักเมล็ดพันธุ์มากกว่า 2 กรัมต่อต้น จำนวน 120 สายพันธุ์ ปลูกทดสอบที่แปลงทดลองของสถานีเกษตรหลวงปางดะ ช่วงฤดูปลูก เดือน พฤษภาคม ถึง สิงหาคม 2557 วางแผนการทดลองแบบออกเม้นท์ (augmented design) เปรียบเทียบกับพันธุ์ RPF1, RPF2, RPF3 และ RPF4 ผลการปลูกทดลองของการทดลองที่ 1 พบว่าได้สายพันธุ์เฮมพ์รุ่น S2 จำนวน 1,049 สายพันธุ์ มีน้ำหนักเมล็ดเฉลี่ย 9.86 กรัม/ต้น (0.02-58.61 กรัม/ต้น) ความสูงระหว่าง 22.50-227.00 ซม. เฉลี่ย 147.16 ซม. มีจำนวนกิ่งต่อต้น จำนวนข้อต่อต้น เส้นผ่าศูนย์กลางลำต้น น้ำหนักสดต้น และเปอร์เซ็นต์เส้นใย เฉลี่ยเท่ากับ 14.65 กิ่ง/ต้น 19.64 ข้อ/ต้น 8.64 มม. 27.38 กรัม/ต้น และ 16.46% ตามลำดับ ส่วนค่าปริมาณสาร THC และ CBD เฉลี่ยเท่ากับ 0.14% (0.01-0.64%) และ 0.81% (0.09-2.40%) ตามลำดับ การทดลองที่ 2 ได้ทำการประเมินสายพันธุ์ดีเด่นของเฮมพ์รุ่น S2 จำนวน 120 สายพันธุ์ โดยวางแผนการวิจัยแบบออกเม้นท์ พบว่าลักษณะที่สำคัญ เช่น เปอร์เซ็นต์เส้นใยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 21.57% และมีสายพันธุ์ทดสอบจำนวน 79 สายพันธุ์ที่มีเปอร์เซ็นต์เส้นใยมากกว่า 20% และปริมาณสาร THC มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.3% และมีจำนวน 76 สายพันธุ์ที่มีค่าปริมาณสาร THC ต่ำกว่า 0.3%
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2556-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2557-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
โครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเฮมพ์ โครงการย่อยที่ 5: การวิจัยและพัฒนาเฮมพ์พันธุ์ลูกผสม
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
30 กันยายน 2557
ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเฮมพ์ โครงการย่อยที่ 2 : การวิจัยและพัฒนาเฮมพ์พันธุ์ลูกผสม ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเฮมพ์ โครงการย่อยที่ 2: การปรับปรุงพันธุ์เฮมพ์ให้มี THC ต่ำ และ เปอร์เซ็นต์เส้นใยสูง การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมการข้าวกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระยะที่ 2 โครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเฮมพ์ โครงการย่อยที่ 4: การสร้างเครือข่ายวิจัยและพัฒนาเฮมพ์ โครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเฮมพ์ โครงการย่อยที่ 7: การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพจากเฮมพ์ โครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเฮมพ์ โครงการย่อยที่ 8: การวิจัยและพัฒนาบ้านที่สร้างด้วยส่วนผสมของเฮมพ์ ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเฮมพ์ โครงการย่อยที่ 1 การวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเฮมพ์ ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเฮมพ์ โครงการย่อยที่ 3 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างที่มีส่วนผสมของเฮมพ์ ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากเฮมพ์ โครงการย่อยที่ ๓ : โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว และการแปรรูปเฮมพ์ ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเฮมพ์ โครงการย่อยที่ 1: การวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเฮมพ์

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก