สืบค้นงานวิจัย
การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามแบบพัฒนาโดยใช้อัตราปล่อยต่างๆกัน
พรรณศรี จริโมภาส - กรมประมง, กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
ชื่อเรื่อง: การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามแบบพัฒนาโดยใช้อัตราปล่อยต่างๆกัน
ชื่อเรื่อง (EN): DEVELOPMENT ON REARING OF GIANT FRESHWATER PRAWN (Macrobrachium rosenbergii de Man) WITH VARIOUS STOCKING RATES
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: พรรณศรี จริโมภาส
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN): Macrobrachium rosenbergii, development on rearing, stocking rate, investment COSt
บทคัดย่อ: การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามแบบพัฒนาโดยใช้อัตราการเลี้ยงต่างๆกัน ต้นเนินการที่สถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ระหว่างเดือน กรกฎาคม 2546 ถึงมกรากม 2547 ซึ่งขัดการระบบบ่อปลอดขาปฏิชีวนะโดยให้อากาศบริเวณพื้นกันบ่อในเวลากลางคืน มีที่นลบซ่อนเวลากุ้งลอกคราบเป็นอวนดาข่ายวางในแนวตั้งและใช้น้ำหมักชีวภาพที่มีจุถิ่นทรีย์ปรับคุณสมบัติของน้ำในบ่อเลี้ยงกุ้งให้เหมาะสม ทุกสัปคาห์ๆละ 2 ลิตร/ไร่ ทดลองอนุบาลลูกกุ้ง 60.000 ตัว/ไร้ ในบ่อดินขนาค 1 ไร่เปันเวลา 2 เดือน นำลูกกุ้งที่ได้ไปเลี้ยงในบ่อคินขนาด 400 ตารางเมตร จำนวน 9 บ่อ น้ำหนัณริ่บต้นเท่ากับ 8.140.94 และความยาวเริ่มต้นเท่ากับ4.31+1.37 ใช้อัตราการเลี้ยง 3 อัตราาละ 3 ซ้ำ คือ 5 10 และ เ5 ตัวตารางเมตร ระยะเวลาเดี๋ยงกุ้ง 4 เดือนผลปรากฎว่า ได้กุ้งที่มีคุณภาพ เปลือกก้งใสสะอาด ไม่พบการตกค้างของขาปฏิชีวนะ โดยอัตราการเลี้ยงกุ้ง ร ตัวตารางเมตร ให้ผลผลิดสูงที่สุดเท่ากับ 25 +0 0 กิโลกรัม บ่อ มีน้ำหนักเฉลี่ยสูงสุดทั้งเพศผู้และเพศเมียเท่ากับ 1 10.64+8.50 กรัม และ 62 03+3 10 กรัม ตามลำดับ อัตราการเลี้ยง 10 และ 15 ตัว คารางเมตร มีผลผลิตเท่ากับ 120-001 และ 120-0.03 กิโลกรัม บ่อ ตามลำลับ ผลผลิดของกุ้งที่เลี้ยงด้วยอัตราการเลี้ยง ร ตัวตารองเมตร์ มีความแตกต่างอข่างมีนัยสำคัญ (p:0.05) กับอัตราการเลี้ยงกุ้ง 10 และ 15 ตัวดารางเมตร ในขณะที่ผลผลิลของกังที่เลี้ยงโดยใช้อัตราการเลี้ยง 10 ด้ว ลารางเมตร และ 15 ตัวตารางเมคร ไม่มีความแคกค้างอย่างมีนัยสำกัญทางสถิดี (P:0.0S) อัตราการเลี้ยงกุ้ง 5 ตัว คารางเมคร มีอัดรารอสูงที่สุดเท่ากับ 83+2.50 เปอร์เซ็นต์ อัตราการเลี้ยง 10 และ 15 ตัว มีอัตรารอล ร2+6.11 เปอร์เซ็นด์ และ 41士11.12 เปอร์เซ็นด์ ดามลำดับ อัตราการเลี้ยงกุ้ง ร ตัวตารางเมตร มีอัตราแลกเนื้อต่ำที่สุด เท่ากับ4 1450.0 อัตราการเลี้ยงกุ้ง 10 และ 15 อัวตารางเมต มีอัตราแลกเนื้อเท่ากับร 35+001 และ 603#0.0 ตามลำคับ อัดราการเลี้ยงกุ้ง ร ตัวตารางเมตร มีต้นทุนการผลิตต่ำที่สุดเท่ากับ 135.59 บาท อัตราการเลี้ยงกุ้ง10 และ 15 ตัวตารางเมตร มีต้นทุนกิโลกรัมละ 173.52 แถะ 198.47 บาท ตามลำดับ สรุปอัตราการเลี้ยงที่เหมาะสมคือ ร ตัวตารางเมตร
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2547
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2547
เอกสารแนบ: http://www.inlandfisheries.go.th/research/details.php?id=80
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด, กรมประมง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามแบบพัฒนาโดยใช้อัตราปล่อยต่างๆกัน
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด, กรมประมง
2547
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
เอกสารแนบ 3
โครงการการผลิตกุ้งก้ามกรามปลอดโรค การศึกษาการแพร่กระจายเชื้อไวรัส Macrobrachium rosenbergii Nodavirus (MrNV) ในฟาร์มเลี้ยงกุ้งก้ามกรามจังหวัดชลบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทรา คุณลักษณะของ Complementary DNAs (cDNAs) และการตอบสนองต่อการเกิดความเครียดของยีน Heat Shock Protein 40, 90 และ Glucose Regulated Protein 78 ในกุ้งก้ามกราม การพัฒนาเทคโนโลยีหลังการจับกุ้งก้ามกราม ประเมินผลการปล่อยกุ้งก้ามกรามในบึงสีไฟ ผลของวัสดุหลบซ่อนต่ออัตราการรอดตายของกุ้งก้ามกราม การใช้น้ำหมักชีวภาพอนุบาลลูกกุ้งก้ามกราม ผลของการใช้สมุนไพรหญ้าใต้ใบ ร่วมกับวิตามินซีต่อการเจริญเติบโต อัตรารอดและความต้านทานต่อโรคของกุ้งก้ามกราม การขนส่งกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii) มีชีวิตโดยใช้วัสดุมีความชื้น การนำน้ำที่ผ่านการอนุบาลลูกกุ้งก้ามกรามกลับมาใช้ใหม่

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก