สืบค้นงานวิจัย
การจัดการการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศส่งโรงงานแปรรูปในจังหวัดสกลนคร
ฐิตาวรรณ เซียสกุล - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อเรื่อง: การจัดการการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศส่งโรงงานแปรรูปในจังหวัดสกลนคร
ชื่อเรื่อง (EN): Production Management of Tomato Growers for Processing in Sakon Nakhon Province
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ฐิตาวรรณ เซียสกุล
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาต้นทุนและรายได้ต่อไร่ และการหากำไรสูงสุดโดยใช้แบบสมการควอดราติก จากการใช้ปัจจัยการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศส่งโรงงานแปรรูปนั้น ได้ทำการรวบรวมข้อมูลโดยการออกไปสัมภาษณ์เกษตรรผู้ปลูมะเขือเทศส่งโรงงาน โดยตรงใน 3 อำเภอของจังหวัดสกลนคร ผลการศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนและราบได้จากการปลูกใน 3 อำเภอนี้ แสดงว่า อำเกอเมือง ใช้ต้นทุนทั้งหมดสูงสุดเท่ากับ 6,908.94 บาทต่อไร่ ตามด้วยอำเกอโพนนาแก้ว และอำเภอพังโคน เท่ากับ 5,657.98 และ 3,805.86 บาทต่อไร่ ตามสำดับ อำเภอพังโคนมีผลผลิตเฉลี่ยสูงสุตเท่ากับ 3,864.04 ก็โลกรัมต่อไร่ ตามด้วยอำเภอโพนนาแก้วและอำเภอเมือง เท่ากับ 3.663.46 และ 2.690.53 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม อำเภอเมืองได้ราดาผลผลิตสูงสุด เท่ากับ 2.82 บาทต่อกิโลกร้ม ตามด้วยอำเภอพังโคนและอำเภอโพนนาแก้ว เท่ากับ 2.19 และ 1.77 บาทต่อกิโลกรัม ตามลำดับ ดังนั้นรายได้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นคือ อำเภอพังโคนได้ผลตอบแทนสูงสุด เท่ากัน 6.462.25 บาทต่อไร่ ตามด้วยอำเภอเมือง และอำเภอโพนนาแก้ว เท่ากับ 7,587.29 และ 6,484.32 บาทต่อไร่ ตามลำดับ ดังนั้นอำเภอพังโคนจะได้รับกำไรมากที่สุดเท่ากับ 4,656.34 บาท ตามด้วยอำเภอโพนนาแก้วและอำเภอเมือง เท่ากับ 826.24 และ 678.35 บาทต่อไร่ตามลำดับ ผลการวิเคราะห์หากำไรสูงสุดโดยใช้สมการควอดราติดในการวิเคราะห์เกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศส่งโรงงานแปรรูปใน 3 อำเภอ ซึ่งใช้ปุ๋ยเคมีเป็นปัจจัยการผลิตที่นำมาใช้วิเคราะห์ในสมการ ผลการวิเคราะห์ 3 สมการของผู้ปลูกใน 3 อำเภอ ปรากฏว่าอำเภอเมือง อำเภอโพนนาแก้ว และอำเภอพังโคนต้องใช้ปุ๋ยเคมีในปริมาณ 70.24, 38.27 และ 69.42 กิโลกรัม ตามลำดับ เพื่อที่จะทำให้ได้รับกำไรสูงสุดเท่ากับ 10,424.69, 6,695.03 และ 7,783.45 บาท ตามลำดับ
บทคัดย่อ (EN): The objective of this research to study cost and revenue per rai and the maximum benefit through production factors in quadratic function farm of tomato growers for processing. The information used in this study was collected from direct interview tomato growers for processing in three Amphoes. The resu is of comparing cost and revenue from this growing in three Amphoes showed that the highest total cost was Amphoe Muang at 6,908.94 baht per rai, followed by Phonnakaew and Phangkhon at 5,657.98 and 3,805.86 baht per rai respectively. The highest average product was Pnangkhon at 3,864.40 kg per rai, following by Phonnakaew and Muang at 3,663.46 and 2,690.53 kgs per rai respectively. However, the highest price for the product was Muang at 2.82 baht per kg. followed by Phangkhon and Phonnakaew at 2.19 and 1.77 baht per kg respectively. When total revenue per rai considered, Phangkhon was found the highest at 8,462.25 baht per rai, folilowed oy IMuang and Phonnakaew at 7,587.29 and 6,484.32 baht per rai respectively. For the highest profit, Phangkhon was found with 4656.39 baht per rai, followed by Phonnakaew and Muang at 826.34 and 678.35 baht per rai respectively. The resul: of quasraric function analysis on tomato growers for pressing in three Amphoes showed the use of production factor (X) affecting productivity was with chemical fertizer. The analysis of three functions revealed the three growers in Muang, Phonnakaew and Phangkhon should use chemical fertilizer in amount of 70.24 , 38.27 and 89.42 kg. respectively to obtain the maximum profit at 10,424.69, 6,695.03 and 7,783,45 baht respectively.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2549
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2549
เอกสารแนบ: https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=377-3871.pdf&id=96&keeptrack=71
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
พื้นที่ดำเนินการ: จ.สกลนคร
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การจัดการการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศส่งโรงงานแปรรูปในจังหวัดสกลนคร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2549
เอกสารแนบ 1
สภาพการผลิตและการตลาดมะเขือเทศส่งโรงงานอุตสาหกรรมของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปัญหาและความต้องการในการผลิตมะเขือเทศสีดาของเกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมา พฤติกรรมการใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชในการผลิตมะเขือเทศของเกษตรกรในจังหวัดสกลนคร สภาพการปลูกและต้นทุนในการผลิตพริกไทยของเกษตรกรใน อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี การศึกษาต้นทุนการผลิต กำไรเบื้องต้นจากการขาย และความรู้-ทัศนคติ การปฏิบัติของเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอจังหวัดชัยนาทและนครปฐมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ สารเคมีกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน 2534 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตต้นกล้ามะเขือเทศและพริกเพื่อการผลิตในโรงเรือน โครงการวิจัยเทคโนโลยีการผลิตมะเขือเทศ การศึกษาต้นทุนการผลิตข้าวนาปรังของเกษตรกรผู้ทำนา จ.สมุทรปราการ ปี 2526/2527 การจัดการเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมเพื่อการลดต้นทุนการผลิตข้าวในเขตนาชลประทาน การศึกษาต้นทุนการผลิตน้ำนมดิบของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก