สืบค้นงานวิจัย
สภาพการผลิตข้าวของเกษตรกรในอำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
บานชื่น คงเจริญ - กรมส่งเสริมการเกษตร
ชื่อเรื่อง: สภาพการผลิตข้าวของเกษตรกรในอำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: บานชื่น คงเจริญ
คำสำคัญ:
หมวดหมู่:
หมวดหมู่ AGRIS:
บทคัดย่อ: การศึกษาสภาพการผลิตข้าวของเกษตรกรในกิ่งอำเภอประจักษ์ศิลปาคม ปีการเพาะปลูก 2546/47 ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพพื้นฐานของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในกิ่งอำเภอ ประจักษ์ศิลปาคม 2) เพื่อศึกษาสภาพผลิตข้าวของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในกิ่งอำเภอประจักษ์ศิลปาคม 3) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการผลิตข้าวของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในกิ่งอำเภอประจักษ์ศิลปาคม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวฤดูนาปี ปี 2546/47 ของกิ่งอำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี จำนวน 430 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ แบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด โดยใช้โปรแกรม SPSS for windows ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุเฉลี่ย 42.03 ปี จบการศึกษาชั้นประถมศึกษา มีจำนวนสมาชิกในครอบครัว เฉลี่ย 4.78 คน เป็นแรงงานในการปลูกข้าวเฉลี่ย 4.78 คน มีพื้นที่ถือครองในการทำนาเฉลี่ย 13.52 ไร่ ส่วนใหญ่ใช้เงินทุนในการปลูกข้าวจากธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ์ สภาพการผลิตข้าวเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างมีพื้นที่ปลูกข้าวในปี 2546/47 เฉลี่ย 13.52 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ดอน เนื้อดินส่วนใหญ่เป็นดินทราย โดยมีการปรับปรุงดินโดยวิธีใส่ปุ๋ยอินทรีย์ อาศัยน้ำจากน้ำฝน หว่านกล้าในช่วงเดือนมิถุนายน หว่านข้าวนาหว่านในช่วงเดือนพฤษภาคม โดยใช้เมล็ดพันธุ์ที่เก็บไว้เอง ปลูกทั้งข้าวนาปีและนาปรัง ส่วนใหญ่จะปลูกเฉพาะนาปี โดยจะปลูกข้าวเหนียวมากที่สุด ใช้วิธีการปลูกโดยวิธีการปักดำ นาดำจะใช้อัตราเมล็ดพันธุ์เฉลี่ย 5.56 กก./ไร่ นาหว่านข้าวแห้งใช้อัตราเฉลี่ย 16.19 กก./ไร่ การปฏิบัติดูแลรักษาส่วนใหญ่ใช้วิธีการสำรวจตรวจนับศัตรูข้าวและศัตรูธรรมชาติก่อนตัดสินใจใช้สารเคมี การใส่ปุ๋ยส่วนใหญ่ใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวโดยมีการใส่ปุ๋ย 4 ระยะคือ ระยะกล้า ระยะแตกกอ ระยะข้าวเริ่มสร้างรวงอ่อน และระยะข้าวกำลังตั้งท้อง. การเก็บรักษาผลผลิตส่วนใหญ่เก็บในยุ้งฉางในสภาพใช้กระสอบปุ๋ย ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 351 กก. ค่าใช้จ่ายในการปลูกข้าวเฉลี่ย 1,047 บาท/ไร่ การเก็บรักษาผลผลิตส่วนใหญ่เก็บในยุ้งฉางในสภาพใช้กระสอบปุ๋ย ปัญหาในการผลิตข้าวของเกษตรกรพบว่า เกษตรกรมีปัญหามากในเรื่องการขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ได้แก่การปรับปรุงบำรุงดิน การจัดการน้ำ การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง การใช้ปุ๋ยเคมีที่ถูกต้อง การใช้สารเคมีที่ถูกต้อง วิถีการตลาดข้าว ตลอดจนปัญหาเรื่องดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ขาดน้ำเมื่อฝนทิ้งช่วง เมล็ดพันธุ์ข้าว ปุ๋ยเคมีและสารเคมีราคาแพง ขาดแคลนแหล่งผลิตและแหล่งจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ โรคข้าว สัตว์ศัตรูข้าว ราคาผลผลิตต่ำ การถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้า การรับรู้ข่าวสารเรื่องราคาข้าว การขาดแคลนแรงงาน และค่าแรงแพง ข้อเสนอแนะ เกษตรกรยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการปรับปรุงบำรุงดิน การจัดการน้ำให้เหมาะสมขาดความรู้ ความเข้าใจในการใช้สารเคมีให้ถูกต้อง รวมทั้งขาดความรู้ความเข้าใจทางด้านวิถีการตลาด เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรมีการแนะนำ ส่งเสริม ให้ความรู้ตามหลักวิชาการแก่เกษตรกร เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง มีการสนับสนุนและประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการตลาด และยังมีประเด็นดินขาดความอุดมสมบูรณ์ เกษตรกรควรมีการปรับปรุงบำรุงดินด้วยอินทรีย์วัตถุ เช่น การใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ หรือปลูกพืชตระกูลถั่วเพื่อทำเป็นปุ๋ยพืชสด เช่นโสนอัฟริกัน ถั่วเขียว ถั่วพร้า ฯลฯ หากจำเป็นต้องใช้ปุ๋ยเคมีควรใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ พิจารณาใช้สูตรที่เหมาะสมกับดิน คือ ใช้ให้ถูกสูตร ถูกอัตรา ถูกเวลา และถูกวิธี
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2546
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2548
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมส่งเสริมการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
สภาพการผลิตข้าวของเกษตรกรในอำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
กรมส่งเสริมการเกษตร
2548
สภาพการผลิตข้าวของเกษตรกรในอำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ปีเพาะปลูก 2546/2547 สภาพการผลิตข้าวของเกษตรกรตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ปีการเพาะปลูก 2546/2547 สภาพการผลิตข้าวของเกษตรกรในตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ปีเพาะปลูก 2546/2547 สภาพการผลิตข้าวของเกษตรกรตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเลย สภาพการผลิตข้าวของเกษตรกรในอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ปีเพาะปลูก 2546/2547 สภาพการผลิตข้าวของเกษตรกรในตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ปีเพาะปลูก 2546/2547 สภาพการผลิตข้าวของเกษตรกรในอำเภอโนนสะอาดจังหวัดอุดรธานี ปีการผลิต 2546/2547 สภาพการผลิตข้าวของเกษตรกร : กรณีศึกษาการปลูกข้าวในตำบลบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ปีการเพาะปลูก 2546/2547 สภาพการผลิตข้าวของเกษตรกร ตำบลคำบก อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร สภาพการผลิตข้าวของเกษตรกรตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก