สืบค้นงานวิจัย
การวางลอบหมึกที่ระดับความลึกต่างกันบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก
สุวรรณี เฉินบำรุง, ธนัช ศรีคุ้ม, อนุชา ส่งจิตต์สวัสดิ์ - กรมประมง
ชื่อเรื่อง: การวางลอบหมึกที่ระดับความลึกต่างกันบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก
ชื่อเรื่อง (EN): Setting of Squid Traps at Different Depths in the Eastern Gulf of Thailand
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การศึกษาผลของความลึกน้ําต?อปริมาณการจับและขนาดความยาวของหมึกหอมโดยทําการ ทดลองวางลอบหมึกที่ระดับความลึกน้ํา 3 ระดับ คือ ความลึกน?อยกว?า 10 เมตร 11-20 เมตร และมากกว?า 20 เมตร และระดับการวางลอบ 2 ระดับ คือ ที่ระดับหน?าดิน และกลางน้ํา ที่บริเวณหมู?เกาะเสม็ด จังหวัด ระยองระหว?างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ. 2553 พบว?าที่ความลึกน้ํา 3 ระดับ ลอบหมึกมีอัตราการจับ หมึกหอม 1.29 1.77และ2.07กิโลกรัม/ลอบ 10 ลูก คิดเป?นองค?ประกอบร?อยละ 96.94 90.51 และ100 ใน แต?ละระดับ ตามลําดับ ส?วนผลการศึกษาจากการวางลอบที่หน?าดินและกลางน้ํา พบว?า มีอัตราการจับ หมึกหอม 1.66และ1.91กิโลกรัม/ลอบ 10ลูกคิดเป?นองค?ประกอบร?อยละ99.01 และ91.06 ตามลําดับ อัตรา การจับหมึกหอมโดยลอบหมึกตามความลึกน้ําและระดับการวางลอบ ไม?มีความแตกต?างกัน (P>0.05) ที่ความลึกน้ําน?อยกว?า 10 เมตร หมึกหอมมีความยาวลําตัว 9.00-23.00 (13.46?2.34) เซนติเมตร ที่ความลึกน้ํา11-20 เมตร หมึกหอมมีความยาวลําตัว 8.50-21.50 (14.04?2.45) เซนติเมตร และที่ความลึกน้ํา มากกว?า 20 เมตร หมึกหอมมีความยาวลําตัว 8.50-25.50 (15.62?3.17) เซนติเมตร หมึกหอมจากลอบหน?าดิน มีความยาวลําตัว 10.50-16.02 (14.59?2.95) เซนติเมตร และหมึกหอมจากลอบกลางน้ํามีความยาวลําตัว 8.50-25.50 (14.99?2.87) เซนติเมตร ความยาวเฉลี่ยของหมึกหอมจากลอบหมึกวางที่ความลึกน้ําและระดับ การวางลอบต?างกัน ไม?แตกต?าง ผลการทดลองนี้แสดงให?เห็นว?าการวางลอบหมึกบริเวณกลางน้ําสามารถจับหมึกหอมได?
บทคัดย่อ (EN): Effect of water depthson catch rate and size of big-fin reef squidscaptured by squid traps was studied by setting of squid traps at3 levels of water depth, less than 10 meters, 11-20 metersand more than 20 meters and study of 2 trapping levels, bottom and mid-water traps were conducted near Samet Islands, Rayong Province during May-June 2010. At different water-depths, catch rates of the big-fin reef squids were 1.29, 1.77 and 2.07 kilogram/10 traps, composed of 96.94%, 90.51% and 100%, respectively. Catch rates of big-fin reef squids by bottom and mid-water traps were 1.66and 1.91kilogram/10traps, composed of 99.01% and 91.06%, respectively. The catch rates were not different from each other due to water depths and levels of trap setting(P>0.05). At water depth less than 10 meter, lengths of the big-fin reef squids were 9.00-23.00 (13.46?2.34) centimeter ML, at water depth 11-20 meter, 8.50-21.50 (14.04?2.45) centimeter ML and at water depth more than 20 meter, 8.50-25.50 (15.62?3.17) centimeter ML. The squids caught by bottom traps were 10.50-16.02 (14.59?2.95) centimeter ML and by mid-water traps, 8.50-25.50 (14.99?2.87) centimeter ML. Average lengthof squids was not different among water depths and trapping levels. This result showed that the mid-water squid traps could catch the big-fin reef squids.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2552-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2553-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมประมง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การวางลอบหมึกที่ระดับความลึกต่างกันบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก
กรมประมง
30 กันยายน 2553
กรมประมง
สภาวะการทำประมงลอบหมึกบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก การประมงลอบหมึกบริเวณอ่าวไทยตอนใน เครื่องมือประมงขนาดเล็กบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก สภาวะแวดล้อมเขตชายฝั่งในอ่าวไทย สภาวะทรัพยากรกุ้งทรายชนิด Trachypenaeus fulvus (Dall,1957) ในบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก สภาวะทรัพยากรกุ้งตะกาดชนิด Metapenaeus affinis (H. Milne Edwards, 1837) บริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ประชาคมปลาในปะการังเทียมที่จัดวางในระดับความลึกน้ำต่างกันบริเวณจังหวัดปัตตานี การกำหนดพื้นที่ทำการประมงทะเลให้เหมาะสมกับเครื่องมือประมงและฤดูกาลบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก สภาวะการทำประมงลอบหมึกในน่านน้ำไทย ชีววิทยาปลาข้างเหลืองชนิด Selaroides leptolepis (Cuvier, 1833) ในอ่าวไทย

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก