สืบค้นงานวิจัย
การเปรียบเทียบต้นทุนสุขภาพและต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตข้าวโดยใช้สารเคมีและแบบอินทรีย์ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน กรณีศึกษา เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโดยใช้สารเคมี อำเภอดอกคำใต้และกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ทุ่งลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
เก นันทะเสน - มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ชื่อเรื่อง: การเปรียบเทียบต้นทุนสุขภาพและต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตข้าวโดยใช้สารเคมีและแบบอินทรีย์ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน กรณีศึกษา เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโดยใช้สารเคมี อำเภอดอกคำใต้และกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ทุ่งลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
ชื่อเรื่อง (EN): Comparison of Health Cost and Cost and Returns among Chemical Substance Application Rice and Organic Rice Planting in Upper Northern of Thailand: A Case of Chemical Substance Application Rice Farmers in Dok Kham Tai District and Tung Lor Organic Rice Farmers in Chun District, Phayao Province
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: เก นันทะเสน
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: วราภรณ์ นันทะเสน
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐาน สภาพเศรษฐกิจ สังคมของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโดยใช้สารเคมีและอินทรีย์ อีกทั้งเพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนสุขภาพในการปลูกข้าวโดยใช้สารเคมีและต้นทุนสุขภาพในการปลูกข้าวอินทรีย์และเพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกข้าวโดยใช้สารเคมีและการปลูกข้าวอินทรีย์ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน กรณีศึกษา เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโดยใช้สารเคมี อำเภอดอกคำใต้และเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์บ้านดอกบัว อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยพบว่าเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างมีข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคมที่คล้ายคลึงกัน กล่าวคือ เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง อยู่ในวัยผู้สูงอายุ มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา และทำนาเป็นอาชีพหลัก มีประสบการณ์ในการทำนาระหว่าง 21– 40 ปี ด้านต้นทุนสุขภาพพบว่าเกษตรกรที่ใช้สารเคมีในการปลูกข้าว มีอาการป่วยจากการใช้สารเคมี มากกว่าเกษตรกรที่ไม่ใช้สารเคมีถึง 8 เท่าโดยอาการป่วยหลักประกอบด้วยอาการคัน ปวดศรีษะ ติดเชื้อรา และอาการชา ตามลำดับ ด้านการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกข้าวโดยใช้สารเคมีและการปลูกข้าวอินทรีย์นั้น พบว่าต้นทุนรวมของเกษตรกรที่ปลูกข้าวแบบใช้สารเคมีนั้นสูงกว่าต้นทุนรวมของเกษตกรที่ปลูกข้าวแบบอินทรีย์ และเกษตกรที่ปลูกข้าวแบบใช้สารเคมีมีรายรับรวมที่เป็นเงินสดและรายรับรวมทั้งหมดมากกว่าเกษตรกรที่ปลูกข้าวแบบอินทรีย์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนรายรับรวมที่ไม่เป็นเงินสดนั้นไม่แตกต่างกัน
บทคัดย่อ (EN): This research has 3 objectives including (1) study the socio-economic of chemical and organic farmers, (2) to analyze the comparison of health cost of two groups of respondents and (3) to analyze the comparison of cost and returns of rice plantation of these two groups in upper northern of Thailand: a case of chemical substance application rice farmers in Dok Kham Tai district and Baan Dokbua organic rice farmers in Muang district, Phayao province. The results of socio-economic sector find that these two groups of respondents have the similar socio-economic data. Most of them are old men, primary school educational level and their main income are from their paddy fields as well as 21-40 yeas of rice plantation experience. In term of health cost, chemical farmers face the health problems, causing from chemicals uses in their fields, 8 times compare to organic rice plantation. The majority of health problems are itchy symptom, headache, fungus illness and numb, respectively. To analyze the comparison of cost and returns of rice plantation of these two groups find that chemical farmers receive higher total cost than organic farmers. Moreover, chemical farmers also get significantly higher cash and total returns than organic farmers however non-cash returns is quite similar between two groups.
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกระทรวง: คณะเศรษฐศาสตร์
เลขทะเบียนวิจัยกรม: มจ.1-60-018
ชื่อแหล่งทุน: งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
จำนวนเงินตามสัญญารับงานวิจัย: 265,800
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2560
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2560
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
ปีที่ได้รับงบประมาณ (ระบุได้มากกว่า 1 ปี): 2560
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การเปรียบเทียบต้นทุนสุขภาพและต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตข้าวโดยใช้สารเคมีและแบบอินทรีย์ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน กรณีศึกษา เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโดยใช้สารเคมี อำเภอดอกคำใต้และกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ทุ่งลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
เก นันทะเสน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2560
ต้นทุนและผลตอบแทนในการปลูกข้าวนาหยอดของเกษตรกรในจังหวัดอุบลราชธานี ต้นทุนและผลตอบแทนการทำฟาร์มเพาะเลี้ยงสุนัขบางแก้วในจังหวัดพิษณุโลก สมดุลธาตุอาหารในระบบการปลูกปลูกหมุนเวียนข้าว - ถั่ว บนพื้นที่สูงใน ภาคเหนือของประเทศไทย ศักยภาพทางเศรษฐกิจการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในจังหวัดอุบลราชธานี ศึกษาการผลิตปาล์มนํ้ามันอย่างยั่งยืนตามมาตรฐาน Roundtable on Sustainable Palm Oil ของเกษตรกรในจังหวัดกระบี่ ผลจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ อิทธิพลของสภาพพื้นที่ในช่วงก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวข้าวต่อพฤติกรรมโคเนื้อที่เลี้ยงภายใต้การจัดการของเกษตรกร ต้นทุนการปลูกพืชสมุนไพรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเชียงเพ็ง ผลของการใช้แบคทีเรียละลายฟอสเฟตในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวในสภาพแอโรบิก ความเต็มใจยอมรับค่าชดเชยของเกษตรกรที่ใช้สารเคมีทางการเกษตร

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก