สืบค้นงานวิจัย
การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตถั่วลิสงเถาแห้งพันธุ์ Florigraze และพันธุ์ Arbrook แบบประณีต
จันทกานต์ อรณนันท์ - กรมปศุสัตว์
ชื่อเรื่อง: การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตถั่วลิสงเถาแห้งพันธุ์ Florigraze และพันธุ์ Arbrook แบบประณีต
ชื่อเรื่อง (EN): A study on production cost and profit for intensive hay making of ‘Florigraze’ and ‘Arbrook’ Rhizoma peanut (Arachis glabrata).
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: จันทกานต์ อรณนันท์
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: ถั่วอาหารสัตว์แห้งนับว่ามีความสำคัญต่อการเลี้ยงสัตว์เนื่องจากมีคุณค่าทางอาหาร คือ โปรตีนสูง จึงได้ดำเนินการทดลองเพื่อศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตถั่วลิสงเถาแห้งแบบประณีต วางแผนการทดลองแบบ Randomized complete block design (RCBD) สิ่งทดลอง คือ ถั่วลิสงเถา 3 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ฟลอริเกรซ พันธุ์อาร์บรูคและพันธุ์อีโคเทิร์ฟ มี 5 ซ้ำ ดำเนินการทดลอง 2 ปี ระหว่างเดือนตุลาคม 2554 ถึง เดือนกันยายน 2556 ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ผลการทดลอง พบว่า ถั่วลิสงเถาพันธุ์อีโคเทิร์ฟให้ผลผลิตน้ำหนักแห้งต่อไร่ต่อรอบการตัดเฉลี่ย 2 ปี สูงสุดเท่ากับ 548.17 กิโลกรัมต่อไร่ และให้ผลผลิตน้ำหนักแห้งต่อไร่ต่อปี สูงสุดเท่ากับ 3,138.44 กิโลกรัมต่อไร่ ไม่แตกต่างทางสถิติ (p>0.05) กับพันธุ์อาร์บรูคที่ให้ผลผลิตน้ำหนักแห้ง 526.30 กิโลกรัมต่อไร่ต่อรอบการตัด และ 2,925.18 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี แต่สูงกว่าพันธุ์ฟลอริเกรซที่ให้ผลผลิตน้ำหนักแห้งต่ำสุด เท่ากับ 418.81 กิโลกรัมต่อไร่ต่อรอบการตัด และ 2,376.57 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี ในด้านคุณค่าทางโภชนะ ถั่วลิสงเถาพันธุ์อาร์บรูคและฟลอริเกรซ มีค่าโปรตีน ผนังเซลล์ ลิกโนเซลลูโลส ลิกนินและการย่อยได้ของวัตถุแห้งเฉลี่ย อยู่ในช่วง 16.42-17.17 40.29-41.98 32.67-34.43 4.23-4.43 และ 75.41-75.62 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ มีคุณค่าทางโภชนะสูงกว่าพันธุ์อีโคเทิร์ฟที่มีค่าเท่ากับ 15.12 43.82 35.82 4.76 และ 73.40 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ การผลิตถั่วลิสงเถาทั้ง 3 พันธุ์ มีต้นทุนในการผลิตประกอบด้วยต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปรเท่ากัน คือ 14,916.10 บาทต่อไร่ต่อปี เมื่อจำหน่ายตามคุณภาพ คือ ค่าโปรตีนมากกว่า 16 เปอร์เซ็นต์ ราคากิโลกรัมละ 8 บาท และค่าโปรตีนต่ำกว่า 16 เปอร์เซ็นต์ ราคากิโลกรัมละ 5 บาท ทำให้ถั่วลิสงเถาพันธุ์อาร์บรูค มีผลตอบแทนในปีที่ 1 และ 2 สูงสุดเท่ากับ 3,891.10 และ 13,079.90 บาทต่อไร่ต่อปี รองลงมาคือพันธุ์ฟลอริเกรซที่มีผลตอบแทนเท่ากับ 695.10 และ 7,497.50 บาทต่อไร่ต่อปี ขณะที่พันธุ์อีโคเทิร์ฟ มีผลตอบแทนในปีที่ 1 ติดลบ เท่ากับ -198.00 บาท ส่วนในปีที่ 2 มีผลตอบแทนเท่ากับ 2,048.90 บาทต่อไร่ต่อปี จึงสรุปได้ว่า ถั่วลิสงเถาพันธุ์อาร์บรูคและฟลอริเกรซมีความเหมาะสมในการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกเพื่อผลิตเป็นถั่วอาหารสัตว์แห้งสำหรับใช้เลี้ยงสัตว์หรือเพื่อการจำหน่ายต่อไป
บทคัดย่อ (EN): Since legume hay had high protein and very important for livestock, there for production cost and profit for rhizome peanut hay making intensively was studied in 2 years during October 2011 – September 2013 at Petchaburi Animal Nutrition Research and Development Center, Petchaburi province. The treatments were 3 cultivars of rhizoma peanut -Arachis glabrata- cv. Florigraze, A. glabrata cv. Arbrook and A. glabrata cv. Ecoturf with 5 replications in Randomized complete block design (RCBD). The result showed that Ecoturf gave the highest dry matter yield/rai/cut and dry matter yield/rai/year - 548.17 and 3,138.44 kg - which was not statistically significant to Arbrook- 526.30 kg./rai/cut and 2,925.18 kg./rai/year, respectively. Florigraze had the lowest dry matter yield- 418.81 and 2,376.57 kg./rai/year. For nutritive value, Arbrook and Florigraze were higher than Ecoturf. They had crude protein, neutral detergent fiber, acid detergent fiber, lignin and In vitro dry matter digestibility in a range of 16.42-17.17, 40.29-41.98, 32.67-34.43, 4.23-4.43 and 75.41-75.62%, respectively while Ecoturf had 15.12, 43.82, 35.82, 4.76 and 73.40% respectively. Production cost including fix cost and variable cost of 3 cultivars were the same, it was 14,916.10 bahts/rai/year. Due to price of legume hay were 8 and 5 bahts for >16%
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกรม: สำนักพัฒนาอาหารสัตว์
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2554
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2556
เอกสารแนบ: https://tarr.arda.or.th/preview/item/tPuwDFL08xd5XaJDVp_aH?keyword=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2%20%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%B5
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมปศุสัตว์
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตถั่วลิสงเถาแห้งพันธุ์ Florigraze และพันธุ์ Arbrook แบบประณีต
กรมปศุสัตว์
2556
เอกสารแนบ 1
กรมปศุสัตว์
การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตถั่วลิสงเถาแห้งพันธุ์ Florigraze และพันธุ์ Arbrook แบบประณีต การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกสตรอว์เบอร์รี ในเขตอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ การสำรวจต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ ของเกษตรกร ปีเพาะปลูก 2546/2547 ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกยางพาราในจังหวัดเพชรบูรณ์ การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกยางพาราในจังหวัดเชียงราย ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้ของเกษตรกรใน ต.ดงมูลเหล็ก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ต้นทุนและผลตอบแทนในการปลูกหญ้าหวายข้อจำหน่ายของเกษตรกรอำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช การทำลายการพักตัวของเมล็ดถั่วลิสงพันธุ์ใหม่ 3 พันธุ์ ความเป็นไปได้ในการผลิตกระชายดำเชิงพาณิชย์ การศึกษาถั่วลิสงเถาเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์ 6. ลักษณะการออกดอก ผลผลิตและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ของถั่วลิสงเถา 11 สายพันธุ์

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก