สืบค้นงานวิจัย
ความรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรในตำบลท่าศาลา อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
นริศรา สุรีย์ - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อเรื่อง: ความรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรในตำบลท่าศาลา อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
ชื่อเรื่อง (EN): Pesticide using knowledge and behavior of farmerin Tha Sala Sub-District, Rhu-Ruea District, Loei Province
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: นริศรา สุรีย์
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Narisara Suree
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรใน ตำบลท่าศาลา อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย จากกลุ่มตัวอย่าง 263 ครัวเรือน นำข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาทำการวิเคราะห์ ข้อมูล โดยสถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า เกษตรกร มีอายุเฉลี่ย 50.19 ± 10.25 ปี ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 66.79) และสำเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 60.96) เกษตรกรมีการปลูกพืชไร่มากที่สุด (ร้อยละ 49.05) ส่วนใหญ่มีแหล่งเงินทุนจากการกู้ธกส. (ร้อยละ 46.86) และ แหล่งความรู้ที่ได้รับเกี่ยวกับการใช้สารเคมีส่วนใหญ่มาจากเพื่อนบ้าน (ร้อยละ 28.72) สำหรับค่าคะแนนความรู้ในภาพรวม ของการใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืช พบว่ามีอยู่ในระดับความรู้สูง (ร้อยละ 81.74) ส่วนใหญ่มีคะแนนของความรู้หลังการ ใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืชมากที่สุด และพฤติกรรมการใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืช มีค่าเฉลี่ยในการปฏิบัติอยู่ใน ระดับเหมาะสมมาก (3.81 ± 0.74) โดยเกษตรกรมีพฤติกรรมก่อนการใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืชอยู่ในระดับเหมาะสม มากที่สุด ดังนั้นหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง ควรมีความร่วมมือกันส่งเสริมให้ความรู้และปรับพฤติกรรมของ เกษตรกรในเรื่องเกี่ยวกับการใช้สารเคมีทำให้เกิดโรคต่างๆ เช่น มะเร็ง และควรส่งเสริมให้เกษตรกรร่วมมือกับเพื่อนบ้าน หาทางแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช
บทคัดย่อ (EN): The main purpose of this research was to study pesticide using knowledge and behavior of farmer in Tha Sala sub district, Rhu-Ruea district, Loei province. The 263 household samples were selected sampling. The data were collected by using of questionnaires and analyzed with percentage, arithmetic mean, minimum, maximum and standard deviation. The result showed that the farmers’ average age was 50.19 ± 10.25 years old, most farmers were male (66.79%) and had primary school education level (60.96%). Most of farmer grown field crop (49.05%). Mainly source of investment funds for produce agriculture was from Bank for Agriculture and Agricultural Coop- eratives (64.29%) and source of knowledge in using pesticides was from their neighbor (28.72%). Overall average means score of knowledge of farmers was high (81.86%). Most farmers had highest score of knowledge in after using pesticides. The overall mean score of behavior in using pesticides was 3.81 ± 0.74 (high level). And most farmers had highest score of behavior in before using pesticides. This result replied that even though farmer had high level of knowledge and behavior in using pesticides. Therefore, government, related personals and organization should be to emphasize knowledge and behavior of farmer about using pesticides to cause cancer and should be encourage farmers to cooperate with neighbors to solutions this problem.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2560
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2561
เอกสารแนบ: https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=P70 Ext18.pdf&id=3112&keeptrack=1
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ความรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรในตำบลท่าศาลา อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
ไม่ระบุผู้เผยแพร่
2561
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเรื่องการใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตลำไยที่มีต่อความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมของเกษตรกรในจังหวัดลำพูนและเชียงใหม่ ผลของโปรแกรมเสริมพลังอำนาจต่อความรู้ การรับรู้พลังอำนาจและพฤติกรรมสุขภาพของแกนนำผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอดที่มีเด็กติดผู้ต้องขังในทัณฑสถานหญิงแห่งหนึ่งในเขตภาคเหนือตอนล่าง พฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชและทัศนคติด้านความเสี่ยงของเกษตรกรผู้ปลูกผักในจังหวัดปทุมธานี การศึกษาผลของมวลรวมหยาบที่มีต่อพฤติกรรมการหดตัวของคอนกรีต การวิเคราะห์ปัจจัยจำแนกรูปแบบพฤติกรรมการใช้บริการด้านสุขภาพในโรงพยาบาลเอกชนเปิดใหม่ ของประชากรในพื้นที่จังหวัดตาก อุตรดิตถ์ และกำแพงเพชร พฤติกรรมการใช้สารกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกมะลิ บ้านทุ่งนาเรา ตำบลเกิ้ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ผลจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปัจจัยที่มีผลต่อความรู้ และความเข้าใจในการดูแลสุขภาพโคนมของเกษตรกรในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ความต้องการและพฤติกรรมการบริโภคมะละกอของร้านส้มตำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ผลของการอบรมเชิงบรรยายต่อความรู้และความตระหนักเกี่ยวกับการควบคุมโดยชีววิธีด้วยไรโซแบคทีเรียที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช ของเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก ประเทศไทย

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก