สืบค้นงานวิจัย
ผลของการใช้แลคโตบาซิลลัสและมันเทศต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบเลือดของปลานิล
อาคม ชุ่มธิ, จุฬาภร ชูแก้ว, รจวรรณ จดชัยภูมิ, ณัชชาพัชร์ ศศิโชควัชรสกุล - กรมประมง
ชื่อเรื่อง: ผลของการใช้แลคโตบาซิลลัสและมันเทศต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบเลือดของปลานิล
ชื่อเรื่อง (EN): Effects of Using Lactobacillus sp. and Sweet Patato on Growth Performance and Hematological of Nile Tilapia.(Oreochromis niloticus)
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพและอัตราที่เหมาะสมของแลคโตบาซิลลัสร่วมกับมันเทศ ให้มีการทำงานร่วมกันในสภาวะซินไบโอติก ต่ออัตราการเจริญเติบโต และองค์ประกอบเลือดของปลานิล โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 10 ชุดการทดลอง ปลานิลที่ใช้ในการทดลองมีน้ำหนักเริ่มต้น 51.42?0.09 กรัม ความยาวเฉลี่ย 14.48?0.03 เซนติเมตร เลี้ยงด้วยอาหารเม็ดสำเร็จรูปผสมแลคโตบาซิลลัสที่ความเข้มข้น 3 ระดับ คือ 104, 108 และ 1012 CFU/g ร่วมกับมันเทศ 3 ระดับ คือ 2.5, 5 และ 7.5 กรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม เป็นระยะเวลา 150 วัน พบว่าการเจริญเติบโตของปลานิล มีน้ำหนักสุดท้ายเฉลี่ยเท่ากับ 449.13?4.17 ,519.26?2.92 , 544.06?1.76 , 566.41?4.81 , 550.67?8.50 ,574.31?3.41 ,602.97?1.44 ,583.72?11.41 ,627.32?1.04 และ 696.03?3.40 กรัม ความยาวสุดท้ายเฉลี่ย เท่ากับ 27.14?0.03 ,29.64?0.03 ,30.12?0.08, 31.45?0.23, 30.65?0.57, 31.87?0.40, 32.89?0.12, 31.50?0.54, 33.35?0.15 และ 33.93?0.08 เซ็นติเมตร ปลานิลที่เลี้ยงด้วยอาหารเม็ดสำเร็จรูปผสมแลคโตบาซิลลัส และมันเทศ เปรียบเทียบกับชุดควบคุม พบว่าทุกชุดการทดลองมีอัตราการเจริญเติบโต อัตรารอดสูงกว่าชุดควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) และการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบเลือดในปลานิล ที่ มีผลกระตุ้นการทำงานของระบบเลือดในปลานิล โดยมีเม็ดเลือดแดงอัดแน่น เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว โปรตีน กลูโคส และปริมาณไลโซไซม์ในเลือดของปลานิล เพิ่มสูงกว่าชุดควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยปลานิลที่เลี้ยงด้วยอาหารสำเร็จรูปผสมแลคโตบาซิลลัส 1012 CFU/g ผสมมันเทศ 7.5 กรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม มีอัตราการเจริญเติบโต อัตราการรอด และการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบเลือดดีที่สุด โดยค่าปริมาณเม็ดเลือดแดงอัดแน่น มีค่าเท่ากับ 45.00?2.00 เปอร์เซ็นต์ ค่าปริมาณเม็ดเลือดแดง มีค่าเท่ากับ 4.48?0.07x106 เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร ค่าปริมาณเม็ดเลือดขาว มีค่าเท่ากับ 189.33?16.44 x103 เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร ค่าปริมาณโปรตีนในเลือด มีค่าเท่ากับ 4.60?0.10 กรัมต่อเดซิลิตร ค่าปริมาณกลูโคสในเลือด มีค่าเท่ากับ 78.33?1.53 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร และ ค่าปริมาณไลโซไซม์ในเลือดของปลานิลมีค่าเท่ากับ 29.45?0.95 ยูนิตต่อนาที ต้นทุนการผลิตของแต่ละชุดการทดลองเท่ากับ 67.90?0.52, 75.21?0.80, 75.36?0.40, 75.71?0.79, 73.96?0.96, 74.22?0.06, 74.63?0.59, 71.49?1.04, 70.54?0.17 และ 67.86?0.51 บาทต่อถัง ตามลำดับ อัตราส่วนต่อต้นทุนแต่ละชุดการทดลองเท่ากับ 1.25?0.01, 1.13?0.01,1.12?0.01, 1.12?0.01, 1.15?0.02, 1.15?0.01, 1.14?0.01, 1.19?0.02, 1.20?0.01 และ 1.25?0.01 อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุนมีค่ามากกว่า 1 แสดงว่าโครงการให้ผลตอบแทนคุ้มกับค่าที่ลงทุนไป ผลการทดลองนี้แสดงให้เห็นว่าการให้อาหารเม็ดสำเร็จรูปผสมแลคโตบาซิลลัส ที่ระดับความเข้มข้น 1012 CFU/g ร่วมกับมันเทศ 7.5 กรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโต ค่าโลหิตวิทยาและค่าเคมีในเลือดบางประการในปลานิลดีที่สุด
บทคัดย่อ (EN): The aim of this study was to evaluate the effect of using Lactobacillus sp. and Sweet Patato (synbiotic) on the growth performance and Hematological of nile tilapia (Oreochromis niloticus). Fish with an average initial size of 51.42?0.09 g and 14.48?0.03 cm were fed with the control diet and nine different experimental diets containing three graded levels of Lactobacillus sp. at 104, 108 and 1012 CFU/g for each of three levels of Sweet Potato at 2.5, 5 and 7.5 g/kg-1 diet The results of 150 days feeding trial showed the average final body weight of 449.13?4.17 ,519.26?2.92 , 544.06?1.76 , 566.41?4.81 , 550.67?8.50 ,574.31?3.41 ,602.97?1.44 ,583.72?11.41 ,627.32?1.04 and 696.03?3.40 g the average final body length of 27.14?0.03 ,29.64?0.03 ,30.12?0.08, 31.45?0.23, 30.65?0.57, 31.87?0.40, 32.89?0.12, 31.50?0.54, 33.35?0.15 and 33.93?0.08 cm. The nile tilapia basal diets without and with synbiotic showed higher weight, growth rate survival rate and final production. The was a significant difference between fish fed basal diets without and with synbiotic a supplementary diet of Lactobacillus sp. at 1012 CFU/g each of Sweet Potato at 7.5 g/kg-1 diet provided the best growth performance were significantly different (p<0.05). Basal diets supplemented with all levels of synbiotic were able to stimulate the nonspecific immunity reponse of nile tilapia received a supplementary of Lactobacillus sp. at 1012 CFU/g each of Sweet Potato at 7.5 g/kg-1 showed the best records hematocrit of 45.00?2.00 percentage, red blood cell of 4.48?0.07x106cell/ml, white blood cell of 189.33?16.44 x103 cell/ml , serum protein of 4.60?0.10 g/dl , serum glucose of 78.33?1.53 mg/dl and serum lysozyme of 29.45?0.95 unit/min. The cost of production for each treatment was 67.90 ? 0.52, 75.21 ? 0.80, 75.36 ? 0.40, 75.71 ? 0.79, 73.96 ? 0.96, 74.22 ? 0.06, 74.63 ? 0.59, 71.49 ? 1.04, 70.54 ? 0.17 and 67.86 ? 0.51 baht. The cost of each experimental set was 1.25 ? 0.01, 1.13 ? 0.01,1.12 ? 0.01, 1.12 ? 0.01, 1.15 ? 0.02, 1.15 ? 0.01, 1.14 ? 0.01, 1.19 ? 0.02, 1.20 ? 0.01 and 1.25 ? 0.01.The Benefit-Cost ratio is greater than 1, indicating that the project yields a return on investment. The results show that feeding premixed of Lactobacillus sp. at 1012 CFU/g each of Sweet Potato at 7.5 g/kg-1 diet to enhance growth. Some blood and blood chemistry in tilapia.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2556-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2557-12-31
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมประมง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ผลของการใช้แลคโตบาซิลลัสและมันเทศต่อการเจริญเติบโตและองค์ประกอบเลือดของปลานิล
กรมประมง
31 ธันวาคม 2557
กรมประมง
การเจริญเติบโตของปลานิลที่อนุบาลด้วยอาหารผสมสาหร่ายเกลียวทองในระดับที่ต่างกัน ทดสอบการเจริญเติบโตของปลานิลลูกผสมกลับรุ่นที่ 2 ในการเลี้ยงของศูนย์วิจัยพันธุกรรมสัตว์น้ำ และฟาร์มของเกษตรกร ผลของการใช้สารเสริมในอาหารปลานิลที่มีต่อการเจริญเติบโตและสุขภาพ ผลของการเก็บรักษาไรแดงต่อการเจริญเติบโตของปลา การทดสอบสายพันธุ์ปลานิลจิตรลดา 3 และปลานิลจิตรลดา 4 ในกระชังของเกษตรกร การใช้นิวคลีโอไทด์ในอาหารต่อการเจริญเติบโตและอัตรารอดของปลานิล ผลของไคโตซานต่อการเจริญเติบโตของปลาหมอ ผลของเศษปลาหมักต่อการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการใช้อาหารและสารอาหารของปลานิลแดง (Oreochromis niloticus x O. mossambicus) การปรับปรุงลักษณะการเจริญเติบโตปลานิลในระบบการเลี้ยงแบบน้ำหมุนเวียน (ระยะที่ 1) การศึกษาสมรรถนะการเจริญเติบโตของปลานิล (Oreochromis niloticus) และปลาโมง (Pongosius bocourti) ในการทดลองเลี้ยงปลาในพื้นที่ที่มีปัญหาดินเค็ม

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก