สืบค้นงานวิจัย
การประมงทะเลพื้นบ้านบริเวณอ่าวนครศรีธรรมราช
วิโรจน์ คงอาษา - กรมประมง
ชื่อเรื่อง: การประมงทะเลพื้นบ้านบริเวณอ่าวนครศรีธรรมราช
ชื่อเรื่อง (EN): Small-scale Fishery in Nakhon Si Thammarat Bay
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: วิโรจน์ คงอาษา
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การศึกษาการประมงทะเลพื้ นบ?านบริเวณอ?าวนครศรีธรรมราช โดยรวบรวมข?อมูลต ั้ งแต?เดือน มกราคม-ธันวาคม ป? 2550 จากเคร ื่ องมือประมง 5 ชนิด ดังน ี้อวนลอยปลากระบอกเป?นอวนสามช ั้ นมีขนาด ตาอวนช ั้นในและชั้ นนอกเท?ากับ 3.5 และ 10.0-11.0 เซนติเมตร ตามลําดับ ทําการประมงทั้ งกลางวันและ กลางคืนใช?เวลา 5-30 นาที/ครั้ง วันละ 5-15 ครั้งอัตราการจับสัตว?น้ํามีค?า 8.207-20.234 กิโลกรัม/วัน โดย ปลากระบอกดํา (Liza subviridis) จับได?มากที่สุด องค?ประกอบสัตว?น้ําได?แก?ปลากุ?ง ปูและสัตว?น้ําอ ื่ นๆ ร?อยละ 82.32 12.43 3.15 และ 2.10 ตามลําดับ อวนลอยกุ?งสามช ั้ นมีขนาดตาอวนช ั้นในและชั้ นนอกเท?ากับ 3.5 และ 11.0 เซนติเมตร ตามลําดับ ทําการประมงในเวลากลางวัน ใช?เวลา 1/2-1 ชั่วโมง/ครั้งวันละ 10-15 ครั้งอัตราการจับสัตว?น้ํามีค?า 6.672-13.642 กิโลกรัม/วัน โดยกุ?งแชบ?วย (Penaeus merguiensis) จับได?มาก ที่สุดองค?ประกอบสัตว?น้ําได?แก?ปลากุ?ง ปูและสัตว?น้ําอ ื่ นๆ ร?อยละ 49.65 42.46 7.50 และ 0.39 ตามลําดับ อวนจมปลากดเป?นอวนสามช ั้ นมีขนาดตาอวนช ั้นในและชั้ นนอกเท?ากับ 6.5 และ 14.0 เซนติเมตร ตามลําดับ ทําการประมงในเวลากลางวัน ใช?เวลา 1/2-1 ชั่วโมง/ครั้งวันละ 5 ครั้งอัตราการจับสัตว?น้ํามีค?า 6.068-24.894 กิโลกรัม/วัน ปลาในวงศ?ปลากดที่จับได?มากที่สุดคือ ปลาหัวอ?อน (Osteogeneiosus militaris) องค?ประกอบ สัตว?น้ําได?แก?ปลากุ?ง ปูและสัตว?น้ําอ ื่ นๆ ร?อยละ 92.20 4.79 1.99 และ 1.02 ตามลําดับ โพงพางเป?นถุงอวน รูปทรงกรวยขนาดตาอวนของส?วนปากถุงกลางถุงและปลายถุงเท?ากับ 2.0-2.5 2.0 และ 1.0 เซนติเมตร ตามลําดับ ทําการประมงในช?วงน ้ําลงใช?เวลา 1-2 ชั่วโมง/ครั้ง อัตราการจับสัตว?น้ํามีค?า 1.386-76.599 กิโลกรัม/วัน โดยกุ?งแก?ว (Metapenaeus lysianassa) จับได?มากที่สุดองค?ประกอบสัตว?น้ําได?แก?กุ?ง ปลาหน?า ดิน ปลาเป?ด ปู ปลาผิวน้ํา สัตว?น้ําอ ื่ นๆ และปลาหมึกร?อยละ 53.30 20.84 9.62 7.91 5.79 1.91 และ 0.63 ตามลําดับ และยอป?กเป?นช?อนขนาดใหญ?ทําการประมงประกอบกับป?กแบบป?กโป?ะ เน ื้ ออวนส?วนปากช?อน และปลายช?อนมีขนาดตา 2.0 และ 1.5 เซนติเมตร ตามลําดับ ทําการประมงในช?วงน ้ําลงใช?เวลา 1-2 ชั่วโมง/ ครั้งอัตราการจับสัตว?น้ํามีค?า 7.146-33.843 กิโลกรัม/วัน โดยกุ?งหัวมัน (Metapenaeus brevicornis) จับ ได?มากที่สุดองค?ประกอบสัตว?น้ําได?แก?กุ?ง ปลาหน?าดิน ปลาเป?ด สัตว?น้ําอ ื่ นๆ และปูร?อยละ 51.86 27.99 14.45 2.96 และ 2.74 ตามลําดับ
บทคัดย่อ (EN): Study on small scale fisheries in Nakhon Si Thammarat Bay was conducted during JanuaryDecember 2007 from 5 kinds of fishing gears e.g. mullet gill nets, shrimp trammel nets, catfish gill nets, stow nets and stow nets with wing. The mullet gill nets comprised 3 layers which mesh-size of the inner layer was 3.5 cm and of the two outer layers was 10.0-11.0 cm. Fishings were operated during day and nighttimes, net soaking time took 5-30 minutes and 5-15 times were operated per day. Catch rates were 8.207-20.234 kg/day, the catch of the black mullets (Liza subviridis) was higher than others. Catches comprised 82.32% fish, 12.43% shrimps, 3.15% crabs and 2.10% others. The shrimp trammel nets comprised 3 layers which mesh-size of the inner layer was 3.5 cm and of the two outer layers was 11.0 cm. Fishings were operated during daytime, net soaking time took 0.5-1.0 hour and 10-15 times were operated per day. Catch rates were 6.672-13.642 kg/day, the catch of the banana shrimps (Penaeus merguiensis) was higher than others. Catches comprised 49.65% fish, 42.46% shrimps, 7.50% crabs and 0.39% others. The catfish gill nets comprised 3 layers which mesh-size of the inner layer was 6.5 cm and of the two outer layers was 14.0 cm. Fishings were operated during daytime, net soaking time took 5-30 minutes and 5 times were operated per day. Catch rates were 6.068-24.894 kg/day, the catch of Osteogeneiosus militaris of the family Ariidae was higher than others. Catches comprised 92.20% fish, 4.79% shrimps, 1.99% crabs and 1.02% others. The stow nets were bag-like which mesh sizes were reduced from mouth part to codend nets from 2.0-2.5 to 2.0 and 1.0 cm. Fishings were operated during low-tide, net soaking time took 1-2 hours. Catch rates were 1.386-79.599 kg/day, the catch of Metapenaeus lysianassa was higher than others. Catches comprised 53.30% shrimps, 20.84% demersal fish, 9.62% trash fish, 7.91% crabs, 5.79% pelagic fish, 1.91% others and 0.63% squids. Similar to stake trap, the stow nets with wing were large lift nets, their wings made of wood. Mesh sizes of the nets from mouth to codend were 2.0 and 1.5 cm. Fishings were operated during low-tide, net soaking time took 1-2 hours. Catch rates were 7.146- 33.843 kg/day, the catch of Metapenaeus brevicornis was higher than others. Catches comprised 51.86% shrimps, 27.99% demersal fish, 14.45% trash fish, 2.96% others and 2.74% crabs.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2549-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2551-09-30
เอกสารแนบ: https://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/255163
พื้นที่ดำเนินการ: อ่าวนครศรีธรรมราช
ช่วงเวลาที่รวบรวมข้อมูล: มกราคม-ธันวาคม 2550
เผยแพร่โดย: กรมประมง
บทคัดย่อ: ไม่พบข้อมูลจากหน่วยงานต้นทาง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การประมงทะเลพื้นบ้านบริเวณอ่าวนครศรีธรรมราช
กรมประมง
30 กันยายน 2551
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
กรมประมง
คุณภาพน้ำบริเวณอ่าวนครศรีธรรมราช การศึกษาสภาวะทรัพยากรประมงทะเลเพื่อการฟื้นฟูอ่าวนครศรีธรรมราช ความชุกชุมของสัตว์น้ำบริเวณอ่าวนครศรีธรรมราช การประมงปลาเขือแดง (Trypauchen vagina) บริเวณอ่าวนครศรีธรรมราช ชีววิทยาบางประการของปูทะเลชนิด Scylla serrata (Forskal, 1755) บริเวณอ่าวนครศรีธรรมราช ศึกษาสภาวะทรัพยากรสัตว์น้ำและคุณภาพแหล่งประมง เพื่อกำหนดเขตการประมง (Zoning) บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช และสงขลา การประมงพื้นบ้านในอ่าวพังงา การศึกษาการประมงบริเวณอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลากระบอกดำ (Liza subviridis) บริเวณอ่าวนครศรีธรรมราช ชีววิทยาบางประการของปลาเขือแดงชนิด Trypauchen vagina (Bloch and Schneider, 1801) บริเวณอ่าวนครศรีธรรมราช
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก