สืบค้นงานวิจัย
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในตนเองของนิสิตพยาบาลที่เรียนโดยใช้สถานการณ์จำลอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วงเดือน สุวรรณคีรี - มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในตนเองของนิสิตพยาบาลที่เรียนโดยใช้สถานการณ์จำลอง
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วงเดือน สุวรรณคีรี
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: (อยู่ระหว่างปรับปรุง)
บทคัดย่อ (EN): (being processed)
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2559-04-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2560-03-31
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภาษา (EN): th
รายละเอียด: 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นในตนเองของนิสิตพยาบาลที่เรียนโดยใช้สถานการณ์จำลอง 2. เพื่อเปรียบเทียบความเชื่อมั่นในตนเองของนิสิตพยาบาลก่อนและหลังเรียนโดยใช้สถานการณ์จำลอง 3. เพื่อศึกษาลักษณะการจัดการฝึกปฏิบัติ และการออกแบบสถานการณ์จำลอง ตามการประเมินของ นิสิตพยาบาล 4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะการจัดการฝึกปฏิบัติ กับความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นในตนเองของนิสิตพยาบาลที่เรียนโดยใช้สถานการณ์จำลอง 5. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการออกแบบสถานการณ์จำลอง กับความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นในตนเองของนิสิตพยาบาลที่เรียนโดยใช้สถานการณ์จำลอง
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในตนเองของนิสิตพยาบาลที่เรียนโดยใช้สถานการณ์จำลอง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
31 มีนาคม 2560
เจ้าพ่อทัพ: การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเทพเจ้าและชุมชน กึ่งกรุปของการแปลงที่รักษาความสัมพันธ์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความฉลาดทางอารมณ์ของนิสิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ความสัมพันธ์ระหว่าง Macrophomina Phaseoli และ Mcloi dogyne javanica ต่อโรคโคนเน่าดำของถั่วเขียว การศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนเสริมไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้น สภาพการเลี้ยงไก่พื้นเมืองและความพึงพอใจต่อการเลี้ยงไก่พื้นเมืองของเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับการแจกไก่พื้นเมืองในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น การศึกษาเปรียบเทียบความเชื่อของผู้เรียนและผู้สอนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยที่มีต่อการอ่านภาษาญี่ปุ่น ความสัมพันธ์ของยีน MC4R ต่อลักษณะทางเศรษฐกิจในสุกร สถานการณ์การตลาดและการผลิตหมากเม่าอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก