สืบค้นงานวิจัย
การเสริมสารสกัดจากเปลือกผลแก้วมังกร Hylocereus undatus (Haw) Britt and Rose ในอาหารต่อการเจริญเติบโต การเปลี่ยนแปลงสีผิว ค่าโลหิตวิทยา และการต้านเชื้อของปลากะพงขาว Lates calcarifer (Bloch, 1790)
โสมลดา ประเสริฐสม - กรมประมง
ชื่อเรื่อง: การเสริมสารสกัดจากเปลือกผลแก้วมังกร Hylocereus undatus (Haw) Britt and Rose ในอาหารต่อการเจริญเติบโต การเปลี่ยนแปลงสีผิว ค่าโลหิตวิทยา และการต้านเชื้อของปลากะพงขาว Lates calcarifer (Bloch, 1790)
ชื่อเรื่อง (EN): Dragon fruit Hylocereus undatus (Haw) Britt and Rose peels in dietary supplement to Growth, Skin Color,Hematology and Resistant Bacterial Disease in Seabass, Lates calcarifer (Bloch, 1790)
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: โสมลดา ประเสริฐสม
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Somlada Prasertsom
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: ปลากะพงขาว Lates calcarifer (Bloch, 1790) ได้รับอาหารสารผสมสารเบตาเลนจากเปลือกผลแก้วมังกร 0, 20, 40 และ 60 มก./อาหาร 1 กก. เป็นระยะเวลา 10 สัปดาห์ พบว่าอัตราการเจริญเติบโต และค่าโลหิตวิทยา มีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ (R>0.05) ส่วนการศึกษาค่าการเปลี่ยนแปลงความเข้มสีของผิวปลากะพงขาวที่เลี้ยงด้วยอาหารผสมสารเบตาเลนจากเปลือกผลแก้วมังกรที่ระดับความเข้มข้น 4 ระดับ พบว่าปลากะพงขาวทุกชุดการทดลองที่ได้รับอาหารผสมสารเบตาเลนในระดับความเข้มข้นต่างๆ มีแนวโน้มของค่าความสว่างเพิ่มมากขึ้นตามความเข้มข้นของสารเบตาเลน (P<0.05) หลังจากปลากะพงขาวที่ได้รับอาหารที่ผสมสารเบตาเลนนาน 10 สัปดาห์ และฉีดเชื้อ Aeromonas hydrophilla ทำให้ปลากะพงขาวที่ได้รับอาหารผสมเบตาเลนความเข้มข้น 40 และ 60 มก./อาหาร 1 กก. อัตรารอดเพิ่มขึ้นตามความเข้มข้นที่ได้รับ (P<0.05) สรุปได้ว่า สารเบตาเลนทำให้ปลากะพงมีความแข็งแรงขึ้น สีผิวมีความสว่างขึ้น โดยเฉพาะความเข้มข้นที่สูงสุดในการทดลองนี้คือ 60 มก./อาหาร 1 กก. แต่ไม่ทำให้มีการเจริญเติบโต
บทคัดย่อ (EN): Seabass (Lates calcarifer Bloch, 1790) was fed by diets with betalain supplement from dragon fruit peel at concentrations of 0, 20, 40 and 60 mg/kg diet for 10 weeks. The results showed no significantly statistical difference (P>0.05) on growth rate nor hematology. However, the brightness of seabass skin color was increased, according to betalain’s concentration (P<0.05). After fed by betalain for 10 weeks and intra-peritoneally injected with Aeromonas hydrophylla, the seabass was tested. The mortality of seabass had decreased when the concentration had increased (P<0.05). It can be concluded that the betalain from dragon fruit peel of 60 mg/kg diet could enhance resistance to bacterial disease and brightness of seabass but no any effect on growth.
ชื่อแหล่งทุน: เงินงบประมาณแผ่นดิน
จำนวนเงินตามสัญญารับงานวิจัย: 70,000.00
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2550-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2552-03-31
ปีที่ได้รับงบประมาณ (ระบุได้มากกว่า 1 ปี): 2551
ประเภทชิ้นงาน: การวิจัยประยุกต์
เผยแพร่โดย: กรมประมง
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การเสริมสารสกัดจากเปลือกผลแก้วมังกร Hylocereus undatus (Haw) Britt and Rose ในอาหารต่อการเจริญเติบโต การเปลี่ยนแปลงสีผิว ค่าโลหิตวิทยา และการต้านเชื้อของปลากะพงขาว Lates calcarifer (Bloch, 1790)
กรมประมง
31 มีนาคม 2552
กรมประมง
อาหารเสริมสารสกัดจากเปลือกแก้วมังกรเพื่อเร่งสีและระบบต้านอนุมูลอิสระในปลาแฟนซีคาร์ป การติดตามตรวจสอบสารกลุ่มโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในอากาศริมถนนโดยใช้ใบไม้ในเขตจังหวัดนนทบุรี ผลของสารสกัดหยาบฟ้าทะลายโจรต่อระบบภูมิคุ้มกันและความต้านทานเชื้อสเตรปโตคอคคัสในปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch, 1790) ที่เลี้ยงในกระชัง ผลการเสริมโปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษทิ้งกุ้งในอาหารสำเร็จรูปต่อการเจริญเติบโตของปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch, 1790) การผลิต Inulin และ Oligofructose จากกล้วยเพื่อใช้เป็นสารเสริมอาหาร อัตราการเจริญเติบโต อัตรารอด และคุณภาพเนื้อปลากะพงขาวที่เลี้ยงด้วยระบบต่างกัน ผลของความเค็มที่ลดลงต่อองค์ประกอบเลือดภูมิคุมกัน และการติดเชื้อ Streptococcus iniae ในปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch, 1790) โครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลากะพงขาว การแทนที่ปลาป่นด้วยแพลงก์ตอนสัตว์ในอาหารปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch, 1790) การใช้โปรตีนไฮโดรไลเสตจากเศษทิ้งกุ้งเป็นแหล่งโปรตีนเพื่อทดแทนปลาป่นในอาหารปลากะพงขาว (Lates calcarifer Bloch, 1790) สำเร็จรูป
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก