สืบค้นงานวิจัย
การสร้างลูกผสมปทุมมา ทริพลอยด์
เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี - มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ชื่อเรื่อง: การสร้างลูกผสมปทุมมา ทริพลอยด์
ชื่อเรื่อง (EN): Triploid hybrid production of curcuma
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การศึกษาการสร้างลูกผสมทริพลอยด์โดยศึกษาความเข้มข้นของสารโคลชิซีนที่เหมาะสมในการเพิ่มจำนวนโครโมโซมของลูกผสมปทุมมาระหว่าง C. alismatifolia x C. aurantiaca พบว่า การใช้สารโคลชิซีนที่ความเข้มข้น 800 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถชักนำให้เกิดการเพิ่มโครโมโซมสูงสุดคือ 28.83 เปอร์เซ็นต์ โดยมีอัตราการอยู่รอด 66.67 เปอร์เซ็นต์ เมื่อศึกษาลักษณะจำนวนปากใบต่อพื้นที่ 1 ตารางมิลลิเมตร และจำนวนคลอโรพลาสต์ต่อปากใบ พบว่าต้นดิพลอยด์มีจำนวนปากใบสูงสุด (53.10 ปากใบต่อพื้นที่ 1 ตารางมิลลิเมตร) และมีจำนวนคลอโรพลาสต์ต่ำสุด (19.15 คลอโรพลาสต์ต่อปากใบ) พืชเตตราพลอยด์ มีจำนวนปากใบเฉลี่ย 35.10 ปากใบต่อพื้นที่ 1 ตารางมิลลิเมตร และมีจำนวน คลอโรพลาสต์เฉลี่ยอยู่ที่ 38.10 คลอโรพลาสต์ต่อปากใบ และพืชออคตาพลอยด์ มีจำนวนปากใบเฉลี่ย 22.35 ปากใบต่อพื้นที่ 1 ตารางมิลลิเมตร และมีจำนวนคลอโรพลาสต์เฉลี่ยอยู่ที่ 65.80 คลอโรพลาสต์ต่อปากใบ เมื่อทำการทดสอบความมีชีวิต และความสามารถในการงอกหลอดละอองเกสรบนอาหารสังเคราะห์ของลูกผสมต้นเตตราพลอยด์ พบความผิดปกติในการสร้างละอองเกสรกล่าวคือบางต้นมีการสร้างละอองเกสรได้น้อยแต่เกสรไม่มีชีวิต บางต้นละอองเกสรมีชีวิตแต่ไม่สามารถงอกได้ และบางต้นไม่สร้างละอองเกสร คำสำคัญ ลูกผสมข้ามชนิด เตตราพลอยด์ ปากใบ คลอโรพลาสต์
บทคัดย่อ (EN): A study on triploid production of curcuma were done by induced tetraploid plants by applied various concentration colchicines into curcuma hybrid explants ( C. alismatifolia x C. aurantiaca) in in vitro condition. It was found that 800 mg L-1colchicine was able to produce the highest polyploidy shoots at 28.83 % and survival of regenerated shoots at 66.67 %. The investigation of number of stomata per 1 mm2 and of chloroplasts per stomata found that diploid plants had the highest number of stomata per 1 mm2 (53.10 stomata) and the lowest number of chloroplasts per stomata (19.15 chloroplasts). Tetraploid plants had 35.10 stomata per 1 mm2 and 38.10 chloroplasts per stomata while octaploid plants had the lowest number of stomata per 1 mm2(22.35 stomata) and highest number of chloroplasts per stomata (65.80 chloroplasts). A study on pollen viability and pollen germination ability showed the abnormality of pollen production in tetraploid lines such as some line produced few pollen with not viable, some line produce non germinated pollen and some line non produce pollen at all. Keywords: Interspecific hybrid, Tetraploid, Stomata, Chloroplast
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2558-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2560-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การสร้างลูกผสมปทุมมา ทริพลอยด์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
30 กันยายน 2560
การพัฒนาระบบการสร้างปทุมมาสายพันธุ์ใหม่ การเหนี่ยวนำทริพลอยด์ในปลาหมอไทย โครงการวิจัยและพัฒนาปทุมมาและกระเจียว โครงการวิจัยการปรับปรุงพันธุ์ปทุมมา/กระเจียว การทำห้องสมุดซีดีเอ็นเอของพืชกลุ่มปทุมมาและกระเจียว การพัฒนาพันธุ์ปทุมมาลูกผสมข้ามชนิดเพื่อการค้า การประยุกต์ใช้เทคนิค genome in situ hybridization (GISH) เพื่อศึกษาโครงสร้างจีโนม และตรวจสอบการเป็นลูกผสมข้ามชนิดของดอกปทุมมาและดอกกระเจียว การศึกษาการใช้น้ำของปทุมมา การพัฒนาพันธุ์ปทุมมาลูกผสมข้ามชนิดเพื่อการค้า เปรียบเทียบผลผลิตเบื้องต้นพันธุ์หม่อนลูกผสมทริพลอยด์ในศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก