สืบค้นงานวิจัย
ผลของอุณหภูมิและวิธีการเก็บรักษาต่อแตนเบียนไข่, Trichogramma spp.
เสาวภา ป้องโล่ห์ - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชื่อเรื่อง: ผลของอุณหภูมิและวิธีการเก็บรักษาต่อแตนเบียนไข่, Trichogramma spp.
ชื่อเรื่อง (EN): Effect of Temperature and Storage Methods on Egg Parasitoid, Trichogramma spp.
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: เสาวภา ป้องโล่ห์
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Saowapa Ponglo
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: นุชรีย์ ศิริ
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN): Nutcharee Siri
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: แตนเบียนไข่, Trichogramma spp. เป็นแมลงศัตรูธรรมชาติสำคัญที่สามารถควบคุมแมลงศัตรูพืช ในกลุ่มผีเสื้อมากกว่า 200 ชนิด ซึ่งการผลิตแตนเบียนไข่ให้เพี่ยงพอต่อการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี ต้องมีวิธี การเก็บรักษา เพื่อการวางแผนการผลิตแตนเบียนไข่ ซึ่งการเก็บรักษาด้วยวิธีและอุณหภูมิที่เหมาะสมจะทำให้ อายุการเก็บรักษาแตนเบียนได้นานขึ้น จากการเปรียบเทียบ 2 วิธีการ คือ การไม่ห่อ และห่อดักแด้แตนเบียนด้วย กระดาษทิชชู 2 ชั้น แล้วใส่กล่องพลาสติกและใส่ในถุงซิปพลาสติก เก็บรักษาที่ 5+1C, 8+1C และ 12+1C เป็นเวลา 1- 9 สัปดาห์ ทดสอบกับดักแด้อายุ 1, 2 และ 3 วัน พบว่า การเก็บรักษาดักแด้แตนเบียนไข่อายุ 1 และ 2 วัน นาน 1-3 สัปดาห์ มีการฟักได้มากกว่า 80% ในทุกอุณหภูมิและทุกวิธีการ หลังจาก 4 และ 5 สัปดาห์ มีเพียง การเก็บรักษาดักแด้อายุ 1 วัน ที่ 8+1 *C เท่านั้นที่มีการฟัก (70-63 %) สูงกว่า วิธีการอื่นๆ และหลังการเก็บรักษา นาน 6-9 สัปดาห์ ทุกกรรมวิธีมีการฟักเป็นตัวเต็มวัยน้อยกว่า 50 % ส่วนความไม่สมบูรณ์ของตัวเต็มวัยเพิ่มขึ้น ตามระยะเวลาการเก็บรักษา และเมื่อนำแตนเบียนไข่มาเบียนไข่ผีเสื้อข้าวสาร พบว่า มีเฉพาะการเก็บรักษานาน 1 สัปดาห์ จากทุกกรรมวิธี มีปริมาณการเบียนมากที่สุด 28.50- 23.41 ฟอง/วัน ไม่แตกต่างทางสถิติจากกรรมวิธีควบคุม
บทคัดย่อ (EN): The egg parasitoid, Trichogramma spp. is the important natural enemies for controlling more than 200 lepidopterous pest species. The storage is advantageous for the production of egg parasitoid for sufficient supply for biological control program. Hence, production plan of the egg parasitoid required the appropriate storage methods and temperatures to increase the shelf-life of the parasitoid. Two different methods were compared between unwrapped and wrapped pupal parasitoid in 2 layers of tissue paper, placed in a plastic box with cover and put in a zipper plastic bag. Then storage in 5±1°C, 8±1°C and 12±1°C for 1-9 weeks, the experiments were tested on 1, 2 and 3 day old pupae. The pupae emergence was more than 80% at all temperature levels and the 2 methods of 1 and 2 day old pupa with 1-3 weeks storage duration. After 4-5 weeks storage only 1 day old pupa showed the higher percentage emergence (75-63%) than others. After 6-9 weeks of storage, all treatments showed the adult emergence less than 50%. The proportion of deformed adult increased with the increasing of storage duration. Subsequently, the emerged parasitoid was offered to parasitize host eggs. Only 1 weeks storage from all treatments presented the highest parasitism of 28.50-23.41 host egg/ day, with no statistical different to control.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2561
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2562
เอกสารแนบ: https://ag2.kku.ac.th/kaj/PDF.cfm?filename=52_Ent21.pdf&id=3441&keeptrack=1
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
ผลของอุณหภูมิและวิธีการเก็บรักษาต่อแตนเบียนไข่, Trichogramma spp.
ไม่ระบุผู้เผยแพร่
2562
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผลของการเก็บรักษาภายใต้อุณหภูมิต่ำที่มีต่อประสิทธิภาพของแตนเบียนไข่ Trichogramma confusum Viggiani (Hymenoptera: Trichogrammatidae) ในการควบคุมหนอนกออ้อย ผลของวิธีการเก็บรักษาไข่อาศัยต่อการเบียนของแตนเบียนไข่ Trichogramma spp. การศึกษาการเก็บรักษาพันธุ์เอื้องแซะหอมภายใต้สภาพอุณหภูมิต่ำ การศึกษาการเก็บรักษาเชื้อพันธุ์เอื้องแซะหอมภายใต้สภาพอุณหภูมิต่ำ ผลของการเก็บรักษาน้ำเชื้อในรูปแบบวุ้นที่อุณหภูมิ 5°ซ ต่อการเคลื่อนที่และอัตราการผสมติดของน้ำเชื้อไก่พื้นเมือง ผลการลดอุณหภูมิด้วยน้ำเย็นและกรดอินทรีย์บาง ชนิดต่อการเกิดโรคหลังการเก็บเกี่ยวและอายุการเก็บรักษาของ ผลลำไยสดพันธุ์ดอ ผลของการเก็บรักษาไข่อาศัยต่อการเบียนของ Trichogramma spp. การศึกษาวิธีการแปรรูปและการเก็บรักษามังคุด การศึกษาวิธีการเก็บรักษาคุณค่าทางโภชนาการและคุณภาพการหุงต้มของข้าวกล้องดอย ผลของโอโซนต่ออายุการเก็บรักษาลำไย

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก