สืบค้นงานวิจัย
การเจริญเติบโต การเจริญพันธุ์ และพฤติกรรมการสืบพันธุ์ของ กุ้งการ์ตูน(Hymenocera picta)
ธรรมศักดิ์ ถาพรพันธุ์ - มหาวิทยาลัยบูรพา
ชื่อเรื่อง: การเจริญเติบโต การเจริญพันธุ์ และพฤติกรรมการสืบพันธุ์ของ กุ้งการ์ตูน(Hymenocera picta)
ชื่อเรื่อง (EN): Growth, maturation and mating behavior of the harlequin shrimp (Hymenocera picta)
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ธรรมศักดิ์ ถาพรพันธุ์
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: กุ้งการ์ตูน (Hymenocera picta) เป็นกุ้งทะเลสวยงามที่อาศัยอยู่ในแนวปะการังซึ่งมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ซึ่งปัจจุบันมีความต้องการในกลุ่มผู้เลี้ยงปลาทะเลสวยงามก็เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นหากสามารถพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลาการ์ตูนได้ก็จะเป็นการลดการนำขึ้นจากธรรมชาติได้ทางหนึ่ง และยังลดการรบกวนระบบนิเวศวิทยาแนวปะการังได้อีกด้วย การศึกษาพฤติกรรมการกินอาหารและการสืบพันธุ์นับเป็นข้อมูลที่สำคัญประการหนึ่งในการพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จึงได้ทำการศึกษาวิจัยพฤติกรรมการกินอาหาร และการสืบพันธุ์ของกุ้งการ์ตูน โดยตลอดระยะเวลาการทดลองจะให้ดาวทะเล (Linckia multiflora) เป็นอาหาร และทำการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการกินอาหาร การลอกครบ การผสมพันธุ์ การวางไข่ และการเริ่มจำแนกเพศของกุ้งการ์ตูนที่ได้จากการเพาะเลี้ยง ผลการศึกษาพบว่า กุ้งการ์ตูนที่มีน้ำหนักเฉลี่ย 0.38+-0.12 กรัม และความยาวเหยียด 2.1+-0.2เซนติเมตร มีอัตราการอาหารเท่ากับ 0.38+-0.17 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กรัมต่อวัน ส่วนกุ้งการ์ตูนพ่อแม่พันธุ์ที่จับคู่ (น้ำหนักของเพศผู้และเพศเมียรวมกันเฉลี่ย 0.98+-0.04 กรัม ความยาวเหยียดเฉลี่ยของเพศผู้ = 2.40+-0.38 เซนติเมตร และเพศเมีย = 2.57+-0.43) มีอัตราการกินอาหารเท่ากับ 0.23+-0.05 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กรัมต่อวัน ในการศึกษาครั้งนี้พบว่ากุ้งการ์ตูนมีการลอกคราบทุก ๆ 24+-5 วัน และส่วนใหญ่ (ร้อยละ 73) มีการลอกคราบในช่วงเวลา 16:30-08:30 น. มีเพียงร้อยละ 27 ที่มีการลอกคราบในช่วงเวลา 08:30-16:30 น. กุ้งการ์ตูนใช้เวลาในการลอกคราบโดยเฉลี่ย 5+-0 นาที และเริ่มกินอาหารหลังจากลอกคราบ 8 ชั่วโมง 16 นาที +- 5 ชั่วโมง 40 นาที ในเพศผู้ และ 9 ชั่วโมง 1 นาที +- 2 ชั่วโมง 43 นาที ในเพศเมีย การผสมพันธุ์เกิดขึ้นหลังจากเพศเมียลอกคราบ 2 ชั่วโมง 20 นาที +- 0 ชั่วโมง 56 นาที ระยะเวลาในการผสมพันธุ์ประมาณ 15+- 1 วินาที หลังจากผสมพันธุ์เสร็จแล้วไข่จะเคลื่อนตัวจากรังไข่มายังหน้าท้องซึ่งใช้เวลา 2 ชั่วโมง นาที +- 0 ชั่วโมง 50 นาที แม่กุ้งการ์ตูนใช้เวลาฟักไข่ 18+-3 วัน จึงฟักตัวออกจากไข่ โดยการฟักตัวเกิดขึ้นหลังจากพระอาทิตย์ตก 41+-19 นาที กุ้งการ์ตูนที่ทำการเพาะเลี้ยงในครั้งนี้พบว่า สามารถแยกเพศได้ เมื่อมีอายุ 27+-1 วัน หลังจากลงเกาะ และเริ่มมีการผสมพันธุ์ครั้งแรกเมื่อมีน้ำหนัก 0.73+-0.25 กรัม, ความยาวเหยียด 2.73+-0.30 เซนติเมตร ในเพศผู้ และน้ำหนัก 1.28+- 0.52 กรัม ความยาวเหยียด 3.05+-0.32 เซนติเมตรในเพศเมีย
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2552-10-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2553-09-30
เอกสารแนบ: https://dspace.lib.buu.ac.th/handle/1234567890/958
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยบูรพา
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การเจริญเติบโต การเจริญพันธุ์ และพฤติกรรมการสืบพันธุ์ของ กุ้งการ์ตูน(Hymenocera picta)
มหาวิทยาลัยบูรพา
30 กันยายน 2553
เอกสารแนบ 1
ผลของชนิดของอาหารและความถี่ในการให้อาหารต่อการเจริญเติบโตการสืบพันธุ์ และการผลิตตัวอ่อนของกุ้งการ์ตูน(Hymenocer picta) การเจริญเติบโต และผลของการเสียรยางค์ ต่อการเจริญเติบโต และการงอกใหม่ของรยางค์ของปลาดาวแดงที่เป็นอาหารของกุ้ง การ์ตูน (Hymenocera picta) การเจริญเติบโต และผลของการเสียรยางค์ ต่อการเจริญเติบโตและการงอกใหม่ของรยางค์ของปลาดาวแดงที่เป็ นอาหารของกุ้งการ์ตูน (Hymenocera picta) การเจริญเติบโต และผลของการเสียรยางค์ ต่อการเจริญเติบโตและการงอกใหม่ของรยางค์ของปลาดาวแดงที่เป็นอาหารของกุ้งการ์ตูน (Hymenocera picta) การเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของแร่ธาตุบางชนิดในพลาสมาของกุ้งขาววัยรุ่น (Litopenaeus vannamei) ในสภาวะช็อก พัฒนาการ การเจริญเติบโต และ อัตราการรอดตายของลูกกุ้งการ์ตูนวัยอ่อน (Hymenocera picta) ที่อนุบาลด้วยระบบการเลี้ยงที่แตกต่างกัน ผลของการจำกัดแสงในช่วงระยะเจริญเติบโตที่มีต่อสมรรถภาพทางการสืบพันธุ์ของห่านพันธุ์จีน การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของหนู Rattus exulans (Peal) และ Rattus tiomanicus (Miller) ในห้องปฏิบัติการ เปรียบเทียบการเจริญเติบโตของปาล์มน้ำมัน 6 สายพันธุ์ในบ่อนากุ้งร้าง ในช่วงอายุปีที่ 3 – 4 ปี การผลิตรีคอมบิแนนท์โกรทฮอร์โมน และการติดตามผลการเร่งอัตราการเจริญเติบโต และพัฒนาการสืบพันธุ์ของปลาในกลุ่มปลาการ์ตูนเพื่อการเพาะเลี้ยงเชิงพาณิชย์

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก