สืบค้นงานวิจัย
การใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการป้องกันกำจัดโรคพืช
พรทิพย์ ธนูทอง - กรมวิชาการเกษตร
ชื่อเรื่อง: การใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการป้องกันกำจัดโรคพืช
ชื่อเรื่อง (EN): Application of Biotechnology in Plant disease Control
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: พรทิพย์ ธนูทอง
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Porntip Thanutong
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: เทคโนโลยีชีวภาพมีบทบาทที่สำคัญในการปรับปรุงวิธีการป้องกันกำจัดโรคพืชให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีชีวภาพที่เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื้อ การผลิตโมโนโคนอล แอนติบอดี้และการใช้ประโยชน์จากสารพันธุกรรมของจุลินทรีย์และพืช ซึ่งสามารถนำวิธีการดังกล่าวนี้มาช่วยในการป้องกันกำจัดโรค โดยการผลิตพืชปราศจากเชื้อโรคโดยเฉพาะเชื้อไวรัส การผลิตพืชพันธุ์ต้านทานโรค การผลิตชีวินทรีย์ ที่ใช้ในการป้องกันจำกัดโรคพืชโดยชีววิธี การผลิตจุลินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายสารที่เป็นพิษต่อธรรมชาติ หรือการผลิตจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์อื่น ๆ การใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการช่วยพิสูจน์เชื้อสาเหตุโรคและการวินิจฉัยโรคตลอดจนช่วยในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพืชอาศัยกับเชื้อสาเหตุโรค เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในอันที่จะทำการป้องกันกำจัดโรคได้อย่างตรงเป้าหมาย
บทคัดย่อ (EN): The potential for plant disease control has been greatly expanded by advances in biotechnology relating to plant cell and tissue culture, production of monoclonal antibodies, and the manipulation of nucleic acids and genetic engineering. These biotechnologies have permitted new possibilities for production of pathogen-free plants, development of disease resistant plants, manufacture of microorganisms with specific uses such as biological control agents and pesticides degraded agents, production of serological products for identification and disease, and exploring the knowledge of host parasite interactions. The review article examines examples of these different technologies.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2530
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2530
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมวิชาการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการป้องกันกำจัดโรคพืช
กรมวิชาการเกษตร
2530
เอกสารแนบ 1
การใช้ผงเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ Bacillus subtilis ร่วมกับสารป้องกันกำจัดโรคพืชในการควบคุมโรคเมล็ดด่างของข้าว ประสิทธิภาพของสารป้องกันกำจัดโรคพืชบางชนิดในการควบคุมโรคเมล็ดด่างของข้าว การใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตกุ้ง เทคโนโลยีชีวภาพด้านการดัดแปลงพันธุกรรมพืชเพื่อเป็นอาหารสัตว์ ประสิทธิภาพของการป้องกันกำจัดโรคพืชประเภทดูดซึมบางชนิดต่อเชื้อรา Phytophthora parasitica NK1 สาเหตุโรคโคนเน่าของพลู กลุ่มยีนย่อยสลายไม้ที่สามารถสังเคราะห์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพโดยใช้เทคนิคพันธุวิศวกรรมเพื่อประยุกต์ใช้ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ(ระยะที่ 2) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพกับงานวิจัยและพัฒนาข้าว ระยะที่ 1 ผลของการใช้เทคโนโลยีชีวภาพร่วมกับปุ๋ยเคมีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตยางพารา แผนการวิจัย : การใช้เทคโนโลยีชีวภาพคัดเลือกพันธุ์ยางพาราที่ให้ผลผลิตสูง เทคโนโลยีการผลิตพืชแห่งศตวรรษที่ 21

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก