สืบค้นงานวิจัย
การศึกษาการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี: ข้าวขาวดอกมะลิ 105 (15 ก.ย. 2559)
สำนักงานวิจัยการเกษตร - สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ชื่อเรื่อง: การศึกษาการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี: ข้าวขาวดอกมะลิ 105 (15 ก.ย. 2559)
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: สำนักงานวิจัยการเกษตร
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี(ข้าวขาว ดอกมะลิ 105) ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดีชั้นพันธุ์ขยายและชั้นพันธุ์จำหน่าย และเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตข้าวหอมมะลิของเกษตรกรผู้ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี(ชั้นพันธุ์จำหน่าย) กับเกษตรกรผู้ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิทั่วไป (เก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง หรือซื้อเมล็ดพันธุ์จากตลาด) นาปี ปีเพาะปลูก 2556/57 โดยศึกษาข้อมูลจากศูนย์วิจัยข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว สหกรณ์การเกษตร ศูนย์ข้าวชุมชน เกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ ผู้ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี(ชั้นพันธุ์จำหน่าย) และเกษตรกรผู้ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิทั่วไป ในพื้นที่จังหวัด พะเยา เชียงราย สกลนคร นครพนม นครราชสีมา ร้อยเอ็ด และสุรินทร์ ผลการศึกษาพบว่า การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของภาครัฐ ได้แก่ ศูนย์วิจัยข้าว กรมการข้าว เป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว คุณภาพดีชั้นพันธุ์คัดและชั้นพันธุ์หลักและกระจายให้กับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ส านักเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว สำหรับการ ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีชั้นพันธุ์ขยายและพันธุ์จำหน่าย ผลิตโดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว สหกรณ์การเกษตร และศูนย์ข้าว ชุมชน โดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวมีต้นทุนการผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์ขยาย เฉลี่ยไร่ละ 5,758 บาท ผลผลิตไร่ละ 545 กก. ราคาที่ เกษตรกรขายได้เฉลี่ย กก. ละ 22.25 บาท มีก าไรไร่ละ 6,366 บาท และต้นทุนการผลิตชั้นพันธุ์จำหน่าย เฉลี่ยไร่ละ 5,522 บาท ผลผลิตไร่ละ 540 กก.ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย กก. ละ 21.36 บาท มีกำไรไร่ละ 6,021 บาท ส่วนสหกรณ์การเกษตร มีต้นทุนการผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์ขยาย เฉลี่ยไร่ละ 5,706 บาท ผลผลิตไร่ละ 542 กก. ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย กก. ละ 21.69 บาท มีกำไรไร่ละ 6,044 บาท และต้นทุนการผลิตชั้นพันธุ์จำหน่าย เฉลี่ยไร่ละ 5,485 บาท ผลผลิตไร่ละ 522 กก. ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย กก. ละ 19.93 บาท มีกำไรไร่ละ 4,920 บาท และศูนย์ข้าวชุมชนมีต้นทุนการผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้น พันธุ์ขยาย เฉลี่ยไร่ละ 5,315 บาท ผลผลิตไร่ละ 544 กก. ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย กก. ละ 21.25 บาท มีก าไรไร่ละ 6,226 บาท และต้นทุนการผลิตชั้นพันธุ์จำหน่าย เฉลี่ยไร่ละ 5,452 บาท ผลผลิตไร่ละ 555 กก. ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย กก. ละ 20.98 บาท มีก าไรไร่ละ 6,181 บาท สำหรับการเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตโดยใช้เมล็ดพันธุ์คุณภาพดีกับเมล็ดพันธุ์ ทั่วไป พบว่า การใช้เมล็ดพันธุ์คุณภาพดีมีต้นทุนการผลิตไร่ละ 4,815 บาท ผลผลิตไร่ละ 549 กก. ราคาที่เกษตรกรขายได้ เฉลี่ย กก. ละ 19.63 บาท มีกำไรไร่ละ 5,945 บาท และการใช้เมล็ดพันธุ์ทั่วไปมีต้นทุนการผลิตไร่ละ 5,085 บาท ผลผลิตไร่ละ 478 กก. ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย กก. ละ 16.41 บาท มีก าไรไร่ละ 2,754 บาท ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า การใช้เมล็ดพันธุ์ คุณภาพดีในการผลิตข้าวมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่าการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวทั่วไป แต่มีผลผลิต ราคาและก าไรมากกว่า ข้อเสนอแนะ ภาครัฐควรประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรเห็นความสำคัญของการใช้เมล็ดพันธุ์ที่ดีมีคุณภาพ ติดต่อพ่อค้าคนกลางให้กลุ่ม เกษตรกร เพื่อเชื่อมโยงการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ได้มากขึ้นเพิ่มเป้าหมายการผลิตให้เพียงพอในพื้นที่ สนับสนุนเงินทุนให้กลุ่มผู้ผลิต เมล็ดพันธุ์ เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียน และแก้ปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ข้าวจากการที่เกษตรกรนำเมล็ดพันธุ์ไปขายโรงสี
วิธีการจ้างทำงานวิจัย: ดำเนินการวิจัยเอง
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2559
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2559
เอกสารแนบ: http://www.oae.go.th/assets/portals/1/files/fieldcrops1-59.pdf
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
พื้นที่ดำเนินการ: พะเยา เชียงราย สกลนคร นครพนม นครราชสีมา ร้อยเอ็ด และสุรินทร์
เผยแพร่โดย: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ส่วนวิจัยเศรษฐกิจพืชไร่
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การศึกษาการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี: ข้าวขาวดอกมะลิ 105 (15 ก.ย. 2559)
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ส่วนวิจัยเศรษฐกิจพืชไร่
2559
เอกสารแนบ 1
คุณภาพข้าวสุกจากการผสมข้าว กข 23 และ ชัยนาท 1 ในขาวดอกมะลิ 105 การพัฒนารูปแบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยเกษตรกร บูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการปรับปรุงปริมาณผลผลิตและคุณภาพข้าวหอมมะลิไทย บูรณาการเทคโนโลยีเพื่อการปรับปรุงปริมาณผลผลิตและคุณภาพข้าวหอมมะลิไทย การพัฒนากระบวนการต้นแบบในการทดสอบพันธุ์ข้าวลูกผสม แป้งข้าวก่ำดัดแปรและผลิตภัณฑ์จากข้าวก่ำเพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพ เชิงป้องกัน การรวบรวมข้อมูลข้าวขาวดอกมะลิ 105 พันธุ์กลายเพื่อการขอรับรองพันธุ์ ข้าวให้พลังงานผสานคุณค่าอาหาร ผลของพาโคลบิวทราโซลต่อคุณภาพของข้าวดอกมะลิ 105 และผลตกค้างของสารในข้าว การผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก