สืบค้นงานวิจัย
การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราผลตอบแทนของราคาสินค้าเกษตรล่วงหน้า และ ความสัมพันธ์ของราคาในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
ชัยวัฒน์ โฆษภัทรพิมพ์ - มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ชื่อเรื่อง: การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราผลตอบแทนของราคาสินค้าเกษตรล่วงหน้า และ ความสัมพันธ์ของราคาในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
ชื่อเรื่อง (EN): Factors Effecting to Returns on Commodity Futures Exchanges and The Relationships of Final Settlement Price of Commodity in Agricultural Futures Exchange of Thailand
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: ชัยวัฒน์ โฆษภัทรพิมพ์
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1) เพื่อศึกษาความเคลื่อนไหวของราคาสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่ออัตราผลตอบแทนของราคาสินค้าเกษตรในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า 3) เพื่อหาความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาวของอัตราผลตอบแทนของราคาสินค้าเกษตรในตลาดเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลการซื้อขายของสินค้าเกษตรล่วงหน้า 4 ชนิด ได้แก่ ยางแผ่นรมควันชั้น 3 (RSS3), ข้าวขาวหอมมะลิ 100% (BHMR), ข้าวขาวร้อยละ 5 (BWR5) และ มันสำปะหลังเส้น (TC) สถิติที่ใช้ในงานวิจัย คือ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธ์ิความแปรผัน ความเบ้ ความโด่ง ตัวสถิติ Jarque-Bera จากนั้นทดสอบความนิ่ง (Unit Root Test) เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปศึกษาปัจจัยที่มีผมต่ออัตราผลตอบแทนของสินค้าเกษตรโดยใช้ตัวแบบ AR(1) – GARCH(1,1) และศึกษาการร่วมกันไปด้วยกัน หรือCointegration ของราคาสินค้าเกษตรทั้ง 4 ชนิด เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของราคาสินค้าเชิงดุลยภาพในระยะยาว ผลการวิเคราะห์ พบว่าค่าความผันผวนของอัตราผลตอบแทนของ ข้าวขาวร้อยละ 5 มีค่ามากที่สุดซึ่งใกล้เคียงกับความผันผวนของราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 อัตราผลตอบแทนในอดีตรวมถึงปริมาณการซื้อขายในปัจจุบันและในอดีตของยางแผ่นรมควันชั้น 3 สามารถอธิบายความผันผวนอย่างมีเงื่อนไขของอัตราผลตอบแทนด้วยแบบจำลอง AR(1) – GARCH(1,1) ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนสินค้าอีก 3ชนิด ได้แก่ ข้าวขาวหอมมะลิ 100% ข้าขาวร้อยละ 5 และ มันสำปะหลังเส้น อัตราผลตอบแทนในอดีต สามารถอธิบายความผันผวนอย่างมีเงื่อนไขของผลตอบแทนได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเช่นเดียวกัน ที่ระดับ 0.01 จากผลการศึกษาการร่วมกันไปด้วยกัน พบว่า ราคาข้าวหอมมะลิ 100% กับราคาข้าวขาวร้อยละ 5, ราคาข้าวขาวร้อยละ 5 กับราคายางแผ่นรมควันชั้น3 และ ราคาข้าวขาวร้อยละ 5 กับราคามันสำปะหลังเส้น มีความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาว ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ราคาสินค้าเกษตรในแต่ละคู่มีการเคลื่อนไหวของราคาซื้อขายในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าเป็นไปในแนวโน้ม หรือในทิศทางเดียวกัน แต่เมื่อศึกษาราคาสินค้าทั้ง 4 ชนิดไปพร้อม ๆ กัน พบว่า ไม่มีความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพในระยะยาว
บทคัดย่อ (EN): The purpose of this research is to examine the factors effecting to returns on commodity futures exchanges and the movement relationships in prices of commodities in agricultural futures exchange of Thailand. The data employed comprise of four types on agricultural final settlement prices, Rubber Ribbed Smoked Sheet 3, White rice 5% , Jasmine rice 100% and Tapioca chips. This research is conducted using descriptive statistics, unit root test to study the distribution and stationarity of returns. AR(1) – GARCH(1,1) model is applied to analyze factors effecting to returns and cointegration using the Johansen method to investigate comovement relationships among the agricultural prices. Results are found that the volatility of returns of white rice 5% is highest which is close to rubber ribbed smoked sheet. The past returns and trading volume including the present trading volume of rubber ribbed smoked sheet can be used to explain conditional volatility by using AR(1,1) – GARCH(1,1) model significantly. For the rest of three commodities, the past returns can used to explain conditional volatility at 0.01 significant level as well. Results of cointegration test show that all of four commodities are not cointegrated which indicating there is no comovement among them. However, there are cointegration between jasmine rice and white rice 5%, white rice 5% and rubber ribbed smoked sheet and rubber ribbed smoked sheet and tapioca chips respectively.
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกระทรวง: คณะวิทยาศาสตร์
เลขทะเบียนวิจัยกรม: มจ.1-58-029
ชื่อแหล่งทุน: งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2558
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2558
เอกสารแนบ: http://researchex.rae.mju.ac.th/research60/library/ab/MJU1-58-029.pdf
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราผลตอบแทนของราคาสินค้าเกษตรล่วงหน้า และ ความสัมพันธ์ของราคาในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2558
เอกสารแนบ 1
การวิเคราะห์ราคายางพาราในตลาดปัจจุบันและตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าของประเทศไทย การพัฒนาแบบจำลองต้นทุนสินค้าเกษตร มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศไทย พฤติกรรมราคา ความเสี่ยง และการพยากรณ์ราคาสินค้าเกษตรล่วงหน้าของประเทศไทย มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชพืชและการส่งออกสินค้าเกษตรของไทย ศักยภาพในการผลิตไก่ฟ้าของประเทศไทย ต้นทุนและผลตอบแทนในการปลูกข้าวนาหยอดของเกษตรกรในจังหวัดอุบลราชธานี ต้นทุนและผลตอบแทนการทำฟาร์มเพาะเลี้ยงสุนัขบางแก้วในจังหวัดพิษณุโลก ค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของลักษณะความสมบูรณ์พันธุ์ของโคนมในประเทศไทย ความหลากหลายทางพันธุกรรมของแมลงวันผลไม้ Bactrocera latifrons ในภาคกลางของประเทศไทย

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก