สืบค้นงานวิจัย
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนคุณภาพสูงโดยการใช้ ไส้เดือนแปรสภาพขยะอินทรีย์ในจังหวัดเพชรบูรณ์
พิพัฒน์ ชนาเทพาพร, จันทร์จิรา โต๊ะขวัญแก้ว - มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ชื่อเรื่อง: การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนคุณภาพสูงโดยการใช้ ไส้เดือนแปรสภาพขยะอินทรีย์ในจังหวัดเพชรบูรณ์
ชื่อเรื่อง (EN): Conversion of Organic Wastes to High Quality of vermicompost Production by Earthworms Using Propagation Technology in Phetchabun Province
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
บทคัดย่อ: งานวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดการกาจัดขยะอินทรีย์โดยวิธีการเลี้ยงไส้เดือนดิน และสร้างเครือข่ายผู้เลี้ยงไส้เดือนดินในชุมชนที่ร่วมวิจัย เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนโดยทาการศึกษาพื้นฐานการควบคุมและกาจัดขยะของชุมชนกลุ่มเป้าหมาย รวบรวมองค์ความรู้ด้านการควบคุมและลดมลพิษ และการใช้ไส้เดือนดินในการแปรสภาพขยะอินทรีย์ และทาการประชุมเพื่อวิเคราะห์สังเคราะห์เพื่อการกาจัดขยะอินทรีย์ที่เหมาะสมโดยการมีส่วนร่วม และทาการประเมินผล และสรุปผลจากการปฏิบัติจริง พร้อมทั้งจัดทาศูนย์เรียนรู้ดังกล่าว ผลจากกิจกรรมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนคุณภาพสูงโดยการใช้ไส้เดือนแปรสภาพขยะอินทรีย์ในจังหวัดเพชรบูรณ์ สามารถบาบัดขยะอินทรีย์แล้วเชื่อมโยงไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะอินทรีย์โดยการใช้ไส้เดือนดินบาบัดแล้วได้เป็นมูลไส้เดือนซึ่งเป็นปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง และสามารถเชื่อมโยงไปสู่การทาเกษตรกรรมปลอดสารเคมีของเกษตรกร ชุมชนสามารถผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนเพื่อใช้ในการเกษตร เป็นการลดต้นทุนและสร้างรายได้ ส่งผลดีต่อการลดปัญหาขยะทั้งในระดับครัวเรือนและชุมชนได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งสามารถเผยแพร่องค์ความรู้โดยการจัดทาศูนย์เรียนรู้เพื่อเผยแพร่ต่อชุมชนอื่นๆ ต่อไป คำสำคัญ: ปุ๋ยมูลไส้เดือน ขยะอินทรีย์ การถ่ายทอด
บทคัดย่อ (EN): The aims of this research were to get rid of the organic waste by earthworms production propagation and created an earthworms network society in this research‘s community to sustainable. Studying the basic control and disposal waste of community groups, gather knowledge to control and reduce pollution, the use of earthworms to convert organic waste. Meetings to analyze, synthesize organic waste for proper engagement, evaluation and summary of practicality in this community and preparation of the learning center. The results of this project activities, high quality vermicompost fertilizer using earthworms transform organic waste in Phetchabun. province propagation technology can be added value from organic waste using earthworms and treated as vermicompost organic fertilizer which is of high quality and can be related to the agricultural chemical-free farming. Communities can produce vermicompost fertilizer for agricultural use. Reduce costs and generate revenue. Impact on reducing waste, both household and community sustainability. Including the propagation knowledge for other communities by the learning center. Keywords: Vermicompost, organic waste, propagation
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2558-11-01
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2559-09-30
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนคุณภาพสูงโดยการใช้ ไส้เดือนแปรสภาพขยะอินทรีย์ในจังหวัดเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
30 กันยายน 2559
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินจากมูลวัวและขยะอินทรีย์ของเกษตรกรเพื่อเพิ่มมูลค่า ในตำบลหนองตาด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ศักยภาพของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินท้องถิ่นไทยที่ผลิตจากขยะอินทรีย์ต่อระบบการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ผลของการใช้ขยะอินทรีย์ที่ได้จากการย่อยสลายของไส้เดือนดินในระบบการผลิตพืชผักปลอดสารพิษในพื้นที่จังหวัดราชบุรี การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตเห็ดฟางด้วยปุ๋ยมูลไส้เดือนคุณภาพสูง การพัฒนาระบบการผลิตผักสวนครัวอินทรีย์ด้วยปุ๋ยมูลไส้เดือนคุณภาพสูงในจังหวัดเพชรบูรณ์ การผลิตและการใช้ประโยชน์ปุ๋ยมูลไส้เดือนคุณภาพสูงในการผลิตพืชอินทรีย์เพื่อสร้างความเข้มแข็งและความสามารถในการแข่งขันให้กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพืชอินทรีย์ในจังหวัดเพชรบูรณ์ การเปรียบเทียบวัสดุรองพื้นที่ใช้ในการเลี้ยงไส้เดือนที่แตกต่างกันต่อคุณภาพมูลไส้เดือนในจังหวัดเพชรบูรณ์ ศึกษาอัตราการใช้น้ำหมักมูลไส้เดือนต่อผลผลิตและคุณภาพหม่อนทำชา การผลิตกาซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ เทคนิคการเพิ่มอัตราการย่อยสลายทางชีวภาพของสารพิษตกค้างในดินเพื่อลดระยะเวลาการ ปรับเปลี่ยนสู่ระบบเกษตรอินทรีย์โดยการใช้ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินและน้ำหมักมูลไส้เดือนดิน

แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ประเทศไทย (CC BY-NC-ND 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก