สืบค้นงานวิจัย
การวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมและการจำแนกชนิดพันธุ์ปาล์มน้ำมัน ด้วยเครื่องหมายโมเลกุล
หทัยรัตน์ อุไรรงค์ - กรมวิชาการเกษตร
ชื่อเรื่อง: การวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมและการจำแนกชนิดพันธุ์ปาล์มน้ำมัน ด้วยเครื่องหมายโมเลกุล
ชื่อเรื่อง (EN): Molecular Markers for Analysis of Genetics Diversity and Identification of Oil Palm Hybrid Varieties
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: หทัยรัตน์ อุไรรงค์
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Hathairat Urairong
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN):
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรม และตรวจวิเคราะห์ชนิดของปาล์มน้ำมันด้วยเครื่องหมายโมเลกุล โดยคัดเลือก SSR Markers 13 ตำแหน่ง ที่สามารถให้ความแตกต่างของประชากรปาล์มน้ำมัน 10 กลุ่มพันธุ์คือ DeliDura, AVROS, Yangambi, Nigeria, Calabar,Ghana, Ekona, DAMI, Tanzania และ La Me พบว่า กลุ่มพันธุ์พ่อที่มีความแตกต่างจากกลุ่มพันธุ์แม่และพันธุ์พ่ออื่น ๆ มากที่สุด คือ La Me รองลงมาได้แก่ Calabar, Nigeria, Tanzania และGhana กลุ่มพันธุ์ AVROS มีพันธุกรรมคล้ายพันธุ์แม่ Deli Dura มากที่สุด รองลงมาคือ DAMI จากการศึกษาพันธุกรรมของประชากร Deli Dura และลูกผสมต่างสปีชีส์ของ Elaeis guineensis กับ E.oleifera โดยใช้ SSR Markers 32 ตำแหน่ง สามารถจำแนกกลุ่มพันธุ์ทั้งหมดออกจากกันได้ และพบว่า ไพรเมอร์ mEgCIR3428,mEg CIR3519 และ mEgCIR0874 เพียงพอที่จะใช้จำแนกพันธุ์ปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี 1-8 สำหรับการวิเคราะห์ชนิดของปาล์มน้ำมัน โดยการอ่านและเปรียบเทียบลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีนMADS-box ชนิด Dura Pisifera และ Tenera ของ 10 กลุ่มพันธุ์ จำนวน 129 ตัวอย่าง พบสนิปส์ที่สามารถแยกชนิดของปาล์มน้ำมันได้ คือ SNPENGC (T/C) ใน Ekona Ghana Nigeria และCalabar, SNPTaYa (A/T) ใน Tanzania Yangambi, SNPDA (C/G) ใน DAMI, SNPLaAv (C/A) ใน La Me และ AVROS, SNPTan (C/G) ใน Tanzania จากข้อมลู SNP ทีพ่ บได้พัฒนาไพรเมอร์และโพรบจำนวน 4 ชุด สำหรับตรวจสอบชนิดของปาล์มน้ำมันได้แม่นยำและรวดเร็วด้วยเครื่อง Real-time PCR เพื่อประโยชน์ในการตรวจควบคุมคุณภาพกล้าปาล์มน้ำมัน และคัดเลือกต้นพ่อพันธุ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บทคัดย่อ (EN): The genetic diversity studies and SHELL type analysis of oil palm are achieved by molecular marker. Thirteen simple sequence repeat (SSR) markers loci were selected to distinct 10 oil palm populations viz. Deli Dura, AVROS, Yangambi, Nigeria, Calabar, Ghana, Ekona, DAMI, Tanzania and La Me. The results showed that male parent oil palm, La Me had the most genetical differentiation from other male and female parent populations, followed by Calabar, Nigeria, Tanzania and Ghana. Among male parent oil palms, AVROS had the most genetic similarity to female parent, Deli Dura followed by DAMI. In addition, the new SSR markers were reselected for investigating the genetic diversity of Deli Dura populations as well as the progenies derived from inter-specific hybridization between Elaeis guineensis and E. oleifera. The obtained data are efficient to differentiate all oil palm populations. Moreover, the primers mEgCIR3428, mEgCIR3519 and mEgCIR0874, were sufficient to be used as markers in identifying Surat Thani 1-8 oil palm varieties. For analysis of oil palm SHELL type, the MADS-box gene of 129 samples including 3 shell types, Dura, Pisifera and Tenera from 10 distinct oil palm populations were sequenced and performed multiple nucleotides alignment. The SNPs that can differentiate the oil palm SHELL type in each population were discovered as follow, SNPENGC (T/C) in Ekona Ghana Calabar and Nigeria, SNPTaYa (A/T) in Tanzania Yangambi, SNPDA (C/G) in DAMI, SNPLaAv(C/A) in La Me and AVROS, SNPTan (C/G) in Tanzania. The obtained data of SNPs loci wereused to generate 4 sets of primers and probes for accurately and rapidly determining oil palm SHELL type with real-time PCR. These markers are very applicable for quality control of Tenera oil palm seedling production for reducing or eliminating Dura contamination, and distinguishing the female and male parent genotype efficiently.
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2560
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2560
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กรมวิชาการเกษตร
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมและการจำแนกชนิดพันธุ์ปาล์มน้ำมัน ด้วยเครื่องหมายโมเลกุล
กรมวิชาการเกษตร
2560
เอกสารแนบ 1
การทดสอบและสาธิตเทคโนโลยีการจัดการสวนปาล์มน้ำมันในเขตพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ปีที่3 การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าว โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล SSR การขยายพันธุ์ของต้นแม่พันธุ์และพ่อพันธุ์ปาล์มน้ำมันจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมเทอเนอร่า (clonal seeds) ในอนาคต การจำแนกพันธุ์และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของข้าวพื้นเมืองด้วยเทคนิคอาร์เอพีดี การประเมินความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของฟักทองไทย 29 สายพันธุ์ด้วยเครื่องหมายดีเอ็นเอ AFLP การปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอรา (D x P) และการถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตปาล์มน้ำมันที่เหมาะสมแก่เกษตรกร การศึกษาโครงสร้างและความหลากหลายทางพันธุกรรมในแมวพันธุ์ไทยเปรียบเทียบกับพันธุ์ต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในงานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของการปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัด การประยุกต์ใช้เครื่องหมายทางพันธุกรรมในการประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมพืชสกุลมะปรางเพื่อพัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน การวิเคราะห์ความหนาของกะลาในปาล์มน้ำมันโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลเอสเอสอาร์

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก