สืบค้นงานวิจัย
โครงการพัฒนาพันธุ์สุกรเชิงการค้าของกรมปศุสัตว์ 3.สมรรถภาพการสืบพันธุ์ของแม่สุกรพันธุ์ลาร์จไวท์ และแลนด์เรซ สายพันธุ์นอร์เวย์ และสายพันธุ์อเมริกา เพื่อผลิตสุกรลูกผสมสองสายพันธุ์
วิรัลพัชร อวิรุทธพาณิชย์ - กรมปศุสัตว์
ชื่อเรื่อง: โครงการพัฒนาพันธุ์สุกรเชิงการค้าของกรมปศุสัตว์ 3.สมรรถภาพการสืบพันธุ์ของแม่สุกรพันธุ์ลาร์จไวท์ และแลนด์เรซ สายพันธุ์นอร์เวย์ และสายพันธุ์อเมริกา เพื่อผลิตสุกรลูกผสมสองสายพันธุ์
ชื่อเรื่อง (EN): DLD Swine Breeding Program for Commercial Production 3. Reproductive Performance of Norwegian and American Large White and Landrace Sows for production of crossbred pigs
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: วิรัลพัชร อวิรุทธพาณิชย์
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ (EN): Wiranphat Awiruttaphanit
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย: ไพโรจน์ ศิริสม
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย (EN): Pairhot Sirisom
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN):
บทคัดย่อ: การศึกษาสมรรถภาพการสืบพันธุ์ของแม่สุกรพันธุ์ลาร์จไวท์ (LW) แลนด์เรซ (LR) สายพันธุ์นอร์เวย์ (n) และสายพันธุ์อเมริกา (u) จำนวน 4 กลุ่มสายพันธุ์ คือ LWu, LWn, LRu และLRn โดยการรวบรวมข้อมูลการสืบพันธุ์ของแม่สุกรพันธุ์สุกรพันธุ์แท้ ของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก จำนวน 305 ครอก ในระหว่างปีพ.ศ. 2544-2549 วิเคราะห์ข้อมูลแบบ Least square analysis เพื่อเปรียบเทียบสมรถภาพการผลิตของแม่สุกรพันธุ์แท้ เพ, LR สายพันธุ์ u, พบว่าพันธุ์และสายพันธุ์แม่ไม่มีอิทธิพลต่อทุกลักษณะที่ศึกษา(P>0.05) โดย LW สายพันธุ์ u, n มีจำนวนลูกเกิด/ครอกเฉลี่ย 10.03 ตัว จำนวนลูกเกิดมีชีวิต/ครอกเฉลี่ย 9.65ตัว จำนวนลูกหย่านมเมื่ออายุ 4 สัปดาห์ครอกเฉลี่ย 8.65 ตัว น้ำหนักหย่านม/ตัวเฉลี่ย 6.47 กก. ระยะเป็นสัดหลังหย่านมเฉลี่ย 24.25 วัน และระยะห่างการให้ลูกเฉลี่ย 165.54 วัน และ เR สายพันธุ์ u, n มีจำนวนลูกเกิด/ครอกเฉลี่ย 9.53 ตัว จำนวนลูกเกิดมีชีวิต/ครอกเฉลี่ย 8.86 ตัว จำนวนลูกหย่านมเมื่ออายุ 4 สัปดาห์/ครอกเฉลี่ย 8.13 ตัว น้ำหนักหย่านม/ตัวเฉลี่ย 6.82 กก. ระยะเป็นสัดหลังหย่านมเฉลี่ย 17.15 วัน และระยะห่างการให้ลูกเฉลี่ย 160.24 วัน จะใช้เป็นแม่พันธุ์ผลิตลูกผสมสองสายสำหรับพันธุ์ LW คือพันธุ์ LWก และ LWน โดยจำนวนลูกเกิด/ครอก 10.04 และ 10.20 ตัว จำนวนลูกหย่านมเมื่อ 4 สัปดาห์ครอก 8.59 และ 8.77 ตัวจำนวนลูกหย่านม/แม่ปี 17.52 และ 18.57 ตัว ตามลำดับ และ พันธุ์ LR คือพันธุ์ LRn โดยมีจำนวนลูกเกิดครอก 9.41 ตัว จำนวนลูกหย่านมเมื่อ 4 สัปดาห์/ครอก 8.22 ตัว จำนวนลูกหย่านม/แม่ปี 18.04 ตัว
บทคัดย่อ (EN): The objective of this research was to study the reproductive performance of Norwegian (n) and American (u) Large White (LW) and Landrace (LR) sows (LWn,LWu,LRn and LRu). The data 305 litters were collected from Tak Livestock Research and Breeding Center during 2001-2006 and analyzed by Least Square Analysis method. The result showed that Dam-line non-significantly influenced number of pigs born/litter, number of pigs born alive/litter, birth weight/litter, birth weight/head, number of pigs at 3 weeks/litter, weight at 3 weeks/litter, weight at 3 weeks/head, number of pigs weaned/litter, weaning weight/head, weaning to estrus and farrowing interval (P>0.05). The purebred sows LW (u,n) had number of pigs born/litter of 10.03, number of pigs born alive/litter of 9.65, number of pigs weaned/litter of 8.65, weaning weight/head of 6.47 kg., weaning to estrus of 24.25 days, farrowing interval of 165.54 days and LR (u,n) had number of pigs born/litter of 9.53, number of pigs born alive/litter of 8.86, number of pigs weaned/litter of 8.13, weaning weight/head of 6.82 kg., weaning to estrus of 17.15 days, farrowing interval of 160.24 days. This finding indicated that LWn,LWu and LRn sows were suitable dam-lines for commercial production, with number of pigs born/litter of 10.04,10.20 and 9.41, number of pigs weaned/litter of 8.59,8.77 and 8.22, weaning pig/sow/year of 17.52,18.57 and 18.04 respectively.
แผนยุทธศาสตร์งานวิจัย – ระดับกรม: สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2551
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2552
ลิขสิทธิ์: แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
เผยแพร่โดย: กองบำรุงพันธุ์สัตว์
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
โครงการพัฒนาพันธุ์สุกรเชิงการค้าของกรมปศุสัตว์ 3.สมรรถภาพการสืบพันธุ์ของแม่สุกรพันธุ์ลาร์จไวท์ และแลนด์เรซ สายพันธุ์นอร์เวย์ และสายพันธุ์อเมริกา เพื่อผลิตสุกรลูกผสมสองสายพันธุ์
กองบำรุงพันธุ์สัตว์
2552
เอกสารแนบ 1
กรมปศุสัตว์
ประสิทธิภาพการผลิตของแม่สุกรลูกผสมสองสาย พันธุ์ลาร์จไวท์สายพันธุ์แคนาดาและพันธุ์ แลนด์เรซสายพันธุ์เยอรมัน-ไอร์แลนด์ของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวางในสภาพฟาร์มเกษตรกร 2.2 ประสิทธิภาพการผลิตของแม่สุกรลูกผสมสองสาย พันธุ์ลาร์จไวท์สายพันธุ์แคนาดาและพันธุ์แลนด์เรซสายสายพันธุ์แคนาดาของสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์อุบลราชธานีในสภาพฟาร์มเกษตรกร 2.5 ประสิทธิภาพการผลิตของแม่สุกรลูกผสมสองสายพันธุ์ลาร์จไวท์สายพันธุ์นอร์เวย์-แลนด์เรซ สายพันธุ์จีไอของสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์แพร่ ในสภาพฟาร์มเกษตรกรเครือข่ายสุกร) การสร้างสุกรพันธุ์แลนด์เรซของกรมปศุสัตว์ 29.การศึกษาความแปรปรวนของลักษณะทางเศรษฐกิจของสุกรพันธุ์แลนด์เรซสายพันธุ์นอร์เวย์-อเมริกา ระหว่างชั่วอายุที่ 4 และที่ 5 1.3 ประสิทธิภาพการผลิตของแม่สุกรพันธุ์แลนด์เรซสายพันธุ์เยอรมัน-ไอร์แลนด์ของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนองกวางในสภาพฟาร์มเกษตรกร การสร้างสุกรพันธุ์แลนด์เรซของกรมปศุสัตว์ 30. การศึกษาความแปรปรวนของลักษณะทางเศรษฐกิจของสุกรพันธุ์แลนด์เรซสายพันธุ์แคนาดา-นอร์เวย์ ระหว่างชั่วอายุที่ 4 และ 5 การสร้างสุกรพันธุ์แลนด์เรซของกรมปศุสัตว์ โครงการพัฒนาพันธุ์สุกรเชิงการค้าของกรมปศุสัตว์ 6. ลักษณะทางเศรษฐกิจบางประการของสุกรลูกผสมลาร์จไวท์ และแลนด์เรซ เพศเมีย ระหว่างสายพันธุ์ไอร์แลนด์และแคนาดา 2. ประสิทธิภาพการผลิตของแม่สุกรลูกผสมสองสายพันธุ์ของกรมปศุสัตว์ในสภาพฟาร์มเกษตรกร (2.1 ประสิทธิภาพการผลิตของแม่สุกรลูกผสมสองสาย พันธุ์ลาร์จไวท์สายพันธุ์อเมริกาและพันธุ์แลนด์เรซสายพันธุ์นอร์เวย์ของศูนย โครงการพัฒนาพันธุ์สุกรเชิงการค้าของกรมปศุสัตว์ 21. สมรรถภาพการสืบพันธุ์ของแม่สุกรลูกผสมที่เกิดจากพันธุ์ แลนด์เรซ-ลาร์จไวท์ ระหว่างสายพันธุ์ไอร์แลนด์และอังกฤษ

แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย (CC BY-SA 3.0 TH)
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก