สืบค้นงานวิจัย
การศึกษาการเจริญเติบโตของตัวอ่อนในไข่ไหมชนิด ฟักทันทีและหลังจากเก็บในห้องเย็นระยะเวลาหนึ่งสำหรับพันธุ์ K และ K8
พีระพงศ์ เชาวน์เสฏฐกุล - กรมหม่อนไหม
ชื่อเรื่อง: การศึกษาการเจริญเติบโตของตัวอ่อนในไข่ไหมชนิด ฟักทันทีและหลังจากเก็บในห้องเย็นระยะเวลาหนึ่งสำหรับพันธุ์ K และ K8
ชื่อเรื่อง (EN): Study on Embryonic Development of Silkworm by Common Acid Treatment and Acid Treatment Afterv Chilling With K1 and K8
ผู้แต่ง / หัวหน้าโครงการ: พีระพงศ์ เชาวน์เสฏฐกุล
ผู้ร่วมงาน / ผู้ร่วมวิจัย:
คำสำคัญ:
คำสำคัญ (EN): embryo
บทคัดย่อ: การศึกษาการเจริญเติบโตของตัวอ่อนในไข่ไหม จากการดำเนินงานมาแล้วในระยะแรก พอจะทราบระยะการเจริญเติบโต embryo บ้างในบางระยะ ซึ่งเป็นไปตามสภาพแวดล้อมในการกกไข่ไหมของไหมทั้งสองพันธุ์การเปลี่ยนแปลงของ embryo ของแต่ละฤดูกาลที่เลี้ยงไหม...
ปีเริ่มต้นงานวิจัย: 2526
ปีสิ้นสุดงานวิจัย: 2527
เอกสารแนบ: https://qsds.go.th/newosrd/wp-content/uploads/sites/115/2021/08/2527-25.pdf
เผยแพร่โดย: กรมหม่อนไหม
ภาษา (EN): th
หากไม่พบเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) โปรดติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูล

การอ้างอิง


TARR Wordcloud:
การศึกษาการเจริญเติบโตของตัวอ่อนในไข่ไหมชนิด ฟักทันทีและหลังจากเก็บในห้องเย็นระยะเวลาหนึ่งสำหรับพันธุ์ K และ K8
กรมหม่อนไหม
2527
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
กรมหม่อนไหม
การศึกษาการเจริญเติบโตของตัวอ่อนในไข่ไหมชนิดฟักทันทีและหลังจากเก็บในห้องเย็นระยะเวลาหนึ่งสำหรับพันธุ์ K1 และ K8 การทดลองหาเปอร์เซ็นต์การฟักออกของไข่ไหมที่เก็บไว้ในห้องเย็นในช่วงระยะเวลาต่างกัน การเปรียบเทียบการฟักออกเป็นตัวของไข่ไหมชนิด Reshin โดยการใช้วิธีการเก็บรักษาที่ต่างกัน การศึกษาเกี่ยวกับการวิวัฒนาการของตัวอ่อนในไข่ไหม ผลของการเก็บรักษาไรแดงต่อการเจริญเติบโตของปลา การตอบสนองของพันธุ์ถั่วเขียวต่อการให้น้ำต่างระดับ : การเจริญเติบโตของต้น การทดลองฟักเทียมไข่ไหมหลังจากที่เก็บ 5 ° ซ ในช่วงระยะสั้น การศึกษาลักษณะประจำพันธุ์ของไหมพันธุ์ใหม่ A10 และ A11 ความต้องการโปรตีนและพลังงานเพื่อการดำรงชีพและเจริญเติบโตของโคพื้นเมืองไทย 1.ระยะเจริญเติบโตน้ำหนัก 100 – 150 กิโลกรัม การใช้รังสีแกมมาเพื่อเพิ่มผลผลิตของไหมพันธุ์ไทย
คัดลอก URL
กระทู้ของฉัน
ผลการสืบค้นทั้งหมด โพสต์     เรียงลำดับจาก